Δια της με αριθμό 147611/1932 σύμβασης συγχώνευσης , συγχωνεύτηκε δια εξαγοράς και απορρόφησης της , η τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε." από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", πράξη συγχώνευσης η οποία εγκρίθηκε δια της με αριθμό 72186/1932 υπουργική απόφασης που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο ΑΕ&ΕΠΕ ΦΕΚ αρ. 301/31-12-1932.
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση συγχώνευσης , προβλέφθηκε ότι θα διενεργηθεί εδική εκκαθάριση , συνεπεία της μεταβιβάσεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( επελθούσης καθολικής διαδοχής ), με μόνο και αποκλει-στικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς, ως ειδικότερα διαδικαστικά προβλέφθηκε με την ανωτέρω πράξη συγχώνευσης.