Poutanique τεχνη, εσυ τα φταις ολα!

Να είναι τέχνη; Επάγγελμα ή μήπως ματαιοδοξία;

Ο μουσικός του πεζοδρόμου!!

Ξαφνικά την καλοκαιρινή ηρεμία στο μικρό μας Μεσολόγγι σκέπασε μια γλυκιά μελωδία που έρχονταν από το βάθος του πεζοδρόμου. Όσο πλησίαζε.....

Να πως γινεται το Μεσολογγι προορισμος!

αι θα αξιοποιηθεί. Ακούγονται διάφορες ιδέες και έχουν συσταθεί αρκετές ομάδες πολιτών που προτείνουν υλοποιήσιμες και μη ιδέες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και έμμεσα να επωφεληθούμε όλοι.....

Ποσα κτηρια ρημαζουν στο Μεσολογγι;

Ένα από τα θέματα του δημοτικού συμβούλιου στις 27/ 11 είναι η «Εκμίσθωση χώρου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου». Οι πρώτες σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό είναι πως μετά από τόσα χρόνια και πώς μετά από τόσο κονδύλια έχουμε φτάσει ....

Μεσολόγγι - αδέσποτα ώρα μηδέν.

Αδέσποτα, ένα ευαίσθητο θέμα για όσους είναι πραγματικά φιλόζωοι* και με τις δυο έννοιες της λέξης. Ας αρχίσουμε να μιλάμε για τις αβοήθητες ψυχές που ξαφνικά βρεθήκαν απροστάτευτες στον δρόμο όχι από το τέλος δηλαδή από τα αποτελέσματα που βλέπουμε...

Facebook, φωτογραφιες με σουφρωμενα χειλη...

Κάλος ή κακός αγαπητοί φίλοι διανύουμε μια εποχή που θέλει τους περισσότερους άμεσα εξαρτημένους από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωση τύπου face book. Έρχεται λοιπόν το Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

2 Μαρ 2019

Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύθηκε για να ανασυσταθεί η φωνή του Ρέμπραντ

