8 Ιουλ 2020

ΠΟΥ-Covid-19: Η επιδημία επιταχύνεται


Η επι­δη­μία Covid-19 «επι­τα­χύ­νε­ται» και προ­κά­λε­σε 400.000 νέα κρού­σμα­τα κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου που πέ­ρα­σε, προει­δο­ποί­η­σε σή­με­ρα ο γε­νι­κός διευ­θυ­ντής του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), επι­ση­μαί­νο­ντας πως δεν έχου­με φθά­σει ακόμη στην κο­ρύ­φω­ση.

«Αν και ο αριθ­μός των θα­νά­των μοιά­ζει να έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί σε διε­θνές επί­πε­δο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ορι­σμέ­νες χώρες έχουν κα­τα­γρά­ψει ση­μα­ντι­κή πρό­ο­δο στη μεί­ω­ση του αριθ­μού των θα­νά­των, ωστό­σο σε άλλες χώρες, οι θά­να­τοι συ­νε­χί­ζουν να αυ­ξά­νο­νται», είπε ο Τέ­ντρος Αντά­νομ Γκε­μπρε­γέ­σους.

Επι­πλέ­ον, ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας πα­ρα­δέ­χθη­κε πως «προ­κύ­πτουν απο­δεί­ξεις» σχε­τι­κά με τη δια­σπο­ρά μέσω του αέρα του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, αφό­του ομάδα επι­στη­μό­νων προ­έ­τρε­ψε τον Ορ­γα­νι­σμό να επι­και­ρο­ποι­ή­σει τις οδη­γί­ες του σχε­τι­κά με τον τρόπο που εξα­πλώ­νε­ται η νόσος.

Κατά τη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης στη Γε­νεύη, η επι­στή­μο­νας του ΠΟΥ Μπε­νέ­τα Αλε­γκράν­τζι είπε ότι ο ορ­γα­νι­σμός πι­στεύ­ει ότι «υπήρ­ξε ανοι­κτός στα στοι­χεία σχε­τι­κά με τους τρό­πους της δια­σπο­ράς» του νέου κο­ρο­νοϊ­ού.

Τα κρού­σμα­τα νέου κο­ρο­νοϊ­ού έφθα­σαν τα 5,9 εκα­τομμ­μύ­ρια στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο

Η Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Κα­ραϊ­βι­κή κα­τα­γρά­φουν το 50% των κρου­σμά­των COVID-19 στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο και ο αριθ­μός των κα­τα­γε­γραμ­μέ­νων κρου­σμά­των συ­νε­χί­ζει να επι­τα­χύ­νε­ται, έχο­ντας ήδη φθά­σει τα 5,9 εκα­τομ­μύ­ρια στην Αμε­ρι­κή, είπε σή­με­ρα η πε­ρι­φε­ρεια­κή διευ­θύ­ντρια του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας Κα­ρί­σα Ετιέν.

«Πρό­κει­ται για μια παν­δη­μία συ­γκλο­νι­στι­κών ανα­λο­γιών και δεν έχου­με άλλη επι­λο­γή από το να συ­νε­χί­σου­με να βά­ζου­με όλη την ενέρ­γειά μας για να την θέ­σου­με υπό έλεγ­χο», επι­σή­μα­νε κατά τη διάρ­κεια δια­δι­κτυα­κής ενη­μέ­ρω­σης από την Ουά­σιγ­κτον με τους διευ­θυ­ντές της Πα­να­με­ρι­κα­νι­κής Ορ­γά­νω­σης Υγεί­ας (PAHO).

Η PAHO ευ­χή­θη­κε στον πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας Μπολ­σο­νά­ρου τα­χεία ανάρ­ρω­ση από τη νόσο COVID-19, με την οποία δια­γνώ­στηκε.

«Το μή­νυ­μα είναι ότι αυτός ο ιός είναι απρό­βλε­πτος και δεν σέ­βε­ται φυλές, τά­ξεις ή αν­θρώ­πους σε εξου­σία, παρά τα μέτρα ασφα­λεί­ας που πε­ρι­βάλ­λουν οποιον­δή­πο­τε πρό­ε­δρο», τό­νι­σε ο διευ­θυ­ντής της PAHO για τις λοι­μώ­δεις ασθέ­νειες Μάρ­κος Εσπι­νάλ.

