25 Μαρ 2020

Τα ιδιωτικά μεγαθήρια της Υγείας κερδοσκοπούν ανενόχλητα ακόμα και τώρα

«Θα στη­ρι­χτού­με στις δυ­νά­μεις του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας (…) Ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας λει­τουρ­γεί υπό την από­λυ­τη κα­θο­δή­γη­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας…».
Aυτά ανέ­φε­ρε ο πρω­θυ­πουρ­γός στο τε­λευ­ταίο του διάγ­γελ­μα, στις 19 Μάρτη.
Η έντα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών στον κρα­τι­κό σχε­δια­σμό έπρε­πε ήδη να είχε γίνει. Καθώς επί­σης αυτό που έπρε­πε να είχε ήδη γίνει ήταν η άμεση προ­μή­θεια όλων των νο­σο­κο­μεί­ων με τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό για την απο­φυ­γή εν­δο-νο­σο­κο­μεια­κής με­τά­δο­σης του ιού και σε νο­ση­λευό­με­νους και σε προ­σω­πι­κό.
Δυ­στυ­χώς η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα απέ­χει ακόμα από τα αυ­το­νό­η­τα. Μέχρι και πριν λίγες μέρες, στα ιδιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία διε­νερ­γού­νταν κα­νο­νι­κά μη επεί­γο­ντα χει­ρουρ­γεία, αφού η ερ­γο­δο­σία εκ­με­ταλ­λευό­με­νη την ανα­στο­λή των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων βρήκε τρόπο να πλου­τί­σει.
Υπάρ­χουν ακραία πα­ρα­δείγ­μα­τα, π.χ. σε με­γά­λη κλι­νι­κή την πε­ρα­σμέ­νη βδο­μά­δα έγι­ναν πάνω από δέκα αι­σθη­τι­κές πλα­στι­κές επεμ­βά­σεις!
test3
Σε κά­ποιες κλι­νι­κές, τα κα­νο­νι­κά χει­ρουρ­γεία «βα­φτί­ζο­νται» επεί­γο­ντα (π.χ. αντί για λί­πω­μα, από­στη­μα), αψη­φώ­ντας στο όνομα του κέρ­δους και τις εκ­κλή­σεις του προ­σω­πι­κού και τις ελ­λεί­ψεις της αι­μο­δο­σί­ας, βά­ζο­ντας σε κίν­δυ­νο σε πε­ρί­πτω­ση επι­πλο­κών και τη ζωή των ασθε­νών.

Αι­σχρο­κέρ­δεια με τα τεστ για τον κο­ρο­νο­ϊό

Για την προ­στα­σία του προ­σω­πι­κού δεν λαμ­βά­νε­ται κα­νέ­να μέτρο. Σε αυτόν τον τομέα οι ερ­γα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας είναι σε ακόμα χει­ρό­τε­ρη θέση από το Δη­μό­σιο. Πέρα από μία και μόνο χει­ρουρ­γι­κή μάσκα, η οποία χρη­σι­μο­ποιεί­ται για όλη τη βάρ­δια, στα υπό­λοι­πα μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας (γυα­λιά, στολή) ση­μειώ­νο­νται σα­φείς ελ­λεί­ψεις και σε πε­ρί­πτω­ση χρη­σι­μο­ποί­η­σής τους, τότε αυτό γί­νε­ται εκ πε­ρι­τρο­πής από το προ­σω­πι­κό!
Οι δειγ­μα­το­λη­ψί­ες σε ερ­γα­ζό­με­νους στην ιδιω­τι­κή Υγεία που πα­ρου­σιά­ζουν συμ­πτώ­μα­τα στη με­γά­λη πλειο­ψη­φία των κέ­ντρων γί­νο­νται με χρέ­ω­ση (!) και πολύ επι­λε­κτι­κά, ακόμα και αν έρ­θουν σε επαφή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα. Αξιο­ποιούν για αυτό τους για­τρούς των κλι­νι­κών και για­τρούς ερ­γα­σί­ας. Π.χ. σε πα­χύ­σαρ­κη ερ­γα­ζό­με­νη με βήχα και δύ­σπνοια της είπαν να γυ­ρί­σει στη δου­λειά της κα­νο­νι­κά!
