28 Νοε 2018

ΗΠΑ: πρόστιμο 1,3 δισεκατομμύρια δολλάρια σε Γαλλική τράπεζα επειδή συνεργάστηκε με την Κούβα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της
Παρ’ όλη την πρό­σφα­τη κα­θο­λι­κή κα­τα­δί­κη από την σχε­δόν από­λυ­τη πλειο­ψη­φία των χωρών του κό­σμου, το μίσος των ΗΠΑ για την Κούβα είναι αμεί­ω­το.
Για μία ακόμη φορά τι­μω­ρούν έναν ολό­κλη­ρο λαό με τους πε­ριο­ρι­σμούς του εμπάρ­γκο, που έρ­χο­νται σε αντί­θε­ση με το Διε­θνές Δί­καιο και την εκ­φρα­σμέ­νη άποψη των 189 από τις 191 χώρες που ψή­φι­σαν ενά­ντια στον απο­κλει­σμό της Κού­βας για 27η φορά! Ας δούμε πώς κυ­ριο­λε­κτι­κά γο­να­τί­ζουν και τι­μω­ρούν όσους τολ­μούν να συ­νερ­γα­στούν με την Κούβα:
Μία από τις με­γα­λύ­τε­ρες τρά­πε­ζες της Γαλ­λί­ας, η Societe Generale, δέ­χθη­κε να κα­τα­βά­λει πρό­στι­μο 1,3 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια επει­δή πα­ρα­βί­α­σε το Εμπάρ­γκο. Ο Αμε­ρι­κά­νος ει­σαγ­γε­λέ­ας Geoffrey Berman στην Ν.Υόρκη ανα­κοί­νω­σε πως αυτό είναι το δεύ­τε­ρο με­γα­λύ­τε­ρο ποσό που επι­δι­κά­ζε­ται σαν πρό­στι­μο πα­ρα­βί­α­σης του απο­κλει­σμού. Σύμ­φω­να με την κα­τη­γο­ρία, επί σειρά ετών η τρά­πε­ζα είχε επι­χει­ρη­μα­τι­κές δο­σο­λη­ψί­ες με την Κούβα, με συ­νέ­πεια πολλά δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια «πα­ρά­νο­μων» συ­ναλ­λα­γών να πε­ρά­σουν μέσα από το οι­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα των ΗΠΑ.
cuba119
Ο ει­σαγ­γε­λέ­ας ανα­κοί­νω­σε ακόμη πως η τρά­πε­ζα «δέ­χτη­κε την ενοχή της για την πα­ρά­νο­μη συ­μπε­ρι­φο­ρά της και πήρε τις ευ­θύ­νες της ώστε  να διορ­θώ­σει τις πα­ρα­λή­ψεις και να ακο­λου­θή­σει τους ισχύ­ο­ντες κα­νο­νι­σμούς στο μέλ­λον”. Μέρος του συμ­βι­βα­σμού είναι να ανα­στεί­λει την ποι­νι­κή δίωξη ενα­ντί­ον της τρά­πε­ζας για πα­ρά­βα­ση του νόμου «Συ­ναλ­λα­γή με τον Εχθρό»(!) και «Ρυθ­μί­σεις ελέγ­χου των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων της Κού­βας». Η ανα­στο­λή θα κρα­τή­σει 3 χρό­νια. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, με­τα­ξύ 2004 και 2010 η τρά­πε­ζα είχε εμπο­ρι­κές και συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κές συ­ναλ­λα­γές με κου­βα­νέ­ζι­κες υπη­ρε­σί­ες- κα­θό­λα νό­μι­μες κατά τα άλλα- ύψους 13 δις δο­λα­ρί­ων.
Ο διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της τρά­πε­ζας Fredric Oudea δη­μο­σί­ευ­σε δή­λω­ση με την οποία “ανα­γνω­ρί­ζει τις ελ­λεί­ψεις που κα­τα­δεί­χτη­καν στον έλεγ­χο και ότι η τρά­πε­ζα συ­νερ­γά­στη­κε με τις Αμε­ρι­κά­νι­κες Αρχές για να λύσει το θέμα”. Ακόμη, ότι η τρά­πε­ζα έχει πάρει μέτρα για να ακο­λου­θεί τους συ­γκε­κρι­μέ­νους νό­μους των ΗΠΑ. Αυτά δη­μο­σιεύ­ο­νται στην γνω­στή για την Αντι­κου­βα­νι­κή της προ­πα­γάν­δα εφη­με­ρί­δα Miami Herald στις 20/11/2018.
Δεν είναι μόνο ο δια­κα­ής πόθος των Αμε­ρι­κά­νων να σβή­σουν την Κου­βα­νέ­ζι­κη Επα­νά­στα­ση, είναι και η εν­δο­τι­κό­τη­τα της ΕΕ και των επι­χει­ρη­σε­ών της, που κατά τα άλλα ψή­φι­σαν υπο­κρι­τι­κά για την άρση του Εμπάρ­γκο ενώ στην πράξη δέ­χο­νται τα πρό­στι­μα και υπό­σχο­νται να μην το ξα­να­κά­νουν! Έτσι φαί­νε­ται και η δική τους σύ­μπλευ­ση με τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More