28 Ιουλ 2020

ΠΟΥ: Η Covid-19 είναι μακράν η χειρότερη υγειονομική έκτακτη κατάσταση στον κόσμο – Επανέρχονται τα μέτρα σε πολλές χώρες

Η παν­δη­μία του νέου κο­ρο­νοϊ­ού που έχει μο­λύ­νει πάνω από 16 εκατ. αν­θρώ­πους χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται εύ­κο­λα η χει­ρό­τε­ρη πα­γκό­σμια υγειο­νο­μι­κή έκτα­κτη κα­τά­στα­ση που έχει αντι­με­τω­πί­σει ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ), δή­λω­σε σή­με­ρα ο γε­νι­κός διευ­θυ­ντής του Τέ­ντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γε­σούς.
masca coronovirus
Μόνο με αυ­στη­ρή τή­ρη­ση των μέ­τρων για την υγεία, από τη χρήση μά­σκας έως την απο­φυ­γή συ­να­θροί­σε­ων, θα μπο­ρέ­σει ο κό­σμος να κα­τα­φέ­ρει να την κερ­δί­σει, πρό­σθε­σε ο Τέ­ντρος σε δια­δι­κτυα­κή συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου στη Γε­νεύη.
«Όπου τη­ρού­νται αυτά τα μέτρα, τα κρού­σμα­τα μειώ­νο­νται. Όπου δεν τη­ρού­νται, τα κρού­σμα­τα αυ­ξά­νο­νται», είπε, επαι­νώ­ντας τον Κα­να­δά, την Κίνα, τη Γερ­μα­νία και τη Νότια Κορέα για το ότι έλεγ­ξαν την επι­δη­μία.
Η ανα­ζω­πύ­ρω­ση του κο­ρο­νοϊ­ού σε διά­φο­ρες πε­ριο­χές, με­τα­ξύ των οποί­ων και σε χώρες που είχαν θέσει υπό έλεγ­χο την ασθέ­νεια, προ­κα­λούν ανη­συ­χία, με τους θα­νά­τους να πλη­σιά­ζουν τους 650.000.
Ο Μάικ Ράιαν, επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος εκτά­κτων κα­τα­στά­σε­ων στον ΠΟΥ, δή­λω­σε ότι η ανά­γκη χώρες σε όλο τον κόσμο να τη­ρούν τους αυ­στη­ρούς υγειο­νο­μι­κούς πε­ριο­ρι­σμούς όπως η κοι­νω­νι­κή απο­στα­σιο­ποί­η­ση είναι πολύ ση­μα­ντι­κό­τε­ρη από τους ορι­σμούς ενός δεύ­τε­ρου κύ­μα­τος, μιας νέας κο­ρύ­φω­σης και το­πι­κών εστιών.
«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η πίεση στον ιό οδη­γεί πτω­τι­κά τα νού­με­ρα. Χα­λα­ρώ­στε αυτή την πίεση και τα κρού­σμα­τα αυ­ξά­νο­νται και πάλι», δή­λω­σε, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας, ωστό­σο, ότι είναι ου­σια­στι­κά αδύ­να­το τα κράτη να δια­τη­ρή­σουν τα σύ­νο­ρα κλει­στά στο προ­σε­χές μέλ­λον.
Ο Τέ­ντρος τό­νι­σε ότι η προ­τε­ραιό­τη­τα πα­ρα­μέ­νει το να σω­θούν αν­θρώ­πι­νες ζωές.
«Πρέ­πει να πε­ριο­ρί­σου­με τη με­τά­δο­ση αλλά και την ίδια στιγ­μή πρέ­πει να εντο­πί­σου­με τις ευ­πα­θείς ομά­δες και να σώ­σου­με ζωές, να δια­τη­ρή­σου­με τα πο­σο­στά θα­νά­του εάν είναι δυ­να­τόν στο μηδέν, ή έστω στο ελά­χι­στο», δή­λω­σε, επαι­νώ­ντας την Ια­πω­νία και την Αυ­στρα­λία σε αυτό το θέμα.