Όσον αφορά τη Βρα­ζι­λία, το γε­γο­νός ότι ασθέ­νη­σε από τον νέο κο­ρο­νο­ϊό ο πρό­ε­δρος της χώρας θα πρέ­πει να εντεί­νει την ανά­γκη να ενι­σχυ­θεί η εφαρ­μο­γή των οδη­γιών σχε­τι­κά με τα μέτρα κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης και τη χρήση μά­σκας, με στόχο την ανα­χαί­τι­ση της δια­σπο­ράς του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, ση­μεί­ω­σε ο ίδιος.

Πριν από δύο μήνες, οι ΗΠΑ κα­τέ­γρα­φαν το 75% των κρου­σμά­των COVID-19 στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο, υπο­γράμ­μι­σε η Κα­ρί­σα Ετιέν, προει­δο­ποιώ­ντας πως ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας προ­βλέ­πει την επι­τά­χυν­ση των κρου­σμά­των σε διά­φο­ρες αμε­ρι­κα­νι­κές πο­λι­τεί­ες, το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της Κε­ντρι­κής Αμε­ρι­κής και της Νό­τιας Αμε­ρι­κής.

Πε­ρισ­σό­τε­ροι από 130.000 οι νε­κροί στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ ξε­πε­ρά­στη­κε χθες Δευ­τέ­ρα το όριο των 130.000 θα­νά­των εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού, ενώ η χώρα κα­τέ­γρα­ψε νέο εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κό ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό νέων κρου­σμά­των μό­λυν­σης, που ανήλ­θαν σε σχε­δόν 55.000, σύμ­φω­να με τα δε­δο­μέ­να που συ­γκε­ντρώ­νει το πα­νε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπ­κινς.

Το 24ωρο ως τις 20:30 χθες Δευ­τέ­ρα (το­πι­κή ώρα· 03:30 σή­με­ρα Τρίτη ώρα Ελ­λά­δας), κα­τα­γρά­φη­καν 54.999 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, σύμ­φω­να με την κα­τα­μέ­τρη­ση της σχο­λής αυτής ια­τρι­κής της Βαλ­τι­μό­ρης. Συ­νο­λι­κά, έχουν κα­τα­γρα­φεί 2,93 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 αφό­του η παν­δη­μία άρ­χι­σε να εξα­πλώ­νε­ται στη χώρα.

Πα­ράλ­λη­λα, με 357 επι­πλέ­ον θα­νά­τους σε 24 ώρες, οι ΗΠΑ θρη­νούν πλέον 130.248 νε­κρούς εξαι­τί­ας του COVID-19.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υπο­στεί — σε από­λυ­τους αριθ­μούς — μα­κράν το βα­ρύ­τε­ρο πλήγ­μα εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, τόσο ως προς τους θα­νά­τους όσο και ως προς τα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης, γνω­ρί­ζουν από τον Ιού­νιο εκρη­κτι­κή αύ­ξη­ση των μο­λύν­σε­ων που ώθησε αρ­κε­τές πο­λι­τεί­ες να ανα­στεί­λουν τη δια­δι­κα­σία άρσης των μέ­τρων πε­ριο­ρι­σμού, με ορι­σμέ­νες να κά­νουν άλ­μα­τα προς τα πίσω και να κλεί­νουν τα μπαρ.

Ο ημε­ρή­σιος αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των μό­λυν­σης έφθα­σε σε επί­πε­δο που απο­τε­λού­σε νέο θλι­βε­ρό ρεκόρ την Πα­ρα­σκευή, όταν ανήλ­θε σε 57.683.

Ενώ το όριο των 100.000 νε­κρών ξε­πε­ρά­στη­κε ήδη την 27η Μαΐου, ο Ρε­που­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ εκ­φρά­ζει τε­λευ­ταία ικα­νο­ποί­η­ση διότι οι ημε­ρή­σιοι απο­λο­γι­σμοί των θα­νά­των βρί­σκο­νται σε πτώση, πα­ρό­τι ει­δι­κοί προει­δο­ποιούν πως εν­δέ­χε­ται να ακο­λου­θή­σουν την ίδια τρο­χιά με την κα­μπύ­λη των νέων μο­λύν­σε­ων σε με­ρι­κές εβδο­μά­δες.