Ακόμη και μετά 350 χρό­νια από τον θά­να­τό του, το έργο του Ρέ­μπραντ εξα­κο­λου­θεί να είναι ένα από τα πιο ανα­γνω­ρί­σι­μα στην Ιστο­ρία της Τέ­χνης, κι όχι μόνον, ενώ ποτέ δεν στα­μα­τά να μας εκ­πλήσ­σει όσο κι εάν πι­στεύ­ου­με πως η έρευ­να για τη ζωή και τη δράση του δη­μιουρ­γού του έχει πλέον συ­ντε­λε­σθεί. Όμως τι συμ­βαί­νει με την ίδια του τη φυ­σι­κή πα­ρου­σία; Σή­με­ρα ένα πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα έχει κα­τορ­θώ­σει να ανα­πλά­σει κι ανα­συ­στή­σει το ηχό­χρω­μα της φωνής του, ανοί­γο­ντας νέες προ­ο­πτι­κές για την κα­τα­νό­η­ση αυτής της πε­ρί­πλο­κης καλ­λι­τε­χνι­κής φυ­σιο­γνω­μί­ας.
Ο Ρέ­μπραντ είναι ίσως ο δια­πρε­πέ­στε­ρος εκ­πρό­σω­πος του λε­γό­με­νου Χρυ­σού Αιώνα της ολ­λαν­δι­κής/φλα­μαν­δι­κής ζω­γρα­φι­κής. Υπήρ­ξε ο φω­τι­σμέ­νος «δά­σκα­λος» πολ­λών άλλων καλ­λι­τε­χνών του και­ρού του, που διέ­πρε­ψαν κα­τό­πιν και ως ανε­ξάρ­τη­τοι καλ­λι­τέ­χνες, όπως ο Φέρ­ντι­ναρντ Μπολ, ο Κάρελ Φα­μπρί­τσιους, ο Βίλεμ Ντοστ. Ο ίδιος ο Ρέ­μπραντ, μέσα από τα μα­θή­μα­τά του, τους κα­θο­δη­γού­σε στον χώρο της τε­χνι­κής: τώρα, ο ήχος των εμπνευ­σμέ­νων λόγων του ανα­βιώ­νει χάρη στη βο­ή­θεια της τε­χνη­τής νοη­μο­σύ­νης, που βα­σί­σθη­κε στις διε­ξο­δι­κές έρευ­νες των συ­ντη­ρη­τών του Rijkmuseum του Άμ­στερ­νταμ για τον χα­ρα­κτή­ρα του ιδιο­φυούς ζω­γρά­φου.
Η «φωνή του Ρέ­μπραντ» είναι δια­θέ­σι­μη σε κάθε χρή­στη του Youtube και απο­κα­λύ­πτει το σχε­τι­κώς έν­ρι­νο ηχό­χρω­μα ενός άνδρα που μιλά με τα­χύ­τη­τα τα ολ­λαν­δι­κά.
Η ερ­γα­σία αυτή ήταν πρω­το­πο­ρια­κή, καθώς βα­σι­ζό­ταν στη βιο­με­τρία των φυ­σι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών του Ρέ­μπραντ και των λε­πτο­με­ρειών της κα­θη­με­ρι­νής του συ­μπε­ρι­φο­ράς, στο πλαί­σιο του εντο­πι­σμού ενός φω­νη­τι­κού ηχο­χρώ­μα­τος που θα προ­σεγ­γί­ζει την αλη­θι­νή φωνή του. Πρό­κει­ται για μία έρευ­να εντε­λώς αντί­θε­τη από αυτήν που ακο­λου­θούν οι ει­δι­κοί στην ια­τρο­δι­κα­στι­κή, που πα­σχί­ζουν να ανα­κα­τα­σκευά­σουν το πρό­σω­πο του ομι­λη­τή –που συ­νή­θως είναι κά­ποιος ύπο­πτος για εγκλή­μα­τα– με βάση τις ηχο­γρα­φή­σεις της φωνής του. Για τον λόγο αυτό επι­στρα­τεύ­θη­κε η ει­δι­κή επι­στή­μο­νας του παν/μιου Κάρ­νε­γκι Μέλον (Πίτσ­μπουργκ) Είτα Σίν­γκχ, η οποία εκ­μυ­στη­ρεύ­ε­ται πως έμει­νε ενεή όταν το Rijkmuseum της ζή­τη­σε να ανα­συ­στή­σει τον τρόπο που μι­λού­σε ο Ρέ­μπραντ. Η διεύ­θυν­σή του ήθελε ο κό­σμος να ακού­σει πώς μι­λού­σε ο με­γά­λος δη­μιουρ­γός, τώρα που γιορ­τά­ζε­ται η 350η επέ­τειος από τον θά­να­τό του.
Η Σιν­γκχ συ­νερ­γά­ζε­ται με το FBI και επι­ση­μαί­νει πως γι’ αυτό το εγ­χεί­ρη­μα «υπάρ­χουν εκα­το­ντά­δες πα­ρά­γο­ντες που πρέ­πει να συμ­βά­λουν για την επα­κρι­βή ανα­πα­ρά­στα­ση της φωνής». «Για πα­ρά­δειγ­μα, το­νί­ζει, για τον Ρέ­μπραντ δεν γνω­ρί­ζου­με εάν είχε όλα του τα δό­ντια». Για να έλθει εις πέρας το επί­τευγ­μα τούτο θα έπρε­πε να λη­φθεί υπ’ όψη η επα­κρι­βής κα­τά­στα­ση της υγεί­ας του και οι ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της μύτης του, του λαι­μού του, το ύψος και το βάρος του. Επί­σης έγι­ναν με­τρή­σεις του κρα­νί­ου του, μία λε­πτο­μέ­ρεια που τη γνώση της διευ­κό­λυ­ναν οι πο­λυ­πλη­θείς αυ­το­προ­σω­πο­γρα­φί­ες του δη­μιουρ­γού σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής του. «Μόλο που πρέ­πει να λά­βου­με υπ’ όψη πως δεν υπάρ­χουν εκεί όλες οι λε­πτο­μέ­ρειες, καθώς δεν είναι φω­το­γρα­φί­ες», εξη­γεί η Σιν­γκχ.
Μόλις συλ­λέ­χθη­καν οι λε­πτο­μέ­ρειες κι έγινε η επε­ξερ­γα­σία κι ανά­λυ­σή τους, χρειά­σθη­κε να ανα­πα­ρα­χθεί πιστά και η προ­φο­ρά των ολ­λαν­δι­κών του Χρυ­σού Αιώνα. Η φωνή που προ­έ­κυ­ψε είναι βέ­βαια ρο­μπο­τι­κή, όμως το πα­νε­πι­στή­μιο του Λάι­ντεν, από την πλευ­ρά του, προ­σάρ­μο­σε από γλωσ­σο­λο­γι­κής πλευ­ράς τα ση­με­ρι­νά ολ­λαν­δι­κά σε εκεί­να που μι­λιό­ντου­σαν κατά τον Χρυ­σούν 17ο Αιώνα. Στην πε­ρί­πτω­ση του Ρέ­μπραντ δεν ήταν μία διά­λε­κτος, αλλά «το επί­ση­μο ιδί­ω­μα της επο­χής», σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς. Με­τα­ξύ άλλων (για να κα­τα­νο­ή­σει κα­νείς τη δια­φο­ρά), οι ει­δι­κοί πι­στεύ­ουν πως ο Ρέ­μπραντ εξέ­φε­ρε τον τύπο skilderdook για να δη­λώ­σει τον καμβά, αντί της ση­με­ρι­νής εκ­φο­ράς της λέξης skilderdoek.
Μετά την προ­σαρ­μο­γή στον τόνο, το λε­ξι­λό­γιο και ακόμη στον υπο­θε­τι­κό τρόπο ανα­πνο­ής κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του, μπο­ρεί κά­ποιος να ακού­σει και να φα­ντα­σθεί τον Ρέ­μπραντ να εξη­γεί το πώς ανα­μει­γνύ­ο­νται τα χρώ­μα­τα, ποιες είναι οι βα­σι­κές αρχές του προ­σχε­δί­ου, ή την προ­σω­πι­κή του ιδέα περί τέ­χνης. Σά­μπως να έδινε μα­θή­μα­τα στους βοη­θούς του ερ­γα­στη­ρί­ου του.
Από την πλευ­ρά του, ο Γιό­να­θαν Μπί­κερ, συγ­γρα­φέ­ας του έργου «Ρέ­μπραντ, η βιο­γρα­φία ενός επα­να­στά­τη», δια­βε­βαιώ­νει πως ο με­γά­λος “μα­έ­στρο” «μπο­ρεί να μη συμ­βι­βα­ζό­ταν με τους κα­νό­νες και να μην ήταν συ­νε­πής με τους πε­λά­τες του, όμως ήταν ένας άν­θρω­πος ζε­στός στις προ­σω­πι­κές του και τις οι­κο­γε­νεια­κές του σχέ­σεις και πολύ γεν­ναιό­δω­ρος με τους μα­θη­τές του».
Πηγή: El Pais / ΑΠΕ / Γιώρ­γης -Βύ­ρων Δάβος

