18 Μαρ 2019

Οι ΗΠΑ πρώτη χώρα με διαφορά στην εξαγωγή όπλων


Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 
Το Διε­θνές Ιν­στι­τού­το Ερευ­νών Ει­ρή­νης της Στοκ­χόλ­μης (SIPRI) σε 12 σέ­λι­δη έκ­θε­ση του την Κυ­ρια­κή ανα­φέ­ρει ότι οι πω­λή­σεις όπλων προς τη Μέση Ανα­το­λή αυ­ξή­θη­καν κατά 87% τα τε­λευ­ταία πέντε χρό­νια, με τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία να κα­τα­τάσ­σε­ται στον κα­τά­λο­γο των αγο­ρα­στών σαν  ο με­γα­λύ­τε­ρος ει­σα­γω­γέ­ας όπλων στον κόσμο.
Στην κο­ρυ­φή του κα­τα­λό­γου των κο­ρυ­φαί­ων  αγο­ρα­στών όπλων εκτός από την Σα­ου­δι­κή Αρα­βία συ­μπε­ριε­λή­φθη η Αί­γυ­πτος, η Αυ­στρα­λία, η Αλ­γε­ρία και το Ιράκ.
Αποτέλεσμα εικόνας για Οι ΗΠΑ πρώτη χώρα με διαφορά στην εξαγωγή όπλων
Το ιν­στι­τού­το με­τρά­ει τον όγκο των πα­ρα­δό­σε­ων όπλων και όχι την αξία τους σε δο­λά­ρια.

Σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση, οι πω­λή­σεις όπλων προς τη Μέση Ανα­το­λή αντι­προ­σω­πεύ­ουν πλέον πε­ρισ­σό­τε­ρο από το ένα τρίτο του πα­γκό­σμιου εμπο­ρί­ου όπλων.
Ο Pieter Wezeman, ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τι­κός της SIPRI, δή­λω­σε ότι “οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και οι ευ­ρω­παϊ­κές χώρες πω­λούν πο­λε­μι­κά αε­ρο­πλά­να  και εξο­πλι­σμούς που χρη­σι­μο­ποιού­νται σε αμ­φι­λε­γό­με­νους πο­λέ­μους στην Υε­μέ­νη και αλλού”
Προ­σθέ­το­ντας πε­ραι­τέ­ρω ότι  “Όπλα από τις ΗΠΑ, το Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο και την Γαλ­λία είναι σε με­γά­λη ζή­τη­ση στον Περ­σι­κό Κόλπο, όπου οι συ­γκρού­σεις και οι εντά­σεις είναι σε εξέ­λι­ξη. Ταυ­τό­χρο­να  η Ρωσία, η Γαλ­λία και η Γερ­μα­νία αύ­ξη­σαν δρα­μα­τι­κά τις πω­λή­σεις όπλων στην Αί­γυ­πτο τα τε­λευ­ταία πέντε χρό­νια.
Ο Wezeman απέ­δω­σε την αύ­ξη­ση  στις ει­σα­γω­γές της Μέσης Ανα­το­λής στην ανά­γκη αντι­κα­τά­στα­σης του στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού που ανα­πτύ­χθη­κε και κα­τα­στρά­φη­κε στην Υε­μέ­νη, τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, καθώς και τις πο­λι­τι­κές εντά­σεις και τον αγώνα δρό­μου  των πε­ρι­φε­ρεια­κών εξο­πλι­σμών.
Η Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και το Ισ­ρα­ήλ ει­δι­κό­τε­ρα προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για πι­θα­νή σύ­γκρου­ση με το Ιράν”, ανέ­φε­ρε η έκ­θε­ση των 12 σε­λί­δων.
Η έκ­θε­ση SIPRI ανα­φέ­ρε­ται επί­σης σε σο­βα­ρή δι­πλω­μα­τι­κή κρίση στο πλαί­σιο των χωρών του Κόλ­που, με το Κατάρ.
Η έρευ­να έδει­ξε επί­σης ότι οι ΗΠΑ πα­ρα­μέ­νουν ο κο­ρυ­φαί­ος πω­λη­τής όπλων πα­γκο­σμί­ως, με αλ­μα­τώ­δη αύ­ξη­ση 29% στις εξα­γω­γές της τα τε­λευ­ταία πέντε χρό­νια. Πάνω από το ήμισυ των αμε­ρι­κα­νι­κών όπλων (52%) πω­λή­θη­καν σε πε­λά­τες στη Μέση Ανα­το­λή. Και­νούρ­γιοι πε­λά­τες ειναι η Πο­λω­νία και η Ρου­μα­νία.
Οι βρε­τα­νι­κές πω­λή­σεις αυ­ξή­θη­καν κατά 5,9% την ίδια πε­ρί­ο­δο. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από τις εξα­γω­γές όπλων του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου (59%) πήγαν επί­σης στις χώρες της Μέσης Ανα­το­λής, με τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και το Ομάν να είναι οι κύ­ριοι προ­ο­ρι­σμοί για τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη.
Στην δεύ­τε­ρη θέση μετά τις ΗΠΑ είναι η Ρωσία με ελα­φρώς μειω­μέ­νες τις εξα­γω­γές σε Βε­νε­ζου­έ­λα και Ινδία και και­νούρ­γιο πε­λά­τη την Νι­γη­ρία. Ακο­λου­θούν Γαλ­λία,  Γερ­μα­νία και Κίνα.
Η αί­σθη­ση της απει­λής από την Ρωσία που έχει καλ­λιερ­γη­θεί σε αρ­κε­τές Ευ­ρω­παϊ­κές χώρες ευ­νο­εί τις ΗΠΑ στο εμπό­ριο των όπλων, το­νί­ζει ο Wezeman.
Έτσι ο αντα­γω­νι­σμός των μο­νο­πω­λί­ων εντεί­νει την κούρ­σα των εξο­πλι­σμών με θύ­μα­τα τους λαούς ιδιαί­τε­ρα της Μέσης Ανα­το­λής που βλέ­πουν ζωές να χά­νο­νται, τις χώρες τους να κα­τα­στρέ­φο­νται και δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια να παίρ­νουν τον δρόμο της προ­σφυ­γιάς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More