Μο­λα­ταύ­τα, το εν­δε­χό­με­νο να υπάρ­ξει εκ νέου ανα­στο­λή της οι­κο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας επ’ ου­δε­νί βρί­σκε­ται στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη της κυ­βέρ­νη­σής του, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μετά τα κα­τα­στρο­φι­κά δε­δο­μέ­να για την απα­σχό­λη­ση που δη­μο­σιο­ποι­ή­θη­καν τον Μάρ­τιο και τον Απρί­λιο, εξαι­τί­ας των μέ­τρων πε­ριο­ρι­σμού.

Ο κυ­βερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης Άντριου Κουό­μο κά­λε­σε τη Δευ­τέ­ρα τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ να μην είναι ένας «συ­νω­μό­της» του κο­ρω­νοϊ­ού και να ανα­γνω­ρί­σει το «μεί­ζον πρό­βλη­μα» που εγεί­ρει ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των του ιού αυ­ξά­νε­ται ρα­γδαία σε δε­κά­δες πο­λι­τεί­ες των ΗΠΑ, καθώς κά­ποιες βιά­στη­καν να άρουν τους πε­ριο­ρι­σμούς.

«Οπότε, κύριε Πρό­ε­δρε, μην είστε ένας συ­νω­μό­της του Covid», δή­λω­σε ο Κουό­μο σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου. «Ανα­γνω­ρί­στε στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό ότι ο Covid υφί­στα­ται, είναι ένα με­γά­λο πρό­βλη­μα, αυτό πρό­κει­ται να συ­νε­χι­στεί έως ότου το πα­ρα­δε­χτού­με και κα­θέ­νας από εμάς ανα­λά­βει το ρόλο που του αντι­στοι­χεί».

Ο κυ­βερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης είπε ότι ο Τραμπ «διευ­κο­λύ­νει» τον ιό αν δεν ανα­γνω­ρί­σει τη σο­βα­ρό­τη­τα της κα­τά­στα­σης και επέ­κρι­νε τις δη­λώ­σεις του Ρε­που­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου ότι η άνο­δος των κρου­σμά­των στις ΗΠΑ οφεί­λε­ται σε αυ­ξη­μέ­να τεστ.

«Κα­τα­σκευά­ζει γε­γο­νό­τα. Σκαρ­φί­ζε­ται επι­στή­μη», τό­νι­σε, ανα­φε­ρό­με­νος σε πο­λυά­ριθ­μες προη­γού­με­νες δη­λώ­σεις του Τραμπ για τον ιό, όπως ότι αυτός θα εξα­φα­νι­ζό­ταν σαν θαύμα από την αύ­ξη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας τους κα­λο­και­ρι­νούς μήνες.

«Είπε όλα αυτά τα πράγ­μα­τα, κα­νέ­να από αυτά δεν ήταν αλή­θεια», συ­νέ­χι­σε ο Δη­μο­κρα­τι­κός κυ­βερ­νή­της. «Και τώρα έχου­με πρό­βλη­μα σε 38 πο­λι­τεί­ες, επει­δή κά­ποιοι τον πι­στεύ­ουν».

Βρα­ζι­λία: 620 νέοι θά­να­τοι και 20.229 νέα κρού­σμα­τα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 620 νέους θα­νά­τους ασθε­νών εξαι­τί­ας του COVID-19 και 20.229 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ωρο.

Πλέον στη χώρα της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού ανέρ­χε­ται επι­σή­μως σε 65.487 νε­κρούς επί συ­νό­λου 1.623.284 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Με­ξι­κό: 480 νέοι θά­να­τοι και 4.902 νέα κρού­σμα­τα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Με­ξι­κού ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 480 νέους θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19 και 4.902 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ά­ω­ρο, με τον απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού να δια­μορ­φώ­νε­ται έτσι σε του­λά­χι­στον 31.119 νε­κρούς επί συ­νό­λου 261.750 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Ο Με­ξι­κα­νός υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Ούγκο Λό­πες-Γκα­τέλ έχει το­νί­σει επα­νει­λημ­μέ­να ότι οι πραγ­μα­τι­κοί αριθ­μοί των αν­θρώ­πων που έχουν μο­λυν­θεί από τον κο­ρω­νο­ϊό και αυτών οι οποί­οι έχουν υπο­κύ­ψει εξαι­τί­ας του οξέος συν­δρό­μου του ανα­πνευ­στι­κού που προ­κα­λεί είναι πι­θα­νόν πολύ υψη­λό­τε­ροι από αυ­τούς που κα­τα­γρά­φο­νται επί­ση­μα.

