28 Αυγ 2020

Βάσεις 202ο: Τέλος η αγωνία – Άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου με τις βάσεις

Τέλος η αγω­νία για τους υπο­ψή­φιους στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, άνοι­ξε τη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα και οι υπο­ψή­φιοι των Πα­νελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων θα μά­θουν τη Σχολή που πέ­ρα­σαν. 
Πά­ντως, από νωρίς το πρωί κα­τα­γρά­φο­νταν προ­βλή­μα­τα στη σύν­δε­ση με την πλατ­φόρ­μα, λόγω με­γά­λης επι­σκε­ψι­μό­τη­τας.
 vaseis2020 apotelesmata
Οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να πλη­ρο­φο­ρού­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα μέσω της ιστο­σε­λί­δας του Υπουρ­γεί­ου https://​results.​it.​minedu.​gov.​gr πλη­κτρο­λο­γώ­ντας:
α) τον οκτα­ψή­φιο κω­δι­κό αριθ­μό τους και
β) τα τέσ­σε­ρα αρ­χι­κά γράμ­μα­τα των προ­σω­πι­κών τους στοι­χεί­ων (Επώ­νυ­μο – Όνομα – Πα­τρώ­νυ­μο – Μη­τρώ­νυ­μο).
Ταυ­τό­χρο­να, τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα απο­στα­λούν ηλε­κτρο­νι­κά στις Διευ­θύν­σεις Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θούν στα σχο­λεία ευ­θύ­νης τους, για να εκτυ­πω­θούν κα­τα­στά­σεις των επι­τυ­χό­ντων που θα αναρ­τη­θούν στα Λύ­κεια ως το με­ση­μέ­ρι της Πα­ρα­σκευ­ής. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι κα­τα­στά­σεις που θα αναρ­τη­θούν στα Λύ­κεια θα πε­ριέ­χουν μόνο τον κω­δι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα στοι­χεία της επι­τυ­χί­ας του και όχι τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία του.
Επί­σης την ίδια ώρα θα ανα­κοι­νω­θούν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ει­σα­γό­με­νων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση με τις ει­δι­κές κα­τη­γο­ρί­ες των αλ­λο­δα­πών-αλ­λο­γε­νών απο­φοί­των Λυ­κεί­ων εκτός Ε.Ε. και των απο­φοί­των Λυ­κεί­ων ή αντί­στοι­χων σχο­λεί­ων Κρα­τών-Με­λών της Ε.Ε. Τα ανω­τέ­ρω απο­τε­λέ­σμα­τα θα αναρ­τη­θούν στην ίδια ιστο­σε­λί­δα του Υπουρ­γεί­ου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More