15 Ιουλ 2020

Covid-19: Οι περιοχές χωρών που μπαίνουν εκ νέου σε καραντίνα

Μπρο­στά στην αύ­ξη­ση των μο­λύν­σε­ων του νέου κο­ρο­νοϊ­ού και την ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας, οι αρχές πολ­λών χωρών απο­φά­σι­σαν την εκ νέου επι­βο­λή μέ­τρων κα­ρα­ντί­νας.

https://atexnos.gr/wp-content/uploads/2020/07/Coronavirus-World-Map.png

Ευ­ρώ­πη

Ισπα­νία: Η πε­ρι­φε­ρεια­κή κυ­βέρ­νη­ση της Κα­τα­λο­νί­ας (βο­ρειο­α­να­το­λι­κά) διέ­τα­ξε τη 12η Ιου­λί­ου να πα­ρα­μεί­νουν σε κα­ρα­ντί­να στο σπίτι τους οι 200.000 κά­τοι­κοι της Λέ­ρι­δα και των γύρω κοι­νο­τή­των, προ­κα­λώ­ντας με την από­φα­ση αυτή ένα μπραντ ντε φερ με την ισπα­νι­κή δι­καιο­σύ­νη που έκρι­νε ότι η από­φα­ση «είναι αντί­θε­τη στον νόμο».

Πορ­το­γα­λία: Στην πε­ριο­χή της Λι­σα­βό­νας, από την 1η Ιου­λί­ου τέ­θη­καν εκ νέου σε κα­ρα­ντί­να στο σπίτι τους οι 700.000 κά­τοι­κοι κα­μιάς ει­κο­σα­ριάς συ­νοι­κιών, για του­λά­χι­στον 2 εβδο­μά­δες.

Βρε­τα­νία: Την 29η Ιου­νί­ου, η βρε­τα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση επα­νέ­φε­ρε την κα­ρα­ντί­να στην πόλη Λέ­στερ (κε­ντρι­κή Αγ­γλία), κλεί­νο­ντας τα μη ανα­γκαία κα­τα­στή­μα­τα. Η χρήση της μά­σκας θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή σε όλα τα κα­τα­στή­μα­τα στην Αγ­γλία από τις 24 Ιου­λί­ου.

Ασία

Ινδία: Στο κρα­τί­διο Μπι­χάρ (βό­ρεια) οι αρχές επι­βάλ­λουν κα­ρα­ντί­να στα 125 εκα­τομ­μύ­ρια των κα­τοί­κων του από τις 16 Ιου­λί­ου για ένα διά­στη­μα 2 εβδο­μά­δων. Στο νότο, 13 εκα­τομ­μύ­ρια κά­τοι­κοι της πόλης Μπαν­γκα­λόρ και της πε­ρι­φέ­ρειάς της ξα­να­μπαί­νουν σε κα­ρα­ντί­να από σή­με­ρα για 10 ημέ­ρες.

Φι­λιπ­πί­νες: Έξι εβδο­μά­δες μετά την άρση των πε­ριο­ρι­στι­κών μέ­τρων, πε­ρί­που 250.000 κά­τοι­κοι της Μα­νί­λας μπαί­νουν εκ νέου σε κα­ρα­ντί­να για δύο εβδο­μά­δες.

Αζερ­μπαϊ­τζάν: Αυ­στη­ρή κα­ρα­ντί­να από τις 22 Ιου­νί­ου έως την 1η Αυ­γού­στου.

Ουζ­μπε­κι­στάν: Νέα κα­ρα­ντί­να από τις 10 Ιου­λί­ου. Εστια­τό­ρια, αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, πι­σί­νες και εμπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα, με εξαί­ρε­ση εκεί­να των τρο­φί­μων, θα πα­ρα­μεί­νουν κλει­στά έως την 1η Αυ­γού­στου.

Αμε­ρι­κή

ΗΠΑ: Η πο­λι­τεία της Κα­λι­φόρ­νια αυ­στη­ρο­ποί­η­σε χθες τους πε­ριο­ρι­σμούς για τα εμπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα, γε­νι­κεύ­ο­ντας το κλεί­σι­μο των μπαρ, των εσω­τε­ρι­κών χώρων των εστια­το­ρί­ων, των κι­νη­μα­το­γρά­φων, των ζω­ο­λο­γι­κών κήπων σε ολό­κλη­ρη την πο­λι­τεία.

Αρ­γε­ντι­νή: Αυ­στη­ρά μέτρα κα­ρα­ντί­νας στο Μπου­έ­νος Άιρες και την πε­ρι­φέ­ρειά του από την 1η έως τη 17η Ιου­λί­ου.