Το απο­κο­ρύ­φω­μα αφορά το πλιά­τσι­κο και την αι­σχρο­κέρ­δεια με τα τεστ για τον κο­ρο­νο­ϊό. Εως τώρα όλα τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά που δια­φη­μί­ζουν ότι κά­νουν το τεστ, παίρ­νουν μόνο το δείγ­μα από τον ασθε­νή και το στέλ­νουν είτε στο Πα­στέρ είτε στην Ια­τρι­κή Σχολή. Δεν έχουν δικά τους ερ­γα­στή­ρια και αντι­δρα­στή­ρια. Δη­λα­δή χρε­ώ­νουν απλώς τη λήψη του φα­ρυγ­γι­κού επι­χρί­σμα­τος και μετά το υλικό δου­λεύ­ε­ται εκεί που στέλ­νουν και τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία. Μά­λι­στα έχουν και υψηλή τα­ρί­φα, αλλά και… «φι­λι­κή τιμή» για το ίδιο το προ­σω­πι­κό τους.
Κά­ποια τρα­ντα­χτά πα­ρα­δείγ­μα­τα:
— «Ια­τρι­κό Αθη­νών»: Στέλ­νει στο Πα­στέρ και πε­ρι­μέ­νουν από μέρα σε μέρα τα δικά τους αντι­δρα­στή­ρια.
— «Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν»: Η εξέ­τα­ση κο­στί­ζει 275 ευρώ για το κοινό, 77 για το προ­σω­πι­κό. Τα στέλ­νει όλα στο Πα­στέρ.
— «Υγεία»: 310 ευρώ, επί­σης τα στέλ­νει στο Πα­στέρ και στην Ια­τρι­κή Σχολή.
— «Ιασώ General»: Χρέ­ω­ση 300 ευρώ για το κοινό και 150 ευρώ για το προ­σω­πι­κό. Κάνει και κατ’ οίκον επι­σκέ­ψεις για λήψη δείγ­μα­τος με 350 ευρώ. Σε μία μέρα την προη­γού­με­νή βδο­μά­δα έκανε 187 κατ’ οίκον δειγ­μα­το­λη­ψί­ες (187×350 = 65.450 ευρώ). Τα στέλ­νει στο Πα­στέρ. Ξε­μέ­νει από κιτ λήψης δειγ­μά­των και έχει κρα­τή­σει κά­ποιες δε­κά­δες για τους… VIP πε­λά­τες του.
— «Μη­τέ­ρα»: Δεν χρε­ώ­νουν δείγ­μα­τα στο προ­σω­πι­κό, τα έστελ­ναν στο «Αlab», ένα ιδιω­τι­κό που έκανε την εξέ­τα­ση (ας ελ­πί­σου­με pcr – δη­λα­δή μο­ρια­κό έλεγ­χο – και όχι rapid test, που μπο­ρεί να δώσει πολλά πε­ρισ­σό­τε­ρα ψευ­δώς αρ­νη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα) και τώρα στην Ια­τρι­κή Σχολή.
— «Βιοϊ­α­τρι­κή»: Είναι το μόνο που έχει μο­ρια­κό τμήμα και κάνει τα τεστ από την Πα­ρα­σκευή 20/3. Νω­ρί­τε­ρα και από εκεί πή­γαι­ναν τα δείγ­μα­τα για να δου­λευ­τούν στην Ια­τρι­κή και το Πα­στέρ. Το δια­φή­μι­ζε μά­λι­στα και ο Πορ­το­σάλ­τε στον «ΣΚΑΪ», ότι μόνο με 120 ευρώ κά­νεις τη δου­λειά σου χωρίς καν να βγεις από το αυ­το­κί­νη­το…
— «Ια­τροί κατ’ οίκον 1144»: Δια­φη­μί­ζουν ότι κά­νουν pcr, ότι συ­νερ­γεία με ει­δι­κό εξο­πλι­σμό και στο­λές πραγ­μα­το­ποιούν δειγ­μα­το­λη­ψί­ες κατ’ οίκον και τα με­τα­φέ­ρουν σε εξει­δι­κευ­μέ­νο ερ­γα­στή­ριο. Κι αυτοί τα πη­γαί­νουν στο Πα­στέρ.

