13 Αυγ 2020

ΤΟΥΡΚΙΑ Προκλήσεις τετελεσμένα ΤΟΥΡΚΙΑ 🇹🇷 Προκλήσεις «στο πεδίο», για τετελεσμένα «στο τραπέζι»

Την ίδια ώρα που η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση κλι­μα­κώ­νει τις προ­κλή­σεις της στη Με­σό­γειο με τη δρα­στη­ριό­τη­τα του ερευ­νη­τι­κού «Ορούτς Ρέις», επι­κα­λεί­ται τον διά­λο­γο για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών. Ο Τούρ­κος υπουρ­γός Άμυ­νας, Χου­λού­σι Ακάρ, μι­λώ­ντας στο αμε­ρι­κα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σε­ων «Ρόι­τερς», ση­μεί­ω­σε ότι «με διά­λο­γο θέλει η Τουρ­κία να επι­λύ­σει τη διέ­νε­ξη με την Ελ­λά­δα σχε­τι­κά με τις έρευ­νες για ενερ­γεια­κούς πό­ρους στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο», αλλά θα υπε­ρα­σπι­στεί «τα δι­καιώ­μα­τα και τα συμ­φέ­ρο­ντά της στην πε­ριο­χή».
Και πρό­σθε­σε: «Θέ­λου­με να πι­στεύ­ου­με πως η κοινή λο­γι­κή θα επι­κρα­τή­σει. Τόσο στο πεδίο όσο και στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, εί­μα­στε με την πλευ­ρά του Διε­θνούς Δι­καί­ου, της καλής γει­το­νί­ας και του δια­λό­γου και θέ­λου­με να κα­τα­λή­ξου­με σε πο­λι­τι­κές λύ­σεις με ει­ρη­νι­κά μέσα, ευ­θυ­γραμ­μι­ζό­με­νοι με τους διε­θνείς νό­μους».


