17 Μαρ 2020

Αμε­ρι­κά­νοι επι­στή­μο­νες: «Κάνε μας εσύ την χάρη πρό­ε­δρε. Πρώτα υπο­βαθ­μί­ζεις την επι­στή­μη και τώρα βιά­ζε­σαι για εμ­βό­λιο»

Το επι­στη­μο­νι­κό πε­ριο­δι­κό των ΗΠΑ Scientist στις 13 Μαρ­τί­ου απα­ντά στην έκ­κλη­ση του πρό­ε­δρου Τραμπ να επι­τα­χύ­νουν οι Αμε­ρι­κά­νοι επι­στή­μο­νες την ανα­κά­λυ­ψη εμ­βό­λιου για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του (COVID-19).
«Ζή­τη­σε ο πρό­ε­δρος στην Νο­μο­θε­τι­κή Διά­σκε­ψη της Εθνι­κής Ένω­σης Πο­λι­τειών να κά­νου­με γρή­γο­ρα για την ανα­κά­λυ­ψη του εμ­βο­λί­ου.
-Κά­ντε μου την χάρη, μας είπε.
Πολ­λοί επι­στή­μο­νες του έχουν ήδη απα­ντή­σει πως η ανά­πτυ­ξη ενός εμ­βο­λί­ου θα πάρει του­λά­χι­στον ενά­μι­ση χρόνο. Ο πρό­ε­δρος πα­ρό­λα αυτά πί­στε­ψε πως η επα­νά­λη­ψη του αι­τή­μα­τος θα αλ­λά­ξει το απο­τέ­λε­σμα.
Αυτός που αρ­νεί­ται να πάρει μέτρα για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, που αρ­νεί­ται την εξέ­λι­ξη των εμ­βο­λί­ων και τους κιν­δύ­νους του κα­πνί­σμα­τος δεν είναι ο κα­τάλ­λη­λος για να δια­μορ­φώ­σει το αί­τη­μα των πο­λι­τών.
Την ώρα που οι επι­στή­μο­νες προ­σπα­θούν να μοι­ρα­στούν τα στοι­χεία για την επι­δη­μία, η κυ­βέρ­νη­ση είτε εμπο­δί­ζει την δια­κί­νη­ση των πλη­ρο­φο­ριών είτε τα επα­να­δια­κι­νεί με αντι­φά­σεις. Τα πο­σο­στά όμως με­τά­δο­σης του ιού και της θνη­σι­μό­τη­τας δεν αλ­λά­ζουν μόνο με την επι­θυ­μία μας και την καλή δη­μό­σια πα­ρου­σί­α­ση.
Η κυ­βέρ­νη­ση έχει πει επα­νει­λημ­μέ­να-όπως έκανε την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα-ότι η εξά­πλω­ση του ιού στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες είναι ελεγ­χό­με­νη, όταν είναι σαφές από τα στοι­χεία ότι η εξά­πλω­ση του ιού συ­νε­χί­ζε­ται στην πο­λι­τεία της Ουά­σιγ­κτον και πέρα από αυτήν.
Αυτού του εί­δους η δια­στρέ­βλω­ση και η άρ­νη­ση είναι επι­κίν­δυ­νες και σί­γου­ρα συ­νέ­βα­λαν στην υπο­το­νι­κή αντί­δρα­ση της ομο­σπον­δια­κής κυ­βέρ­νη­σης. Μετά από 3 χρό­νια συ­ζή­τη­σης για το αν οι λέ­ξεις αυτής της κυ­βέρ­νη­σης έχουν κά­ποια αξία, οι λέ­ξεις είναι πλέον σαφώς ζή­τη­μα ζωής και θα­νά­του.
Και πα­ρό­λο που τα βή­μα­τα που απαι­τού­νται για την πα­ρα­γω­γή ενός εμ­βο­λί­ου θα μπο­ρού­σαν εν­δε­χο­μέ­νως να γί­νουν πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά, πολλά από αυτά εξαρ­τώ­νται από βιο­λο­γι­κές και χη­μι­κές διερ­γα­σί­ες που είναι απα­ραί­τη­τες.
