30 Ιαν 2019

Γιατί οι ΗΠΑ θέλουν κυβέρνηση μαριονέτα στη ΒενεζουέλαΓρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 
Ο δοτός «Πρό­ε­δρος» Juan Guaidó μόλις πήρε το χρί­σμα από τον Τραμπ κι­νεί­ται αμέ­σως για την ανα­διάρ­θρω­ση-ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της κρα­τι­κής εται­ρεί­ας πε­τρε­λαί­ου της Βε­νε­ζου­έ­λας Citgo Petroleum και ανα­ζη­τεί χρη­μα­το­δό­τη­ση από το ΔΝΤ.
Αυτά ανα­φέ­ρουν τα Αμε­ρι­κά­νι­κα ΜΜΕ απο­κα­λύ­πτο­ντας έτσι και την ουσία της επί­θε­σης που γί­νε­ται στην Βε­νε­ζου­έ­λα.
Ο έγκυ­ρος Ορ­γα­νι­σμός ανά­λυ­σης και πλη­ρο­φο­ριών γύρω από το πε­τρέ­λαιο S&P Global Platts απο­κα­λύ­πτει ότι, άμεσο επα­κό­λου­θο της ανα­γνώ­ρι­σης του Juan Guaidó ως δήθεν «Πρό­ε­δρο» της Βε­νε­ζου­έ­λας, είναι ότι ο αρ­χη­γός της αντι­πο­λί­τευ­σης έχει ήδη συ­ντά­ξει «σχέ­διο ει­σα­γω­γής ενός νέου νόμου εθνι­κής πο­λι­τι­κής υδρο­γο­ναν­θρά­κων».
Το Σχέ­διο κα­θιε­ρώ­νει «ευ­έ­λι­κτους» δη­μο­σιο­νο­μι­κούς και συμ­βα­τι­κούς όρους για έργα που προ­σαρ­μό­ζο­νται στις τιμές του πε­τρε­λαί­ου και στον κύκλο των επεν­δύ­σε­ων του πε­τρε­λαί­ου»
Το σχέ­διο αυτό θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τη δη­μιουρ­γία ενός «νέου ορ­γα­νι­σμού υδρο­γο­ναν­θρά­κων», που θα « πε­ρι­λαμ­βά­νει δια­γω­νι­σμό υπο­βο­λής προ­σφο­ρών για έργα φυ­σι­κού αε­ρί­ου και για συμ­βα­τι­κά έργα για, βαρύ και πρό­σθε­τα-βα­ρύ αργό πε­τρέ­λαιο»
Με άλλα λόγια, πρό­κει­ται για τα­χεί­ες κι­νή­σεις για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του πε­τρε­λαί­ου της Βε­νε­ζου­έ­λας και για να ανοί­ξει την πόρτα για τις πο­λυ­ε­θνι­κές εται­ρί­ες.
Όπως γί­νε­ται αντι­λη­πτό ο ηγέ­της της δε­ξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης που οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες προ­σπα­θούν να εγκα­τα­στή­σουν πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά σαν Πρό­ε­δρο της Βε­νε­ζου­έ­λας αμέ­σως κι­νή­θη­κε στο να ανα­διαρ­θρώ­σει την κρα­τι­κή εται­ρία της χώρας προς την κα­τεύ­θυν­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης.
Μέσα σε 48 ώρες ο Guaidó προ­σπά­θη­σε τά­χι­στα να πάρει τον έλεγ­χο της κρα­τι­κής εται­ρί­ας δι­ύ­λι­σης πε­τρε­λαί­ου της Βε­νε­ζου­έ­λας Citgo Petroleum και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τα έσοδά της για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του κα­θε­στώ­τος που προ­έ­κυ­ψε από το πρα­ξι­κό­πη­μα που υπο­στη­ρί­ζουν οι ΗΠΑ.
Ο Guaidó προ­σπα­θεί ήδη να απο­λύ­σει τους διευ­θυ­ντές της Citgo Petroleum και να διο­ρί­σει δικό του Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο.
Η Citgo Petroleum είναι θυ­γα­τρι­κή της κρα­τι­κής εται­ρεί­ας πε­τρε­λαί­ου, PDVSA της Βε­νε­ζου­έ­λας, και ο με­γα­λύ­τε­ρος αγο­ρα­στής και εμπο­ρι­κός δια­κι­νη­τής του πε­τρε­λαί­ου της Βε­νε­ζου­έ­λας.