Αρ­γε­ντι­νή: Συ­νο­λι­κά 75 θά­να­τοι μόνο σε μία μέρα

Οι αρχές της Αρ­γε­ντι­νής ανα­κοί­νω­σαν ότι κα­τέ­γρα­ψαν χθες Δευ­τέ­ρα 75 θα­νά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19. Συ­νο­λι­κά η παν­δη­μία, που εξα­πλώ­νε­ται στη χώρα της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής, έχει στοι­χί­σει μέχρι σή­με­ρα τη ζωή σε 1.582 αν­θρώ­πους επί συ­νό­λου 80.434 κρου­σμά­των μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2.

Η πρω­τεύ­ου­σα Μπου­έ­νος Άιρες και η μη­τρο­πο­λι­τι­κή της πε­ρι­φέ­ρεια, όπου ζουν 14 εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι και συ­γκε­ντρώ­νε­ται πάνω από το 90% των μο­λύν­σε­ων, τέ­θη­κε εκ νέου υπό αυ­στη­ρό πε­ριο­ρι­σμό από την 1η ως τη 17η Ιου­λί­ου, στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας των αρχών να επι­βρα­δύ­νουν την εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού.

Με βάση τα νε­ό­τε­ρα δε­δο­μέ­να για την επι­δη­μιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση, συ­νο­λι­κά 676 ασθε­νείς νο­ση­λεύ­ο­νται σε μο­νά­δες εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ), δη­λα­δή αριθ­μός αυ­ξη­μέ­νος κατά 26% σε σύ­γκρι­ση με αυτόν που κα­τα­γρα­φό­ταν μία εβδο­μά­δα νω­ρί­τε­ρα.

Τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού που είχαν επι­βλη­θεί στην πρω­τεύ­ου­σα από την 20ή Μαρ­τί­ου είχαν αρ­χί­σει να χα­λα­ρώ­νουν προ­ο­δευ­τι­κά τις προη­γού­με­νες εβδο­μά­δες, ωστό­σο ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των συ­νέ­χι­σε να αυ­ξά­νε­ται με ταχύ ρυθμό.

Ο πρό­ε­δρος Αλ­μπέρ­το Φερ­νά­ντες το­νί­ζει ότι οι ατέ­λειω­τες εβδο­μά­δες του πε­ριο­ρι­σμού «έσω­σαν ζωές» καθώς επέ­τρε­ψαν στο σύ­στη­μα υγεί­ας να εφο­δια­στεί και να προ­ε­τοι­μα­στεί.

Η παν­δη­μία έχει βαρύ αντί­κτυ­πο στην οι­κο­νο­μία της Αρ­γε­ντι­νής, καθώς βρί­σκε­ται ήδη σε ύφεση από το 2018.

Οκτώ νέα κρού­σμα­τα στην Κίνα

Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι έως τα με­σά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας ενη­με­ρώ­θη­κε για οκτώ νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, ένα­ντι τεσ­σά­ρων την προη­γου­μέ­νη. Όλα ήταν «ει­σα­γό­με­να», διευ­κρί­νι­σε η ίδια πηγή, ανα­φε­ρό­με­νη σε τα­ξι­διώ­τες από το εξω­τε­ρι­κό που δια­γνώ­στη­κε πως έχουν προ­σβλη­θεί αφού ει­σήλ­θαν στην κι­νε­ζι­κή επι­κρά­τεια. Στο Πε­κί­νο, δεν κα­τα­γρά­φη­κε κα­νέ­να νέο κρού­σμα εντό­πιας με­τά­δο­σης. Την προη­γου­μέ­νη, γι­νό­ταν λόγος για ένα κρού­σμα.

Δεν δια­πι­στώ­θη­κε κα­νέ­νας νέος θά­να­τος εξαι­τί­ας του COVID-19, σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Επι­τρο­πή (το υπουρ­γείο) Υγεί­ας.