Αλλά δεν μπο­ρείς να προ­σβάλ­λεις την επι­στή­μη όποτε σου αρέ­σει και μετά ξαφ­νι­κά να επι­μέ­νεις σε κάτι που η επι­στή­μη δεν μπο­ρεί να δώσει σε πρώτη ζή­τη­ση.
Τα τε­λευ­ταία 4 χρό­νια, οι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοί του προ­έ­δρου Τραμπ έχουν κάνει βα­θιές πε­ρι­κο­πές στην έρευ­να και στην επι­στή­μη, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και πε­ρι­κο­πών στη χρη­μα­το­δό­τη­ση για τα Κέ­ντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νο­ση­μά­των.
Με την πε­ρι­φρό­νη­ση αυτής της κυ­βέρ­νη­σης για την επι­στή­μη της Υπη­ρε­σί­ας Προ­στα­σί­ας του Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και της Εθνι­κής Διοί­κη­σης Ωκε­α­νών και Ατμό­σφαι­ρας, και την κα­θυ­στέ­ρη­ση διο­ρι­σμού διευ­θυ­ντή του Γρα­φεί­ου Επι­στη­μο­νι­κής και Τε­χνο­λο­γι­κής Πο­λι­τι­κής — όλα για την επί­τευ­ξη πο­λι­τι­κών στό­χων— η επι­στή­μη έχει αγνοη­θεί και πλη­γεί.
Τώρα, ο Πρό­ε­δρος χρειά­ζε­ται ξαφ­νι­κά την επι­στή­μη. Αλλά μέσα στην διάρ­κεια των πε­ρα­σμέ­νων αιώ­νων διευ­κρι­νί­στη­καν θε­με­λιώ­δεις αρχές που διέ­πουν το φυ­σι­κό κόσμο -εξέ­λι­ξη, βα­ρύ­τη­τα, κβα­ντι­κή μη­χα­νι­κή- αρχές που εμπλέ­κο­νται με­τα­ξύ τους θέ­το­ντας τις βά­σεις για να γνω­ρί­ζου­με τι μπο­ρού­με και τι δεν μπο­ρού­με να κά­νου­με. Οι τρό­ποι με τους οποί­ους οι επι­στή­μο­νες συσ­σω­ρεύ­ουν και ανα­λύ­ουν απο­δει­κτι­κά στοι­χεία, εφαρ­μό­ζουν επα­γω­γι­κή συλ­λο­γι­στι­κή και υπο­βάλ­λουν ευ­ρή­μα­τα για έλεγ­χο με δο­κι­μές έχουν απο­δει­χθεί όλα αυτά τα χρό­νια για να μπο­ρέ­σουν να δώ­σουν μια υπεύ­θυ­νη γνώση.
Interferon
Οι δια­δι­κα­σί­ες αυτές εφαρ­μό­ζο­νται στην κρίση που έχει προ­κή­ψει με την επι­δη­μία του COVID-19 μέσω της διε­θνούς συ­νερ­γα­σί­ας με ιλιγ­γιώ­δη, πρω­το­φα­νή τα­χύ­τη­τα. Η επι­στή­μη δη­μο­σί­ευ­σε δύο νέες ερ­γα­σί­ες νω­ρί­τε­ρα αυτό το μήνα για το SARS-CoV-2, και πε­ρισ­σό­τε­ρα είναι καθ’ οδόν. Αλλά οι ίδιες έν­νοιες που χρη­σι­μο­ποιού­νται για να πε­ρι­γρά­ψουν τη φύση χρη­σι­μο­ποιού­νται για να δη­μιουρ­γή­σουν τα νέα ερ­γα­λεία.
Έτσι, ζη­τώ­ντας ένα εμ­βό­λιο και ταυ­τό­χρο­να δια­στρε­βλώ­νο­ντας την επι­στή­μη είναι μια συ­γκλο­νι­στι­κή πα­ρα­φω­νία.