Το Reuters πε­ρι­γρά­φει την Citgo σαν «το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κό ενερ­γη­τι­κό της Βε­νε­ζου­έ­λας».
Το Bloomberg την απο­κα­λεί σαν «το κό­σμη­μα των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων του PDVSA.»
Ο Guaidó ανα­ζη­τεί επί­σης χρή­μα­τα από το πε­ρι­βό­η­το Διε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μείο (ΔΝΤ) για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της μη εκλεγ­μέ­νης «κυ­βέρ­νη­σής» του. Εκτός από την επι­δί­ω­ξη χρη­μα­το­δό­τη­σης από το ΔΝΤ, ο Guaidó προ­σπα­θεί ακόμη να στεί­λει ένα νέο δικό του εκ­πρό­σω­πο στην Δια­με­ρι­κα­νι­κή Τρά­πε­ζα Ανά­πτυ­ξης.
Ορ­γα­νω­μέ­νο Σχέ­διο
Η Βε­νε­ζου­έ­λα έχει τα με­γα­λύ­τε­ρα απο­θέ­μα­τα πε­τρε­λαί­ου στον κόσμο.
Οι Πρό­ε­δροι Ούγκο Τσά­βες και Nicolas Maduro αντι­στά­θη­καν κατά τις τε­λευ­ταί­ες δύο δε­κα­ε­τί­ες στις προ­σπά­θειες από Αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρεί­ες πε­τρε­λαί­ου να εκ­με­ταλ­λευ­θούν τους άφθο­νους φυ­σι­κούς πό­ρους της χώρας.
Έσπα­σαν τους δε­σμούς τους με το ΔΝΤ και την Πα­γκό­σμια τρά­πε­ζα, για τους οποί­ους ο Τσά­βεζ δή­λω­σε ότι «κυ­ριαρ­χού­νται από τον ιμπε­ρια­λι­σμό των ΗΠΑ». Η Βε­νε­ζου­έ­λα και άλλες αρι­στε­ρές κυ­βερ­νή­σεις της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής συ­νερ­γά­στη­καν και ίδρυ­σαν την «Τρά­πε­ζα του Νότου», σαν αντί­βα­ρο προς το ΔΝΤ και την Πα­γκό­σμια τρά­πε­ζα.
Στις 23 Ια­νουα­ρί­ου ο Πρό­ε­δρος Donald Trump ανα­γνω­ρί­ζει τον ελά­χι­στα γνω­στό, σπου­δαγ­μέ­νο στις ΗΠΑ Juan Guaidó σαν τον υπο­τι­θέ­με­νο «προ­σω­ρι­νό Πρό­ε­δρο» της Βε­νε­ζου­έ­λας.
Επι­κα­λού­με­νη αξιω­μα­τού­χους των ΗΠΑ, η Washington Post ανα­φέ­ρει πως η στρα­τη­γι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Τραμπ είναι «να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε την προ­σω­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση σαν ένα ερ­γα­λείο στο να στε­ρή­σει από τον Μα­δού­ρο τα έσοδα του πε­τρε­λαί­ου, έχο­ντας ήδη ανα­γκά­σει την Βε­νε­ζου­έ­λα να κάνει όλες τις αγο­ρές της με με­τρη­τά».
Η S&P Global Platts ανα­φέ­ρει επί­σης ότι οι κυ­ρώ­σεις των ΗΠΑ είναι σκλη­ρό χτύ­πη­μα για την Βε­νε­ζου­έ­λα, και η κυ­βέρ­νη­ση Τραμπ είναι έτοι­μη να σκλη­ρύ­νει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρα τα μέτρα. Επί λέξη ανα­φέ­ρει:
«… Οι ΗΠΑ επέ­βα­λαν κυ­ρώ­σεις που έχουν πα­ρε­μπο­δί­σει σο­βα­ρά την ικα­νό­τη­τα του PDVSA για εξεύ­ρε­ση νέας χρη­μα­το­δό­τη­σης ή ανα­διάρ­θρω­σης των χρεών της».
