25 Αυγ 2020

Eλληνική Παιδιατρική Εταιρεία: Το μοναδικό όπλο για την προστασία των παιδιών είναι η χρήση μάσκας

«Το μο­να­δι­κό όπλο για την προ­στα­σία των παι­διών είναι η χρήση μά­σκας» το­νί­ζει, με δελ­τίο τύπου το οποίο εξέ­δω­σε, η Ελ­λη­νι­κή Παι­δια­τρι­κή Εται­ρία. Ο πρό­ε­δρός της, κα­θη­γη­τής Παι­δια­τρι­κής Αν­δρέ­ας Κων­στα­ντό­που­λος δή­λω­σε τα εξής:«Πολ­λοί παι­δί­α­τροι, ια­τροί άλλων ει­δι­κο­τή­των και γο­νείς μας απευ­θύ­νουν πολλά μη­νύ­μα­τα σχε­τι­κά με τη χρήση της μά­σκας στα παι­διά. Είναι γνω­στό σε όλους μας ότι ο νέος κο­ρω­νο­ϊ­ός (SARS-COV-2) είναι εδώ και προ­σβάλ­λει όλες τις ηλι­κί­ες, από τη νε­ο­γνι­κή μέχρι τις με­γά­λες ηλι­κί­ες. Βέ­βαια υπάρ­χουν και εκεί­νοι, που παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια κρου­σμά­των και την απώ­λεια εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων ζωών πα­γκο­σμί­ως, δεν απο­δέ­χο­νται την πα­ρου­σία του ιού και επι­μέ­νουν στη με­τά­δο­ση fake news. Το πει­στή­ριο για την ύπαρ­ξη και την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα του ιού είναι η επί­σκε­ψη σε μο­νά­δα εντα­τι­κής νο­ση­λεί­ας και η πα­ρα­κο­λού­θη­ση από δια­χω­ρι­στι­κό υα­λο­πί­να­κα επί αρ­κε­τό χρο­νι­κό διά­στη­μα των αρ­ρώ­στων».
 https://atexnos.gr/wp-content/uploads/2020/08/maska-paidia4.jpg
Ανα­φο­ρι­κά με τα μέτρα πρό­λη­ψης ο κ. Κων­στα­ντό­που­λος ανα­φέ­ρει: «Τα μέτρα πρό­λη­ψης είναι γνω­στά. Πλύ­σι­μο χε­ριών, τή­ρη­ση απο­στά­σε­ων και χρήση μά­σκας. Στο στά­διο που βρι­σκό­μα­στε σή­με­ρα, το μο­να­δι­κό όπλο, που έχου­με στα χέρια μας για την προ­στα­σία των παι­διών είναι η χρήση μά­σκας. Η μάσκα μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε όλα τα παι­διά άνω των 2 ετών. Τόσο η Αμε­ρι­κά­νι­κη Ακα­δη­μία Παι­δια­τρι­κής όσο και το CDC της Αμε­ρι­κής αλλά και η Πα­γκό­σμια Παι­δια­τρι­κή Εται­ρεία συ­νι­στούν τη μάσκα σε παι­διά άνω των 2 ετών».
Ο κ. Κων­στα­ντό­που­λος σχε­τι­κά με το αν η μάσκα δη­μιουρ­γεί πρό­βλη­μα στην ανα­πνοή δη­λώ­νει: «Όχι. Ακόμη και όταν παί­ζει ή τρέ­χει το παιδί στο διά­λειμ­μα. Εξαι­ρεί­ται η πε­ρί­πτω­ση της έντο­νης γυ­μνα­στι­κής άσκη­σης (τότε όμως πρέ­πει να τη­ρού­νται με­γά­λες απο­στά­σεις) ή πε­ρι­πτώ­σεις ύπαρ­ξης χρό­νιου σο­βα­ρού ανα­πνευ­στι­κού προ­βλή­μα­τος, συ­νή­θως κλη­ρο­νο­μι­κού».