Ένα εμ­βό­λιο πρέ­πει να έχει μια θε­με­λιώ­δη επι­στη­μο­νι­κή βάση. Πρέ­πει να είναι κα­τα­σκευα­σμέ­νο. Πρέ­πει να είναι ασφα­λές. Αυτό θα μπο­ρού­σε να διαρ­κέ­σει ενά­μι­ση χρό­νο-ή πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο. Τα στε­λέ­χη της Βιο­μη­χα­νί­ας Φαρ­μά­κων έχουν κάθε κί­νη­τρο για να φτά­σου­με εκεί γρή­γο­ρα- αυτοί θα πω­λούν το εμ­βό­λιο -αλλά ευ­τυ­χώς, γνω­ρί­ζουν ότι δεν μπο­ρεί­τε εσείς, να πα­ρα­βιά­σε­τε τους νό­μους της φύσης για να το πε­τύ­χε­τε.
Ίσως θα έπρε­πε να εί­μα­στε χα­ρού­με­νοι. Πριν από τρία χρό­νια, ο πρό­ε­δρος δή­λω­σε τον σκε­πτι­κι­σμό του για τα εμ­βό­λια και προ­σπά­θη­σε να ξε­κι­νή­σει μια ομάδα αντιεμ­βο­λί­α­σης. Τώρα ξαφ­νι­κά λα­τρεύ­ει τα εμ­βό­λια.
Αλλά κάντε μας τη χάρη, κύριε Πρό­ε­δρε. Αν θέ­λε­τε κάτι, αρ­χί­στε να αντι­με­τω­πί­ζε­τε την επι­στή­μη και τις αρχές της με σε­βα­σμό».
Στον από­η­χο της εμ­φά­νι­σης του Κου­βα­νέ­ζι­κου φάρ­μα­κου Interferon Alfa 2B Recombinante (IFNrec) που μειώ­νει τις συ­νέ­πειες του COVID-19 αλλά και των ια­τρι­κών απο­στο­λών της Κού­βας σε χώρες που μα­στί­ζο­νται από την επι­δη­μία. Στον από­η­χο της με­γά­λης ζή­τη­σης που πα­ρου­σιά­ζε­ται από πολ­λές χώρες για το εν λόγω φάρ­μα­κο και το αυ­ξη­μέ­νο κύρος της Κού­βας σε όλη την υφή­λιο, η κυ­βέρ­νη­ση των ΗΠΑ βρέ­θη­κε στην «δύ­σκο­λη» θέση να ζη­τή­σει την βο­ή­θεια των Αμε­ρι­κά­νων επι­στη­μό­νων τους οποί­ους, σύμ­φω­να με την δική τους εκτί­μη­ση, έχει υπο­βαθ­μί­σει και λοι­δω­ρί­σει τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Η απα­ντη­σή τους ίσως έστρε­ψε την κυ­βέρ­νη­ση των ΗΠΑ να ανα­ζη­τή­σει λύ­σεις για το εμ­βό­λιο στην Γερ­μα­νι­κή εται­ρεία CureVac που έγινε το μήλον της έρι­δος με­τα­ξύ των μο­νο­πω­λί­ων της Γερ­μα­νί­ας και των ΗΠΑ. Τί­πο­τε ακόμη δεν είναι σί­γου­ρο εκτός από το γε­γο­νός πως η διοί­κη­ση των ΗΠΑ δεν πρό­κει­ται να ζη­τή­σει βο­ή­θεια και φάρ­μα­κα από την Κούβα. Δεν τους το επι­τρέ­πει το εγκλη­μα­τι­κό τους εμπάρ­γκο βά­ζο­ντας έτσι τον ίδιο τον λαό τους σε θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους.  Αντί­θε­τα οι ΗΠΑ εμπό­δι­σαν την Βε­νε­ζου­έ­λα την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα να προ­μη­θευ­τεί το φάρ­μα­κο από την Κούβα όπως κα­τήγ­γει­λε ο Υπουρ­γός Δι­καιο­σύ­νης της χώρας Tarek William Saab.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More