Επα­νέρ­χο­νται τα μέτρα σε πολ­λές χώρες

Η παν­δη­μία του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, που έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 650.000 αν­θρώ­πους, συ­νε­χί­ζει αμεί­λι­κτα να επι­τα­χύ­νε­ται, ανα­γκά­ζο­ντας ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρες χώρες να επα­να­φέ­ρουν τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα, κυ­ρί­ως στην Ευ­ρώ­πη όπου οι πε­ριο­ρι­σμοί στα τα­ξί­δια και τα δια­γνω­στι­κά τεστ κα­θί­στα­νται συ­νη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο, εν μέσω της του­ρι­στι­κής σεζόν.
Μο­λο­νό­τι η Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Κα­ραϊ­βι­κή έχουν πάρει τα ηνία από τη Βό­ρεια Αμε­ρι­κή, ως η πε­ριο­χή του κό­σμου που πλήτ­τε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο, επι­κρα­τεί πα­γκό­σμια ανη­συ­χία για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας, καθώς από την 1η Ιου­λί­ου έχουν κα­τα­γρα­φεί πάνω από 5 εκα­τομ­μύ­ρια νέα κρού­σμα­τα, δη­λα­δή πάνω από το ένα τρίτο των συ­νο­λι­κών.
Στο Βέλ­γιο, τη χώρα με τον με­γα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θα­νά­των σε σύ­γκρι­ση με τον πλη­θυ­σμό της (85 ανά 100.000 κα­τοί­κους), η κυ­βέρ­νη­ση επέ­βα­λε νέα μέτρα: από την Τε­τάρ­τη και για του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες, οι Βέλ­γοι θα μπο­ρούν να συ­να­να­στρέ­φο­νται μέχρι 5 αν­θρώ­πους (δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται παι­διά κάτω των 12 ετών). Σε εκ­δη­λώ­σεις σε κλει­στό χώρο μπο­ρούν να με­τέ­χουν μέχρι 100 άν­θρω­ποι και σε ανοι­χτό χώρο μόνο 200 (από 400 μέχρι σή­με­ρα).
Ο υπουρ­γός Υγεί­ας της Γερ­μα­νί­ας, ο Γενς Σπαν, ανα­κοί­νω­σε από την πλευ­ρά του ότι θα κα­τα­στούν υπο­χρε­ω­τι­κά τα δια­γνω­στι­κά τεστ για τους τα­ξι­διώ­τες που επι­στρέ­φουν από «πε­ριο­χές κιν­δύ­νου».
Το Λον­δί­νο απο­φά­σι­σε να θέτει σε κα­ρα­ντί­να 14 ημε­ρών τους του­ρί­στες που επι­στρέ­φουν από την Ισπα­νία, προ­κα­λώ­ντας την έντο­νη αντί­δρα­ση αυτής της χώρας -του δεύ­τε­ρου του­ρι­στι­κού προ­ο­ρι­σμού πα­γκο­σμί­ως πίσω από τη Γαλ­λία- που δια­βε­βαιώ­νει σε όλους τους τό­νους ότι είναι «ασφα­λής».