Εντο­πί­στη­καν 15 νέες πε­ρι­πτώ­σεις ασυμ­πτω­μα­τι­κών φο­ρέ­ων του κο­ρω­νοϊ­ού, ένα­ντι 11 μία ημέρα νω­ρί­τε­ρα, κατά την ίδια πηγή. Οι κι­νε­ζι­κές αρχές δεν χα­ρα­κτη­ρί­ζουν τους ασυμ­πτω­μα­τι­κούς φο­ρείς του SARS-CoV-2 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα εάν δεν ασθε­νή­σουν.

Επι­σή­μως, ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στη χώρα όπου ξέ­σπα­σε αρ­χι­κά στα τέλη του Δε­κεμ­βρί­ου ανέρ­χε­ται σε 4.634 νε­κρούς επί συ­νό­λου 83.565 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Πε­ρισ­σό­τε­ρα από 30.000 τα κρού­σμα­τα στο Ισ­ρα­ήλ

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Ισ­ρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 791 νέα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, εξέ­λι­ξη που αύ­ξη­σε το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί σε 30.749.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, άλλοι τρεις ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν στον COVID-19, με το σύ­νο­λο των θυ­μά­των της παν­δη­μί­ας να ανέρ­χε­ται πλέον σε 334, ενώ ο αριθ­μός των ασθε­νών που νο­ση­λεύ­ο­νται σε σο­βα­ρή ως κρί­σι­μη κα­τά­στα­ση αυ­ξή­θη­κε σε 88 από 86, από το σύ­νο­λο των 349 αν­θρώ­πων που έχουν ει­σα­χθεί στα νο­σο­κο­μεία. Ο αριθ­μός των λε­γό­με­νων ενερ­γών κρου­σμά­των έφθα­σε τα 12.359, αριθ­μό που απο­τε­λεί θλι­βε­ρό ρεκόρ.

Στον αντί­πο­δα, άλλοι 106 ασθε­νείς κρί­θη­κε ότι απο­θε­ρα­πεύ­θη­καν, με το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχουν ιαθεί στο Ισ­ρα­ήλ να ανέρ­χε­ται σε 18.056.

Νω­ρί­τε­ρα χθες η κυ­βέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νε­τα­νιά­χου ανα­κοί­νω­σε ότι επα­να­φέ­ρει σε ισχύ μέτρα που είχαν ήδη αρθεί για να αντι­με­τω­πι­στεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας: απο­φά­σι­σε να κλεί­σουν άμεσα μπαρ, νυ­κτε­ρι­νά κέ­ντρα, γυ­μνα­στή­ρια και αί­θου­σες εκ­δη­λώ­σε­ων, με­τέ­δω­σε το ισ­ραη­λι­νό ρα­διό­φω­νο. Απο­φα­σί­στη­κε επί­σης να κλεί­σουν οι πι­σί­νες και οι συ­ναυ­λί­ες και οι πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις να ακυ­ρω­θούν. Τα εστια­τό­ρια δεν θα μπο­ρούν να υπο­δέ­χο­νται παρά έως 20 πε­λά­τες σε κλει­στές αί­θου­σες και άλ­λους 30 σε εξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους. Στις συ­να­γω­γές, ο αριθ­μός των πι­στών απο­φα­σί­στη­κε να πε­ριο­ρι­στεί σε 19 το μέ­γι­στο. Στα λε­ω­φο­ρεία δεν θα μπο­ρούν να επι­βι­βά­ζο­νται πάνω από 20 επι­βά­τες.

Το­πο­θε­τού­με­νος κατά τη διάρ­κεια της δη­μό­σιας φάσης της συ­νε­δρί­α­σης του υπουρ­γι­κού του συμ­βου­λί­ου, ο Νε­τα­νιά­χου είπε ότι το Ισ­ρα­ήλ έπρε­πε να αντι­στρέ­ψει την πο­ρεία που έχει πάρει για να απο­φύ­γει την επι­βο­λή ευ­ρύ­τε­ρου lockdown το οποίο θα πα­ρέ­λυε την οι­κο­νο­μία, την ώρα που η ανερ­γία έχει ξε­πε­ρά­σει το 20%.

Η Τρά­πε­ζα του Ισ­ρα­ήλ, το κε­ντρι­κό πι­στω­τι­κό ίδρυ­μα της χώρας, προ­έ­βλε­ψε χθες ότι η ισ­ραη­λι­νή οι­κο­νο­μία θα συρ­ρι­κνω­θεί κατά 6%.