Για το αν η μάσκα πα­ρεμ­βαί­νει στην ανά­πτυ­ξη των πνευ­μό­νων ο πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Παι­δια­τρι­κής Εται­ρεί­ας ση­μειώ­νει: Σε άτομα που χρη­σι­μο­ποιούν μάσκα για μακρύ χρο­νι­κό διά­στη­μα δεν έχει βρε­θεί καμία έν­δει­ξη ότι επη­ρε­ά­ζει την ανά­πτυ­ξη των πνευ­μό­νων. Βλά­βες στο πνευ­μο­νι­κό πα­ρέγ­χυ­μα δη­μιουρ­γού­νται κυ­ρί­ως από λοι­μώ­ξεις, που η μάσκα προ­στα­τεύ­ει ενώ για το αν η μάσκα μπο­ρεί να εξα­σθε­νή­σει το αμυ­ντι­κό (ανο­σο­λο­γι­κό) σύ­στη­μα του παι­διού λέει: «Η μάσκα δεν έχει καμία επί­δρα­ση στο αμυ­ντι­κό σύ­στη­μα, αντί­θε­τα το προ­στα­τεύ­ει. Η χρήση μά­σκας προ­στα­τεύ­ει από τη γρίπη, COVID-19 και άλλες ιο­γε­νείς λοι­μώ­ξεις του ανα­πνευ­στι­κού συ­στή­μα­τος. Κάθε χρόνο μετά τα Χρι­στού­γεν­να τα πε­ρισ­σό­τε­ρα σχο­λεία σχε­δόν έκλει­ναν για 1-1.5 μήνες εξαι­τί­ας της γρί­πης. Αυτά τα παι­διά με τη μάσκα δεν θα αρ­ρω­στή­σουν».
Σχε­τι­κά με το τι μάσκα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιού­με, ο κα­θη­γη­τής Παι­δια­τρι­κής υπο­στη­ρί­ζει τα ακό­λου­θα: «Οι υφα­σμά­τι­νες μά­σκες, συ­στή­νο­νται για τα παι­διά, από όλους τους ορ­γα­νι­σμούς. Θα πρέ­πει βέ­βαια να είναι δια­φο­ρε­τι­κό μέ­γε­θος για τα μικρά παι­διά απ΄ ότι στα με­γα­λύ­τε­ρα παι­διά. Θα πρέ­πει να είναι άνετη και να φο­ριέ­ται σωστά. Και εδώ βρί­σκε­ται το ση­μείο προ­σο­χής. Στην εκ­μά­θη­ση του παι­διού να τη χρη­σι­μο­ποιεί σωστά. Είναι επί­σης πολύ ση­μα­ντι­κό να ακο­λου­θού­νται από τους γο­νείς οι κα­νό­νες για τον σχο­λα­στι­κό κα­θα­ρι­σμό της. Τα παι­διά μα­θαί­νουν πολύ εύ­κο­λα και αφο­μοιώ­νουν τις οδη­γί­ες – με­ρι­κές φορές πολύ πιο εύ­κο­λα και από τους ενή­λι­κες. Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τρό­ποι στα πολύ μικρά παι­διά να τα εκ­παι­δεύ­σου­με να φο­ρούν και να ανέ­χο­νται τη μάσκα. Φο­ρέ­στε μάσκα στο αγα­πη­μέ­νο λού­τρι­νο ζωάκι του παι­διού, να φο­ρέ­σουν οι γο­νείς και τα παι­διά μάσκα μπρο­στά στο κα­θρέ­φτη, να τους εξη­γή­σου­με ότι με τη μάσκα προ­σπα­θού­με να κρα­τή­σου­με μα­κριά τα «κακά» μι­κρό­βια, να δε­χθού­με ερω­τή­σεις και να τους απα­ντή­σου­με. Τα παι­διά μας μα­θαί­νουν τόσα πολλά από πολύ μικρή ηλι­κία που πραγ­μα­τι­κά μια πρα­κτι­κή εφαρ­μο­γή δεν θα τους δη­μιουρ­γή­σει κα­νέ­να απο­λύ­τως πρό­βλη­μα και η γνώση θα αφο­μοιω­θεί άμεσα. Αρκεί να γίνει σωστά! Η εκ­παί­δευ­ση των παι­διών για τη χρήση μά­σκας πρέ­πει να γί­νε­ται εκτός από τους γο­νείς και από τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, που πρέ­πει να βοη­θούν τα παι­διά ει­δι­κά στην αρχή μέχρι να εξοι­κειω­θούν».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More