Σταματήστε να συγκρίνετε τα παιδιά σας!


Μαρίνα Μόσχα


«Ο Γιωργάκης είναι καλύτερος από εσένα στη μπάλα, βάζει πιο πολλά γκολ! Η Ελενίτσα είναι πιο καλή μαθήτρια, κοίτα τα ξαδελφάκια σου πόσο ήσυχα και καλά παιδιά είναι, τελικά ο αδελφός σου είναι πιο έξυπνος από εσένα!»
https://im2.7job.gr/sites/default/files/imagecache/1200x675/article/2019/09/285973-children-920236_960_720.jpg
Τα έχετε ακούσει, ίσως έχετε ξεστομίσει και εσείς παρόμοια λόγια. Μάλιστα, είναι μία διαδικασία που ο γονιός ήδη από τον πρώτο του παιδί, ανησυχεί και αγχώνεται για το αν θα είναι έξυπνο, καλό, αν θα μιλήσει ή θα περπατήσει γρήγορα, μπαίνοντας στον πειρασμό να το συγκρίνει με άλλα μωρά και παιδάκια, χωρίς να το αντιλαμβάνεται πολλές φορές, αυξάνοντας τη δική του ανησυχία εφόσον το κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο και χρόνο απόκρισης και ανάπτυξης αλλά και του άλλου γονιού ή και συγγενικών ατόμων.
Και αργότερα, το συνεχίζει – άλλωστε έτσι έμαθε είτε από τους δικούς του, είτε από τη σύγκριση των προηγούμενων μηνών ή και ετών, στο δικό του παιδί. Μόνο που τώρα πια το τραυματίζει άθελά του βέβαια, πληγώνοντάς το, κάνοντάς το να νιώθει αδύναμο και λίγο στα μάτια του! Το απαξιώνει και το μειώνει, του ρίχνει την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό αλλά και στις ικανότητές του.
Έτσι μπορεί να δημιουργήσει ένα παιδί που νιώθει πως δεν αξίζει, πως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο εφόσον δεν θα τα καταφέρει, ένα κλειστό και καταθλιπτικόμορφο παιδί που ίσως δεν είναι άξιο να αγαπηθεί και να αγαπήσει…
Μπορεί βέβαια και το αντίθετο, ένα θυμωμένο παιδί, που προσπαθεί να επιβληθεί μέσα από την παραβατικότητα και την πρόκληση, ένα ζηλιάρικο παιδί που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί είναι καλύτεροι όλοι οι άλλοι σε σχέση με αυτό, ένα παιδί γεμάτο ανασφάλειες και κόμπλεξ που θα προσπαθεί να αποδείξει ότι αξίζει για να γίνει αποδεκτό και θα ματαιώνεται διαρκώς στην ενήλικη ζωή του, αφού ποτέ δεν θα νιώσει αρκετό!
Αλήθεια, εσάς σας αρέσει να σας συγκρίνουν στη δουλειά σας για παράδειγμα; Πως νιώθετε αν ενώ προσπαθείτε, δεν αναγνωρίζεται η προσπάθεια; Καταλαβαίνω πως ίσως και εσείς μεγαλώσατε αγκαζέ με την σύγκριση από τους δικούς σας γονείς και απλά αυτό μάθατε να κάνετε. Θυμηθείτε όμως πως αισθανόσασταν…
Σταματήστε λοιπόν να συγκρίνετε τα παιδιά σας, αν δεν θέλετε να τους δημιουργήσετε τραύματα που θα κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή και να μην γίνουν προβληματικοί ενήλικες. Αντίθετα, αναγνωρίστε πως ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει τον δικό του τρόπο να …μεγαλώνει. Δεν σημαίνει ότι είναι προβληματικό. Αγκαλιάστε την διαφορετικότητά του αυτή, ενισχύστε το και μείνετε δίπλα του για όσο σας χρειάζεται.
Πηγή: marinamoscha.wordpress.com mothersblog.gr