Μόλις το 37% των Ισ­ραη­λι­νών δη­λώ­νει ότι εμπι­στεύ­ε­ται τον τρόπο που η κυ­βέρ­νη­ση υπό τον Νε­τα­νιά­χου δια­χει­ρί­ζε­ται την κρίση που έχει προ­κα­λέ­σει η παν­δη­μία, ενώ το 59% δη­λώ­νει το αντί­θε­το, κα­τα­δει­κνύ­ει δη­μο­σκό­πη­ση που αναρ­τή­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα στον ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο N12 News του δω­δέ­κα­του κα­να­λιού της ισ­ραη­λι­νής τη­λε­ό­ρα­σης.

79 νέοι θά­να­τοι και 969 νέα κρού­σμα­τα στην Αί­γυ­πτο

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Αι­γύ­πτου ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 79 νέους θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19 και 969 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ωρο, με τον αριθ­μό των αν­θρώ­πων που προ­σβάλ­λο­νται από τον κο­ρω­νο­ϊό να υπο­χω­ρεί κάτω από το όριο των χι­λί­ων ημε­ρη­σί­ως για πρώτη φορά από την 27η Μαΐου.

Επι­σή­μως, ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στην πο­λυ­πλη­θέ­στε­ρη αρα­βι­κή χώρα ανέρ­χε­ται σε 3.422 νε­κρούς επί συ­νό­λου 76.222 κρου­σμά­των μό­λυν­σης.

Το Κάιρο άνοι­ξε εκ νέου δη­μο­φι­λείς προ­ο­ρι­σμούς στους ξέ­νους του­ρί­στες την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα. Ο το­μέ­ας του του­ρι­σμού πα­ρέ­λυ­σε τον Μάρ­τιο, εξαι­τί­ας των μέ­τρων που επι­βλή­θη­καν προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας.

Η Αί­γυ­πτος δεν συ­μπε­ρι­λή­φθη­κε στον αρ­χι­κό κα­τά­λο­γο των «ασφα­λών προ­ο­ρι­σμών» για τους τα­ξι­διώ­τες που κα­ταρ­τί­στη­κε από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και ανα­κοι­νώ­θη­κε την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα.

Ο του­ρι­σμός ει­σφέ­ρει πε­ρί­που το 5% του ΑΕΠ της Αι­γύ­πτου, κατά στοι­χεία της κυ­βέρ­νη­σης. Ανα­λυ­τές το­πο­θε­τούν το μέ­γε­θος αυτό περί το 15%, καθώς συ­νυ­πο­λο­γί­ζουν τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και τις υπη­ρε­σί­ες που συν­δέ­ο­νται έμ­με­σα μαζί του.

Στα 71 τα νέα κρού­σμα­τα στη Λιβύη

Το Εθνι­κό Κέ­ντρο Ελέγ­χου Ασθε­νειών της Λι­βύ­ης ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 71 νέα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2, με το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχει επι­βε­βαιω­θεί πως προ­σβλή­θη­καν να ανέρ­χε­ται πλέον σε 1.117.

Έως σή­με­ρα το Κέ­ντρο κα­τα­γρά­φει 34 θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19. Στον αντί­πο­δα, 269 άν­θρω­ποι έχουν αναρ­ρώ­σει.

Χθες Δευ­τέ­ρα η διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νη κυ­βέρ­νη­ση πα­ρέ­τει­νε τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού για δέκα ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της απα­γό­ρευ­σης των δη­μό­σιων συ­να­θροί­σε­ων στις πε­ριο­χές οι οποί­ες τε­λούν υπό τον έλεγ­χό της.

Ινδία: Ξε­πέ­ρα­σαν τους 20.000 οι νε­κροί, σχε­δόν 720.000 κρού­σμα­τα

Στην Ινδία ξε­πε­ρά­στη­κε σή­με­ρα το όριο των 20.000 θα­νά­των εξαι­τί­ας της COVID-19, ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 συ­νε­χί­ζει να αυ­ξά­νε­ται με τα­χείς ρυθ­μούς και πλη­σιά­ζει πλέον τα 720.000 συ­νο­λι­κά, καθώς η χώρα της νό­τιας Ασίας συ­νε­χί­ζει να χα­λα­ρώ­νει τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού που επέ­βα­λε η κυ­βέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Να­ρέ­ντρα Μόντι, εν μέσω των ολο­έ­να πιο δυ­σοί­ω­νων προ­βλέ­ψε­ων για την ιν­δι­κή οι­κο­νο­μία.