Κο­λομ­βία: Η Μπο­γκο­τά, η κυ­ριό­τε­ρη εστία της παν­δη­μί­ας στην Κο­λομ­βία, ενί­σχυ­σε από χθες τα μέτρα κα­ρα­ντί­νας, με «αυ­στη­ρές κα­ρα­ντί­νες» ανά ζώνες. 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι θα πα­ρα­μεί­νουν στα σπί­τια τους.

Γουιά­να: Στο γαλ­λι­κό αυτό έδα­φος των 300.000 κα­τοί­κων στη Νότια Αμε­ρι­κή έχουν τεθεί μέτρα κα­ρα­ντί­νας σε ορι­σμέ­νες συ­νοι­κί­ες και κοι­νό­τη­τες από τον Ιού­νιο, ενώ εφαρ­μό­ζε­ται και απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας.

Αφρι­κή

Αλ­γε­ρία: Οι αρχές διέ­τα­ξαν την 9η Ιου­λί­ου την επα­να­φο­ρά της κα­ρα­ντί­νας σε δύο κοι­νό­τη­τες στα σύ­νο­ρα με την Τυ­νη­σία, σε 10 κοι­νό­τη­τες στην Τι­πα­ζά (βό­ρεια) και σε όλες τις κοι­νό­τη­τες της επαρ­χί­ας Ουάρ­γκλα (νότια). Τα μέτρα λαμ­βά­νουν χώρα έπει­τα από μια πα­ρό­μοια από­φα­ση που αφορά 18 κοι­νό­τη­τες του Σετίφ (ανα­το­λι­κά).

Μα­ρό­κο: Η πόλη Ταγ­γέ­ρη, μη­τρό­πο­λη με πλη­θυ­σμό πε­ρί­που 1.000 κα­τοί­κων στο βό­ρειο Μα­ρό­κο, τέ­θη­κε εκ νέου σε κα­ρα­ντί­να από χθες.

Μα­δα­γα­σκά­ρη: Η πρω­τεύ­ου­σα Αντα­να­να­ρί­βο βρί­σκε­ται εκ νέου σε κα­ρα­ντί­να από την 5η Ιου­λί­ου. Στην πε­ριο­χή Ανα­λα­μάν­γκα έχει απα­γο­ρευ­τεί κάθε εί­δους κυ­κλο­φο­ρία έως τις 20 Ιου­λί­ου. Μο­νά­χα ένας άν­θρω­πος ανά νοι­κο­κυ­ριό έχει δι­καί­ω­μα να βγαί­νει έξω.

Νότια Αφρι­κή: Από χθες Δευ­τέ­ρα, έχει εκ νέου τεθεί σε ισχύ το μέτρο της απα­γό­ρευ­σης της κυ­κλο­φο­ρί­ας από τις 21.00 έως τις 04.00.

Μέση Ανα­το­λή

Δυ­τι­κή Όχθη: Η Πα­λαι­στι­νια­κή Αρχή πα­ρέ­τει­νε την Κυ­ρια­κή τον απο­κλει­σμό της κα­τε­χό­με­νης Δυ­τι­κής Όχθης, που είχε απο­φα­σι­στεί την 3η Ιου­λί­ου, προ­σθέ­το­ντας την επι­βο­λή του μέ­τρου της απα­γό­ρευ­σης της κυ­κλο­φο­ρί­ας.

Ισ­ρα­ήλ: Νέα μέτρα τέ­θη­καν σε ισχύ την 7η Ιου­λί­ου, όπως το κλεί­σι­μο των μπαρ και των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων ή ο πε­ριο­ρι­σμός του αριθ­μού των αν­θρώ­πων στους δη­μό­σιους χώ­ρους. Σε ορι­σμέ­νες πε­ριο­χές και συ­νοι­κί­ες που θε­ω­ρού­νται εστί­ες μό­λυν­σης επι­βλή­θη­καν αυ­στη­ρό­τε­ρα μέτρα.

Ωκε­α­νία

Αυ­στρα­λία: Πέντε εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι τέ­θη­καν εκ νέου σε κα­ρα­ντί­να από την 9η Ιου­λί­ου και για έξι εβδο­μά­δες στη Μελ­βούρ­νη, τη δεύ­τε­ρη με­γα­λύ­τε­ρη πόλη της Αυ­στρα­λί­ας.

Η πο­λι­τεία της Βι­κτό­ρια, όπου βρί­σκε­ται η Μελ­βούρ­νη, έκλει­σε τα σύ­νο­ρά της προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει την υπό­λοι­πη Αυ­στρα­λία, η οποία έως σή­με­ρα κα­τά­φε­ρε να θέσει υπό έλεγ­χο την επι­δη­μία Covid-19.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More