Κλει­στές οι πλαζ

«Είναι πολύ σκλη­ρό το πλήγ­μα» καθώς ο του­ρι­στι­κός το­μέ­ας «ήλ­πι­ζε να σώσει την παρ­τί­δα τον Αύ­γου­στο», πα­ρα­δέ­χτη­κε σή­με­ρα ο πρό­ε­δρος της πε­ρι­φέ­ρειας της Βα­λέν­θια, Σίμο Πουίγκ. Σε ορι­σμέ­νες πα­ρα­θα­λάσ­σιες πε­ριο­χές αυτής της πε­ρι­φέ­ρειας, όπως στο Μπέ­νι­δορμ, το 40% των του­ρι­στών είναι Βρε­τα­νοί.
Στη Γαλ­λία ανα­κοι­νώ­θη­κε σή­με­ρα ότι μέσα σε τρεις ημέ­ρες κα­τα­γρά­φη­καν 2.551 νέα κρού­σμα­τα, δη­λα­δή πε­ρί­που 850 την ημέρα, ενώ στις αρχές του μήνα ο μέσος όρος των νέων μο­λύν­σε­ων ήταν 677. Εν μέσω των θε­ρι­νών δια­κο­πών, ανη­συ­χώ­ντας για την αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των, οι αρχές της πόλης Κι­μπε­ρόν, στον Ατλα­ντι­κό, απο­φά­σι­σαν να κλεί­σουν τη νύχτα οι χώροι όπου μπο­ρεί να συ­γκε­ντρω­θεί με­γά­λο πλή­θος, όπως οι πα­ρα­λί­ες, τα πάρκα και οι δη­μό­σιοι κήποι. Άλλες πα­ρα­θα­λάσ­σιες πό­λεις, όπως η Λα Ροσέλ, επι­βάλ­λουν τη χρήση μά­σκας και σε ανοι­χτούς χώ­ρους, στις πιο πο­λυ­σύ­χνα­στες συ­νοι­κί­ες.
Στη Βουλ­γα­ρία, το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε απόψε ότι θα επι­τρέ­πε­ται από αύριο, 28 Ιου­λί­ου, η εί­σο­δος του­ρι­στών από τη Σερ­βία, τη Βό­ρεια Μα­κε­δο­νία, την Αλ­βα­νία, το Κό­σο­βο, τη Βοσ­νία, το Μαυ­ρο­βού­νιο, τη Μολ­δα­βία, το Ισ­ρα­ήλ και το Κου­βέιτ, αρκεί να έχουν κάνει τεστ για Covid-19 και να έχουν βρε­θεί αρ­νη­τι­κοί. Τα τεστ πρέ­πει να έχουν γίνει έως και 72 ώρες πριν από την άφιξη των επι­σκε­πτών στη χώρα. Το ίδιο θα ισχύ­σει και για τους του­ρί­στες από την Ου­κρα­νία, από τις 20 Ιου­λί­ου.
«Τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού των τα­ξι­διών θα πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται σε συν­δυα­σμό με άλλα. Από μόνα τους, δεν είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κά για να πε­ριο­ρί­σουν τη με­τα­κί­νη­ση του ιού, ο οποί­ος είναι πα­ντού», αντέ­δρα­σε ο Δρ Μάικλ Ράιαν, ο διευ­θυ­ντής αντι­με­τώ­πι­σης έκτα­κτων υγειο­νο­μι­κών κα­τα­στά­σε­ων του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας. «Οι οι­κο­νο­μί­ες πρέ­πει να ξα­να­νοί­ξουν, οι άν­θρω­ποι πρέ­πει να ερ­γα­στούν, το εμπό­ριο πρέ­πει να ξα­ναρ­χί­σει», επέ­μει­νε.
Συ­νο­λι­κά, η παν­δη­μία έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε του­λά­χι­στον 650.011 αν­θρώ­πους σε όλον τον κόσμο. Τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανέρ­χο­νται σε 16.323.558, σύμ­φω­να με μια κα­τα­μέ­τρη­ση του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου.