Οι θά­να­τοι και τα κρού­σμα­τα αυ­ξά­νο­νται με τους τα­χύ­τε­ρους ρυθ­μούς των τε­λευ­ταί­ων τριών μηνών καθώς οι αρχές αί­ρουν το lockdown στη γι­γα­ντιαία χώρα του 1,3 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ου κα­τοί­κων, αφού τα μέτρα άφη­σαν εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους άνερ­γους και ανά­γκα­σαν εται­ρεί­ες να κλεί­σουν.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ιν­δί­ας ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 467 θα­νά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19 το προη­γού­με­νο 24ωρο, με το σύ­νο­λο των νε­κρών να ανέρ­χε­ται πλέον σε 20.160. Τα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το ίδιο διά­στη­μα ανήλ­θαν σε 22.252, με το σύ­νο­λό τους να φθά­νει τα 719.665. Η Ινδία ξε­πέ­ρα­σε χθες Δευ­τέ­ρα τη Ρωσία και κα­τα­τάσ­σε­ται πλέον στην τρίτη θέση στον πλα­νή­τη ως προς τον αριθ­μό των κρου­σμά­των μό­λυν­σης, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και τη Βρα­ζι­λία.

Πά­ντως ο δεί­κτης θνη­τό­τη­τας πα­ρα­μέ­νει χα­μη­λός: είναι 0,15, ένα­ντι 3,97 στις ΗΠΑ και 6,65 στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, κατά τους υπο­λο­γι­σμούς του πρα­κτο­ρεί­ου ει­δή­σε­ων Ρόι­τερς.

Γερ­μα­νία: 8 θά­να­τοι, 390 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης σε 24 ώρες

Οκτώ ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν στην COVID-19 τις προη­γού­με­νες 24 ώρες στη Γερ­μα­νία, ενώ εντο­πί­στη­καν 390 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2, με τον απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νοϊ­ού στην ισχυ­ρό­τε­ρη οι­κο­νο­μι­κή δύ­να­μη της ευ­ρω­ζώ­νης να ανέρ­χε­ται σε 9.024 νε­κρούς επί συ­νό­λου 196.944 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί, κατά τα δε­δο­μέ­να τα οποία συ­γκε­ντρώ­νει το Ιν­στι­τού­το Ρό­μπερτ Κοχ.

Αυ­στρα­λία: Κλεί­νουν τα σύ­νο­ρα Βι­κτώ­ριας-Νέ­ας Νό­τιας Ουα­λί­ας λόγω κο­ρω­νοϊ­ού

Εκα­το­ντά­δες αστυ­νο­μι­κοί και άν­δρες των αυ­στρα­λια­νών ένο­πλων δυ­νά­με­ων ανα­πτύσ­σο­νται για να επι­βά­λουν το κλεί­σι­μο των πο­λυά­σχο­λων συ­νό­ρων των δύο πο­λυ­πλη­θέ­στε­ρων πο­λι­τειών της Αυ­στρα­λί­ας, καθώς οι αρχές της μιας δυ­σκο­λεύ­ο­νται ολο­έ­να πε­ρισ­σό­τε­ρο να πε­ριο­ρί­σουν το πρό­σφα­το ξέ­σπα­σμα της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού.

Τα σύ­νο­ρα της Νέας Νό­τιας Ουα­λί­ας με τη Βι­κτώ­ρια, που έχουν μήκος εκα­το­ντά­δων χι­λιο­μέ­τρων, θα κλεί­σουν για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία 100 χρό­νια.

Αυτό συμ­βαί­νει διότι η Πο­λι­τεία Βι­κτώ­ρια ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα νέο αριθ­μό κρου­σμά­των μό­λυν­σης. Συ­γκε­κρι­μέ­να 191 κρού­σμα­τα σε 24 ώρες. Χθες Δευ­τέ­ρα είχαν κα­τα­γρα­φεί 127.

Ο επι­κε­φα­λής της πο­λι­τεια­κής κυ­βέρ­νη­σης Ντά­νιελ Άντριους εξή­γη­σε πως κα­τα­γρά­φε­ται «πάρα πολύ υψη­λός αριθ­μός νέων κρου­σμά­των», ο οποί­ος συ­νε­πά­γε­ται πως ήταν από­λυ­τη ανά­γκη να λη­φθούν μέτρα.

