7 Μαρ 2019

Κανένας κίνδυνος για αυτισμό από το τριπλό παιδικό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς

Τα παι­διά που κά­νουν το τρι­πλό εμ­βό­λιο ιλα­ράς-πα­ρω­τί­τι­δας-ερυ­θράς (MMR), δεν αντι­με­τω­πί­ζουν αυ­ξη­μέ­νο κίν­δυ­νο αυ­τι­σμού, κάτι που ισχύ­ει ακόμη και για όσα παι­διά με­ρι­κές φορές θε­ω­ρού­νται υψη­λού κιν­δύ­νου για κάτι τέ­τοιο.
Αποτέλεσμα εικόνας για Κα­νέ­νας κίν­δυ­νος για αυ­τι­σμό από το τρι­πλό
Αυτό επι­βε­βαιώ­νει μια νέα με­γά­λη δα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, που έρ­χε­ται για μια ακόμη φορά να κα­θη­συ­χά­σει όσους γο­νείς φο­βού­νται -λόγω πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης από τους πο­λέ­μιους των εμ­βο­λί­ων- ότι το παιδί τους κιν­δυ­νεύ­ει με τη συ­γκε­κρι­μέ­νη νευ­ρο­α­να­πτυ­ξια­κή δια­τα­ρα­χή, αν κάνει το εμ­βό­λιο, το οποίο όλοι οι ει­δι­κοί θε­ω­ρούν απο­λύ­τως ανα­γκαίο, σε μια εποχή μά­λι­στα που πα­γκο­σμί­ως -και στην Ελ­λά­δα- αυ­ξά­νο­νται τα πε­ρι­στα­τι­κά ιλα­ράς και τόσο ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας όσο και η Unicef έχουν απευ­θύ­νει πρό­σφα­τα σχε­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις.
Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρα ‘Αντερς Χβί­ιντ του Τμή­μα­τος Ερευ­νών Επι­δη­μιο­λο­γί­ας του Ιν­στι­τού­του Statens Serum της Κο­πεγ­χά­γης, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δη­μο­σί­ευ­ση στο αμε­ρι­κα­νι­κό ια­τρι­κό πε­ριο­δι­κό “Annals of Internal Medicine”, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για πε­ρισ­σό­τε­ρα από 657.000 παι­διά που γεν­νή­θη­καν την πε­ρί­ο­δο 1999-2010, με­τα­ξύ των οποί­ων ήσαν πε­ρί­που 6.500 που είχαν δια­γνω­σθεί με δια­τα­ρα­χή του φά­σμα­τος του αυ­τι­σμού.
Η νέα με­λέ­τη -όπως και άλλες στο πα­ρελ­θόν- δεν βρήκε καμία σχέση ανά­με­σα στο εμ­βό­λιο και στον κίν­δυ­νο αυ­τι­σμού. Δεν δια­πί­στω­σε να υπάρ­χει αυ­ξη­μέ­νος κίν­δυ­νος για καμία απο­λύ­τως ομάδα παι­διών που εξέ­τα­σε: αγό­ρια, κο­ρί­τσια, παι­διά που άρ­γη­σαν να κά­νουν το εμ­βό­λιο, παι­διά με με­γα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας γο­νείς, παι­διά με πολύ χα­μη­λό βάρος, παι­διά που είχαν γεν­νη­θεί πολύ πρό­ω­ρα, παι­διά με μη­τέ­ρα που κά­πνι­ζε στην εγκυ­μο­σύ­νη και παι­διά με αδέλ­φια που έχουν δια­γνω­σμέ­νο αυ­τι­σμό (αν και πα­ρα­μέ­νει ακόμη ασα­φές ποιοι ακρι­βώς βιο­λο­γι­κοί μη­χα­νι­σμοί προ­κα­λούν τον αυ­τι­σμό, η δια­τα­ρα­χή έχει εν μέρει γε­νε­τι­κό υπό­βα­θρο). Μά­λι­στα βρέ­θη­καν εν­δεί­ξεις ότι το εμ­βό­λιο σχε­τί­ζε­ται με ελα­φρώς μι­κρό­τε­ρο κίν­δυ­νο αυ­τι­σμού στα κο­ρί­τσια και στα παι­διά που γεν­νή­θη­καν με­τα­ξύ 1999-2001.
«Υπάρ­χουν πραγ­μα­τι­κά ισχυ­ρά επι­στη­μο­νι­κά ευ­ρή­μα­τα ότι δεν υπάρ­χει καμία συ­σχέ­τι­ση», τό­νι­σε ο Χβί­ιντ και θύ­μι­σε ότι «πριν λίγα χρό­νια εί­δα­με ακόμη και τον Ντό­ναλντ Τραμπ κατά την προ­ε­κλο­γι­κή προ­ε­δρι­κή εκ­στρα­τεία του να στέλ­νει μη­νύ­μα­τα στο Twitter ότι ο εμ­βο­λια­σμός προ­κα­λεί αυ­τι­σμό».
Ο όλος θό­ρυ­βος είχε ξε­κι­νή­σει από μια μικρή με­λέ­τη του για­τρού ‘Αντριου Γου­έικ­φιλντ 1998 στο ια­τρι­κό πε­ριο­δι­κό “The Lancet”, η οποία τε­λι­κά είχε απο­συρ­θεί ως ανα­ξιό­πι­στη, καθώς, με­τα­ξύ άλλων, ο συγ­γρα­φέ­ας της βρέ­θη­κε να έχει πλη­ρω­θεί από δι­κη­γο­ρι­κή εται­ρεία, η οποία ήθελε να μη­νύ­σει μια εται­ρεία πα­ρα­γω­γής εμ­βο­λί­ων, ενώ ο ίδιος είχε πα­ράλ­λη­λα ήδη κα­τα­θέ­σει μια δική του πα­τέ­ντα για ένα υπο­τί­θε­ται ασφα­λέ­στε­ρο εμ­βό­λιο που είχε ανα­πτύ­ξει. Τε­λι­κά απα­γο­ρεύ­θη­κε στον Γου­έικ­φιλντ να ασκεί το ια­τρι­κό επάγ­γελ­μα.
Από το 1998 αρ­κε­τές με­λέ­τες δεν έχουν βρει καμία σχέση ανά­με­σα στο τρι­πλό εμ­βό­λιο και στον αυ­τι­σμό, αλλά το αντιεμ­βο­λια­στι­κό κί­νη­μα -που σε αρ­κε­τές χώρες συμ­βα­δί­ζει με έναν αντι­κα­θε­στω­τι­κό και αντιε­λι­τί­στι­κο λαϊ­κι­σμό- επι­μέ­νει να αμ­φι­σβη­τεί την ασφά­λεια του εμ­βο­λί­ου. Θα μπο­ρού­σε να υπο­θέ­σει κα­νείς ότι δύ­σκο­λα θα πει­στεί ακόμη και από τη νέα κα­θη­συ­χα­στι­κή με­λέ­τη, παρ’ όλους τους κιν­δύ­νους που κάτι τέ­τοιο ενέ­χει για τα παι­διά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More