Κα­τέ­λη­ξε επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τα περί «Γα­λά­ζιας Πα­τρί­δας»:
«Η Τουρ­κία θα συ­νε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα, τους δε­σμούς και τα δι­καιώ­μα­τά της στα πα­ρά­κτια ύδατα.
Θα πρέ­πει να είναι γνω­στό πως οι θά­λασ­σές μας είναι η γα­λά­ζια πα­τρί­δα μας. Κάθε στα­γό­να είναι πο­λύ­τι­μη».
Μι­λώ­ντας το βράδυ της Τρί­της σε τη­λε­διά­σκε­ψη με επι­τε­λάρ­χες του στρα­τού, ο Ακάρ υπο­γράμ­μι­σε ότι «δεν πρό­κει­ται να επι­τρα­πούν τε­τε­λε­σμέ­να και κα­νέ­να σχέ­διο που δεν θα πε­ρι­λαμ­βά­νει την Τουρ­κία και την Τουρ­κι­κή Δη­μο­κρα­τία της Βό­ρειας Κύ­πρου» (το ψευ­δο­κρά­τος).
Ακόμα, ο σύμ­βου­λος του Τούρ­κου Προ­έ­δρου, Γκιουλ­νούρ Αϊ­μπέτ, κά­λε­σε την ΕΕ και τις χώρες – μέλη (ενό­ψει και του Συμ­βου­λί­ου Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων, αύριο, Πα­ρα­σκευή) «να μοι­ρα­στούν δί­καια τους ενερ­γεια­κούς πό­ρους» και πρό­σθε­σε ότι «δεν πρό­κει­ται να γίνει απο­δε­κτή καμία μο­νο­με­ρής προ­σέγ­γι­ση που αφή­νει την Τουρ­κία να αντι­με­τω­πί­ζει όλα τα προ­βλή­μα­τα στην πε­ριο­χή ενώ επι­χει­ρεί­ται αυτή να φυ­λα­κι­στεί στις ακτές της και της αρ­νού­νται τα δι­καιώ­μα­τα στη Με­σό­γειο».
Σε αυτό το κλίμα, ο Τούρ­κος υπουρ­γός Ενέρ­γειας, Φατίχ Ντον­μέζ, δή­λω­σε ότι το «Ορούτς Ρέις» θα πο­ντί­σει σει­σμι­κά κα­λώ­δια 1.750 χι­λιο­μέ­τρων έως τις 23 Αυ­γού­στου, σκα­νά­ρο­ντας το βυθό, με έρευ­νες δύο δια­στά­σε­ων. Μά­λι­στα, στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης ανάρ­τη­σε και βί­ντεο από το εσω­τε­ρι­κό του ερευ­νη­τι­κού πλοί­ου, όπου δη­λώ­νε­ται ότι ερευ­νά­ται …πε­ριο­χή που ανή­κει στην Τουρ­κία.
erdogan 1
Από το πρωί χτες ο τουρ­κι­κός Τύπος ανα­φε­ρό­ταν σε τη­λε­διά­σκε­ψη του Προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας, Ρ. Τ. Ερ­ντο­γάν, με την Γερ­μα­νί­δα κα­γκε­λά­ριο και προ­ε­δρεύ­ου­σα στην ΕΕ, Αγκε­λα Μέρ­κελ, τις προ­σε­χείς ώρες ή μέρες. Νω­ρί­τε­ρα εκ­πρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού ΥΠΕΞ κά­λε­σε και τις δύο χώρες να κα­θί­σουν στο τρα­πέ­ζι των απευ­θεί­ας δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων.
Από την πλευ­ρά του, ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, Κυ­ριά­κος Κού­σιος, σε δη­λώ­σεις του στην ΕΡΤ ση­μεί­ω­σε ότι «υπάρ­χει από­λυ­τη και αγα­στή συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ Αθη­νών και Λευ­κω­σί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτής της προ­κλη­τι­κής, πει­ρα­τι­κής πο­λι­τι­κής της Τουρ­κί­ας στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο», ανα­φε­ρό­με­νος στην επι­κοι­νω­νία του Κύ­πριου Προ­έ­δρου Ν. Ανα­στα­σιά­δη με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυρ. Μη­τσο­τά­κη.
Προκλήσεις Ερντογάν Γαλάζια πατρίδα

🇹🇷  Και άλλα θέ­μα­τα στο τρα­πέ­ζι

Την ίδια ώρα, η Αγκυ­ρα βάζει και άλλα θέ­μα­τα στο τρα­πέ­ζι. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, το τουρ­κι­κό ΥΠΕΞ έβαλε χτες με ανα­κοί­νω­σή του θέμα ότι «η Ελ­λά­δα κλεί­νει δη­μο­τι­κά σχο­λεία που ανή­κουν στην τουρ­κι­κή μειο­νό­τη­τα της Δυ­τι­κής Θρά­κης», εγκα­λώ­ντας την ΕΕ πως «πα­ρα­κο­λου­θεί τη συ­στη­μα­τι­κή πα­ρα­βί­α­ση των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των σε μια χώρα – μέλος της».
Απα­ντώ­ντας το ελ­λη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ση­μεί­ω­σε σε ανα­κοί­νω­σή του: «Είναι του­λά­χι­στον πα­ρά­δο­ξο, αν όχι αστείο, να υπο­δει­κνύ­ει η Τουρ­κία στην Ελ­λά­δα την ανά­γκη σε­βα­σμού μειο­νο­τι­κών δι­καιω­μά­των (…) Ει­δι­κό­τε­ρα για τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα, οφεί­λου­με να ση­μειώ­σου­με ότι στην πε­ριο­χή λει­τουρ­γούν 115 μειο­νο­τι­κά Δη­μο­τι­κά Σχο­λεία, εντός των οποί­ων η πα­ρε­χό­με­νη δι­δα­σκα­λία δια­σφα­λί­ζει στο ακέ­ραιο όλα τα δι­καιώ­μα­τα των μα­θη­τών».

Πηγή |> Ρι­ζο­σπά­στης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More