Η απα­γό­ρευ­ση διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή από τη νύχτα της Τρί­της προς Τε­τάρ­τη. Το μέτρο θα ισχύ­σει για έξι εβδο­μά­δες.

Όσοι επι­χει­ρή­σουν να πε­ρά­σουν τα σύ­νο­ρα χωρίς άδεια θα συλ­λαμ­βά­νο­νται και θα αντι­με­τω­πί­ζουν τον κίν­δυ­νο επι­βο­λής προ­στί­μου 11 χι­λιά­δων δο­λα­ρί­ων Αυ­στρα­λί­ας (6,8 χι­λιά­δων ευρώ) και ποι­νής φυ­λά­κι­σης έξι μηνών.

Ημε­ρή­σιες άδειες με­τα­κί­νη­σης προ­βλέ­πε­ται να χο­ρη­γού­νται σε αν­θρώ­πους που ζουν σε πα­ρα­με­θό­ριες πό­λεις και κοι­νό­τη­τες.

Ο Κέβιν Μακ, δή­μαρ­χος του Όλ­μπε­ρι, μιας πόλης που βρί­σκε­ται στην πλευ­ρά της Νέας Νό­τιας Ουα­λί­ας, επι­σή­μα­νε ότι, καθώς γί­νο­νται του­λά­χι­στον 50.000 δια­συ­νο­ρια­κές με­τα­κι­νή­σεις με αυ­το­κί­νη­τα την ημέρα, τα πράγ­μα­τα θα είναι «εφιαλ­τι­κά για όλους».

Το κλεί­σι­μο των συ­νό­ρων αναγ­γέλ­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα ως αντί­δρα­ση στην έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στη Μελ­βούρ­νη, την πρω­τεύ­ου­σα της Βι­κτώ­ριας, η οποία ανά­γκα­σε τις αρχές να επα­να­φέ­ρουν σε ισχύ την ισχυ­ρή σύ­στα­ση για την τή­ρη­ση της κοι­νω­νι­κής από­στα­σης σε πάνω από 30 συ­νοι­κί­ες και να επι­βά­λουν lockdown σε εννέα πο­λυ­κα­τοι­κί­ες.

Στη Βι­κτώ­ρια ση­μειώ­θη­καν τα 191 από τα 199 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 που ανα­κοι­νώ­θη­καν σή­με­ρα. Πρό­κει­ται για τον υψη­λό­τε­ρο ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό από τις αρχές Απρι­λί­ου.

Συ­νο­λι­κά στην Αυ­στρα­λία, κα­τα­με­τρού­νται 8.800 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον κο­ρω­νο­ϊό και 106 θά­να­τοι εξαι­τί­ας της COVID-19. Οι αριθ­μοί αυτοί είναι μεν θε­α­μα­τι­κά χα­μη­λό­τε­ροι από ό,τι σε άλλες χώρες, αλλά το ξέ­σπα­σμα στη Μελ­βούρ­νη έχει θο­ρυ­βή­σει την το­πι­κή και την πο­λι­τεια­κή κυ­βέρ­νη­ση.

Για τις επι­χει­ρή­σεις στην πε­ριο­χή της με­θο­ρί­ου, που έκλει­σε για τε­λευ­ταία φορά κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας της ισπα­νι­κής γρί­πης, εν έτει 1919, οι επό­με­νες εβδο­μά­δες ανα­μέ­νο­νται εφιαλ­τι­κές. «Σχε­δόν το ένα τέ­ταρ­το των υπαλ­λή­λων μου, όπως κι εγώ, ζούμε στη Νέα Νότια Ουα­λία. Περ­νά­με, λοι­πόν, κα­θη­με­ρι­νά τα σύ­νο­ρα για να έρ­θου­με στη δου­λειά» εξη­γεί ο Πολ Άρμ­στρονγκ, ο οποί­ος διευ­θύ­νει πρα­τή­ριο καυ­σί­μων στην πα­ρα­με­θό­ρια πόλη Ουο­ντόν­γκα, στη Βι­κτώ­ρια. «Δεν ξέρω καν εάν θα μπο­ρούν να έρ­χο­νται» προ­σθέ­τει ο ίδιος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More