Στο βωμό του κέρ­δους κα­τα­πα­τού­νται οι έν­νοιες της Πρό­λη­ψης και της δη­μό­σιας Υγεί­ας

Τα ζη­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν είναι πολύ σο­βα­ρά:
1. Είναι αι­σχρό από την κυ­βέρ­νη­ση το να στέλ­νει κόσμο στα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά. Τη στιγ­μή που καλεί όσους έχουν ήπια συμ­πτώ­μα­τα κρυο­λο­γή­μα­τος και γρί­πης να μεί­νουν σπίτι και να μην κά­νουν το τεστ, λέει ανοι­χτά πως όποιος θέλει μπο­ρεί να πάει στα ιδιω­τι­κά. Οι οδη­γί­ες που βγαί­νουν από τον ΕΟΔΥ, όλο και πε­ριο­ρί­ζουν τα κρι­τή­ρια ορι­σμού του ύπο­πτου κρού­σμα­τος για το οποίο θα στα­λεί δείγ­μα από δη­μό­σιες μο­νά­δες. Ο ίδιος ο Τσιό­δρας είπε: «Δεν θα κά­νου­με το τεστ σε ήπια συμ­πτώ­μα­τα, για όποιον θέλει υπάρ­χουν τα ιδιω­τι­κά». Δη­λα­δή κρι­τή­ριο γί­νε­ται η τσέπη…
2. Αρ­νού­νται να κά­νουν τεστ σε υγειο­νο­μι­κούς, βγά­ζουν πρω­τό­κολ­λα και κό­φτες για να πε­ριο­ρί­σουν τα τεστ (τρεις τύποι κιν­δύ­νου έκ­θε­σης, λέει ο ΕΟΔΥ), πε­ριο­ρί­ζουν τα κρι­τή­ρια μόνο στις ευ­πα­θείς ομά­δες, στη βαριά νόσο κ.λπ. και την ίδια στιγ­μή τα ιδιω­τι­κά στέλ­νουν ανε­ξέ­λεγ­κτα. Κα­θη­με­ρι­νά φτά­νουν κα­ταγ­γε­λί­ες στα εκλεγ­μέ­να συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να, που λένε πως οι επι­τρο­πές λοι­μώ­ξε­ων των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων ή διά­φο­ροι υπεύ­θυ­νοι – προϊ­στά­με­νοι κ.λπ., αρ­νού­νται να διε­νερ­γή­σουν τεστ για τον SARS-CoV-2 σε υγειο­νο­μι­κούς που εμ­φα­νί­ζουν συμ­πτώ­μα­τα ή έχουν εκτε­θεί σε επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα. Υπάρ­χουν ακόμα πε­ρι­πτώ­σεις που μετά την άρ­νη­ση να γίνει στο δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο πήγαν σε ιδιω­τι­κό και βγήκε θε­τι­κό τεστ (όπως σε ερ­γα­ζό­με­νο του ΚΑΤ και του «Αλε­ξάν­δρα»).
3. Λένε να μη συρ­ρέ­ουν στα νο­σο­κο­μεία, για να μην υπάρ­χει δια­σπο­ρά. Αραγε στα ιδιω­τι­κά δεν δια­σπεί­ρε­ται η νόσος;;
4. Πόσο επι­βα­ρύ­νο­νται τα 2 πι­στο­ποι­η­μέ­να ερ­γα­στή­ρια διε­νέρ­γειας pcr για τον SARS-CoV-2 (Πα­στέρ και Ια­τρι­κή Σχολή) όταν δέ­χο­νται χι­λιά­δες δείγ­μα­τα από τον ιδιω­τι­κό τομέα; Αλό­γι­στη χρήση δη­λα­δή, με βα­σι­κή έν­δει­ξη την τα­ρί­φα που πλη­ρώ­νει ο κό­σμος. Οι ιδιώ­τες πλη­ρώ­νο­νται αδρά και προ­κα­λούν συμ­φό­ρη­ση στα ίδια ερ­γα­στή­ρια που στέλ­νει και το ΕΣΥ. Δεν λει­τουρ­γούν απλά πα­ράλ­λη­λα στο ΕΣΥ, λει­τουρ­γούν ενά­ντια στον συλ­λο­γι­κό σχε­δια­σμό.