Μέτρα στη Μέκκα για το ετή­σιο προ­σκύ­νη­μα

Για πρώτη φορά στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία, το με­γά­λο ετή­σιο προ­σκύ­νη­μα των μου­σουλ­μά­νων στη Μέκκα της Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας θα ξε­κι­νή­σει την Τε­τάρ­τη με πε­ριο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό πι­στών. Μόνο 10.000 Σα­ου­δά­ρα­βες και αλ­λο­δα­ποί κά­τοι­κοι του βα­σι­λεί­ου θα επι­τρα­πεί να με­τά­σχουν φέτος στο χατζ, από 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια πέρσι.
Στο Μα­ρό­κο, λίγες ημέ­ρες πριν από το Αΐντ αλ Άντχα, τη με­γά­λη μου­σουλ­μα­νι­κή γιορ­τή όπου συ­νη­θί­ζε­ται να μα­ζεύ­ο­νται ολό­κλη­ρες οι­κο­γέ­νειες, οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι πε­ριο­ρί­ζουν τις με­τα­κι­νή­σεις με­τα­ξύ των με­γά­λων πό­λε­ων. Η από­φα­ση αυτή προ­κά­λε­σε την Κυ­ρια­κή τε­ρά­στια μπο­τι­λια­ρί­σμα­τα στους δρό­μους και συ­νω­στι­σμό στους σι­δη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς αφού όλοι έσπευ­σαν να φύ­γουν προ­τού να τεθεί σε ισχύ το μέτρο. Σχε­δόν ο μισός πλη­θυ­σμός του Μα­ρό­κου κα­τοι­κεί στις με­γά­λες πό­λεις.

Κα­ρα­ντί­νες, απα­γό­ρευ­ση αλ­κο­όλ και συ­να­θροί­σε­ων

Στην Πα­πούα-Νέα Γουι­νέα, η κυ­βέρ­νη­ση διέ­τα­ξε σή­με­ρα την επι­βο­λή κα­ρα­ντί­νας στην πρω­τεύ­ου­σα, το Πορτ Μό­ρε­σμπι, μετά τον πρώτο επι­βε­βαιω­μέ­νο θά­να­το εξαι­τί­ας του SARS-CoV-2.
Άλλες χώρες, όπως η Βε­νε­ζου­έ­λα και η Αλ­γε­ρία, επα­νέ­φε­ραν την κα­ρα­ντί­να κατά τό­πους. Στην Κένυα, ο πρό­ε­δρος Ου­χού­ρου Κε­νιά­τα απα­γό­ρευ­σε την πώ­λη­ση αλ­κο­όλ στα εστια­τό­ρια και πα­ρέ­τει­νε για έναν μήνα την απα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας κατά τη διάρ­κεια της νύ­χτας, σε μια προ­σπά­θεια να στα­μα­τή­σει η «επι­θε­τι­κή» εξά­πλω­ση της Covid-19.
Η ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας ανη­συ­χεί και την Ασία. Η χρήση μά­σκας σε δη­μό­σιους χώ­ρους είναι πλέον υπο­χρε­ω­τι­κή στο Χονγκ Κονγκ, όπου απα­γο­ρεύ­ο­νται και οι συ­να­θροί­σεις άνω των 2 προ­σώ­πων. Στην Κίνα ανα­φέρ­θη­καν σή­με­ρα 61 κρού­σμα­τα μέσα σε διά­στη­μα 24 ωρών, η με­γα­λύ­τε­ρη ημε­ρή­σια αύ­ξη­ση από τα μέσα Απρι­λί­ου.
Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει πλη­γεί πε­ρισ­σό­τε­ρο από όλες, με­τρούν σχε­δόν 4.230.000 μο­λύν­σεις και 150.000 θα­νά­τους.
Στη Βρα­ζι­λία, οι νε­κροί ξε­περ­νούν τους 87.000. Την Κυ­ρια­κή ανα­φέρ­θη­καν άλλα 25.000 κρού­σμα­τα, ανε­βά­ζο­ντας το σύ­νο­λο στα 2,4 εκα­τομ­μύ­ρια.
Στον Κα­να­δά, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα νέα κρού­σμα­τα αφο­ρούν πλέον ενή­λι­κους κάτω των 39 ετών. Οι αρχές κά­λε­σαν την Κυ­ρια­κή τους νέους να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, προει­δο­ποιώ­ντας τους ότι «δεν είναι άτρω­τοι».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More