Αξιω­μα­τού­χοι των ΗΠΑ δη­λώ­νουν πως είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να επι­βά­λουν πε­ραι­τέ­ρω κυ­ρώ­σεις στον πε­τρε­λαια­κό τομέα της Βε­νε­ζου­έ­λας, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός πλή­ρους εμπάρ­γκο στις ει­σα­γω­γές αργού πε­τρε­λαί­ου από τις ΗΠΑ εάν ο Μα­δού­ρο σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τον Guaido κλι­μα­κώ­σει πε­ραι­τέ­ρω την βία ή την πο­λι­τι­κή κα­τα­στο­λή.
Πηγές της αγο­ράς ΗΠΑ των ΗΠΑ δη­λώ­νουν πως «η ανα­γνώ­ρι­ση του Guaido ως νό­μι­μο ηγέτη της Βε­νε­ζου­έ­λας θα μπο­ρού­σαν να ωθή­σουν τις βιο­μη­χα­νί­ες δι­ύ­λι­σης πε­τρε­λαί­ου των ΗΠΑ να στα­μα­τή­σουν τις αγο­ρές του αργού της Βε­νε­ζου­έ­λας όσο ο Μα­δού­ρο πα­ρα­μέ­νει στην εξου­σία.»
Η ιστο­σε­λί­δα Grey zone ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης που με­τα­ξύ των άλλων δια­κη­ρύσ­σει:
« Οι δη­μό­σιες επι­χει­ρή­σεις θα υπό­κει­νται σε μια δια­δι­κα­σία ανα­διάρ­θρω­σης που εξα­σφα­λί­ζει την απο­τε­λε­σμα­τι­κή και δια­φα­νή δια­χεί­ρι­ση τους, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και συμ­φω­νιών με­τα­ξύ δη­μο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα».
Και ακόμη « το συ­γκε­ντρω­τι­κό μο­ντέ­λο του ελέγ­χου της οι­κο­νο­μί­ας θα πρέ­πει να αντι­κα­τα­στα­θεί από ένα μο­ντέ­λο της ελευ­θε­ρί­ας και της αγο­ράς βα­σι­σμέ­νο στο δι­καί­ω­μα του κάθε πο­λί­τη της Βε­νε­ζου­έ­λας να έχει εγ­γυ­η­μέ­νο το δι­καί­ω­μα της ατο­μι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας»
Από κοντά και ο Ακρο­δε­ξιός γε­ρου­σια­στής των ΗΠΑ στην Φλό­ρι­ντα Marco Rubio, ο οποί­ος έχει εμπλα­κεί ενερ­γά στο πρα­ξι­κό­πη­μα, επα­νει­λημ­μέ­να ανα­φέ­ρε­ται για το πε­τρέ­λαιο και κά­λε­σε στο Τουί­τερ στις 24 Ια­νουα­ρί­ου τους ερ­γά­τες πε­τρε­λαί­ου να «κό­ψουν» τον Μα­δού­ρο και να «αρ­χί­σουν να συ­νερ­γά­ζο­νται» με τον Guaidó.
Με όλες αυτές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες γί­νο­νται φα­νε­ρές οι επι­διώ­ξεις του Ιμπε­ρια­λι­σμού στην Βε­νε­ζου­έ­λα. Τα περί δη­μο­κρα­τί­ας, ελευ­θε­ρί­ας και αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των πάνε πε­ρί­πα­το. Όλη η προ­σπά­θεια γί­νε­ται για να αρ­πά­ξουν τα μο­νο­πώ­λια τον φυ­σι­κό πλού­το της χώρας με αρχή το πε­τρέ­λαιο.
Βρή­καν και την κα­τάλ­λη­λη μα­ριο­νέ­τα να εκ­πο­νή­σει τα σχέ­δια που εξα­σφα­λί­ζουν την εί­σο­δό τους στην χώρα. Είναι στα χέρια του λαού της Βε­νε­ζου­έ­λας να απορ­ρί­ψει τα σχέ­διά τους και να κα­τα­κτή­σει το δι­καί­ω­μα να είναι νοι­κο­κύ­ρης στον τόπο του απορ­ρί­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να και τις προ­σπά­θειες συμ­βι­βα­σμού του Μα­δού­ρο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More