5. Σαν να μην έφτα­ναν τα πα­ρα­πά­νω, αντί για επί­τα­ξη η κυ­βέρ­νη­ση με την πρό­σφα­τη ΠΝΠ δι­πλα­σιά­ζει την απο­ζη­μί­ω­ση που παίρ­νουν οι κλι­νι­κάρ­χες για τη διά­θε­ση κρε­βα­τιών ΜΕΘ των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών στον ΕΟΠΥΥ. Από 800 ευρώ, το ποσό που θα πλη­ρώ­νει το Δη­μό­σιο σαν «ενοί­κιο» πάει στα 1.600 ευρώ τη μέρα! Στη βάση μά­λι­στα των σχε­τι­κών ΠΝΠ, το υπουρ­γείο Υγεί­ας δε­σμεύ­ει πι­στώ­σεις ύψους 30 εκατ. ευρώ ως έκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση του ΕΟΠΥΥ, «για την αντι­με­τώ­πι­ση δα­πα­νών απο­ζη­μί­ω­σης ιδιω­τι­κών θε­ρα­πευ­τη­ρί­ων – κλι­νι­κών, καθώς και ιδιω­τών για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση κλι­νι­κού και ερ­γα­στη­ρια­κού ελέγ­χου».
Στον βωμό του κέρ­δους των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών κα­τα­πα­τού­νται οι έν­νοιες της πρό­λη­ψης και της προ­στα­σί­ας της δη­μό­σιας Υγεί­ας. Οσο λει­τουρ­γούν οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές με σκοπό τον πλου­τι­σμό των με­τό­χων και δεν επι­τάσ­σο­νται στις ανά­γκες του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος, τόσο θα κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή των ασθε­νών και των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε αυτές.
Τώρα χρειά­ζε­ται επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, πα­ρο­χή δω­ρε­άν ια­τρι­κών υπη­ρε­σιών και εξο­πλι­σμός τους με το απα­ραί­τη­το υλικό για την προ­στα­σία του ια­τρο­νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού και την ελα­χι­στο­ποί­η­ση του ρί­σκου της εν­δο-νο­σο­κο­μεια­κής με­τά­δο­σης του κο­ρο­νοϊ­ού.
Η παν­δη­μία δεν στα­μα­τά με την ατο­μι­κή ευ­θύ­νη, θέλει μέτρα δρα­στι­κά και ενί­σχυ­ση και ισχυ­ρο­ποί­η­ση της δη­μό­σιας Υγεί­ας: Αμεση επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα. Αμεση επί­τα­ξη κλι­νών, κλι­νι­κών, κρε­βα­τιών ΜΕΘ και ερ­γα­στη­ρί­ων του ιδιω­τι­κού τομέα. Διε­νέρ­γεια τεστ για κο­ρο­νο­ϊό σε όλο το προ­σω­πι­κό. Απα­γό­ρευ­ση της διε­νέρ­γειας τεστ στον ιδιω­τι­κό τομέα, επί­τα­ξη όλης της πο­σό­τη­τας αντι­δρα­στη­ρί­ων και κιτ που δια­θέ­τουν. Διε­νέρ­γεια τεστ μόνο βάσει επι­στη­μο­νι­κών εν­δεί­ξε­ων, απο­λύ­τως δω­ρε­άν και με ευ­θύ­νη των κρα­τι­κών φο­ρέ­ων σε με­γά­λες ομά­δες πλη­θυ­σμού, σύμ­φω­να με τις τρέ­χου­σες οδη­γί­ες του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας.
Πηγή: 902.​gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More