21 Ιουλ 2020

Πρόστιμο στην Amazon επειδή πούλησε βιβλία στην πρεσβεία της Κούβας


Το υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών των ΗΠΑ τι­μώ­ρη­σε με πρό­στι­μο την Amazon επει­δή πού­λη­σε βι­βλία και κά­ποια άλλα προ­ϊ­ό­ντα στο προ­σω­πι­κό της Πρε­σβεί­ας της Κού­βας. Η πώ­λη­ση έγινε μέσω δια­δι­κτύ­ου. 

Στο κεί­με­νο του υπουρ­γεί­ου ανα­φέ­ρε­ται πως πρό­κει­ται για πα­ρά­βα­ση του νόμου που απα­γο­ρεύ­ει την πώ­λη­ση σε χώρες που ευ­νο­ούν την τρο­μο­κρα­τία και το εμπό­ριο αν­θρώ­πων!

Η Κούβα βρί­σκε­ται στην λίστα των χωρών που έχουν κα­ταρ­τί­σει οι υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ! Στην ίδια λίστα υπάρ­χει η Συρία και το Ιράν. 

Η Amazon σε ανα­κοί­νω­ση της ανα­φέ­ρει πως πέ­τυ­χε συμ­βι­βα­σμό με το υπουρ­γείο και το πρό­στι­μο έπεσε στις 134.000 δο­λά­ρια επει­δή ήταν η ίδια η επι­χεί­ρη­ση που ει­δο­ποί­η­σε το υπουρ­γείο. 

Το μίσος και η μι­σαλ­λο­δο­ξία της κυ­βέρ­νη­σης των ΗΠΑ δεν έχει τέλος. Ακόμη και την αγορά βι­βλί­ων απα­γο­ρεύ­ει στους Κου­βα­νούς πο­λί­τες ακόμη και αν πρό­κει­ται για δι­πλω­μά­τες. Όταν όλη η αν­θρω­πό­τη­τα ανα­γνω­ρί­ζει την τε­ρά­στια προ­σφο­ρά της Κού­βας στην υγεία και την ζωή εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων η κυ­βέρ­νη­ση των ΗΠΑ δο­κι­μά­ζει όλα τα μέσα για τον απάν­θρω­πο απο­κλει­σμό της. Κα­θή­κον για τους λαούς της γης να κα­τα­δι­κά­σουν το εμπάρ­γκο και να στη­ρί­ξουν τον ηρω­ι­κό λαό της Κού­βας. 

Πηγή Cubainformacion 200709

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More