Βλέπετε πάνω από 3,5 ώρες τηλεόραση την ημέρα; Δείτε τι σας συμβαίνει σταδιακά…

Πόσες φορές μας έχουν πει πως η τηλεόραση κάνει κακό; Παρόλο πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν αυτό το είδος «διασκέδασης», ίσως ήρθε η ώρα να το περιορίσουν. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, οι άνθρωποι άνω των 50 ετών, που βλέπουν περισσότερες από τρεισήμισι ώρες τηλεόραση, εμφανίζουν ταχύτερη μείωση στις ικανότητες της μνήμης τους.
https://im2.7job.gr/sites/default/files/imagecache/1200x675/article/2019/09/285978-screen_shot_2019-03-01_at_2.28.06_m.m..jpg
Για την μελέτη, οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τη δρα Ντέιζι Φάνκορτ, μελέτησαν 3.662 άτομα άνω των 50 ετών (με μέση ηλικία 67 ετών). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έβλεπαν καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 3,5 ώρες τηλεόραση, εμφάνιζαν μετά από μια εξαετία χειρότερες μνημονικές επιδόσεις στα σχετικά τεστ.
Αυτό σημαίνει, ότι είχαν κατά μέσο όρο 4% έως 5% χειρότερη μνήμη μετά από έξι χρόνια, ενώ η μείωση έφθανε το 8% έως 10% για όσους έβλεπαν πάνω από τρεισήμισι ώρες.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνει τον πολύτιμο χρόνο που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αφιερώνουν σε άλλες δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, που βοηθά στη διατήρηση της μνήμης. Λιγότερο παθητικές και πιο διαδραστικές δραστηριότητες μπροστά από μία οθόνη, όπως η χρήση του διαδικτύου και το παίξιμο βιντεοπαιγνιδιών, μπορούν να αποφέρουν περισσότερα γνωσιακά οφέλη (π.χ. βελτιωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων) από ό,τι το να κάθονται απλώς και να βλέπουν μια τηλεοπτική εκπομπή.
«Παρόλο που η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει επίσης οφέλη όπως εκπαιδευτικά από την παρακολούθηση ντοκιμαντέρ ή να αποτελεί ένα τρόπο χαλάρωσης από το στρες, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι ενήλικες άνω των 50 ετών καλά θα κάνουν να προσπαθούν να εξισορροπούν την παρακολούθηση τηλεόρασης, με άλλες πιο ενεργητικές δραστηριότητες», δήλωσε η δρ Φάνκορτ, σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ».
Η τηλεόραση μπορεί να αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
Η σχετική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό «Scientific Reports».

27 Φεβ 2019

Άντρο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου!


data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTExMVFhUVGBcaFxgVFRcXGRgdGBcYGBgVGRgYHSggGBolHRgYITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lICUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAJoBSAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABgQFAQIDBwj/xABPEAACAQMBBAUGCAsHAgYDAQABAgMABBESBQYhMRNBUWFxByIygZGhFCNCUnKSscEWMzQ1VGJzgrKz0RUkQ1OTosJ08CVjo9Lh4mSk8UT/xAAbAQEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EADQRAAICAQIFAgMGBgMBAAAAAAABAgMRBDEFEhMhUTJBFSJhFCMzQlNxBlKBkbHBJUOh4f/aAAwDAQACEQMRAD8A9ooVCgMGgEu/v7m9uHt7Z+iii4SSjOSeRAI48wQAMcjXnTnO6fLB4R6Uaq6K1Oay37BcbDvbUdLb3Ty6eLRyZOoDngEkH3HsNJU21fNGWfKMXdCzs44GTYG1luoVlUYzwZeelhzHh1juIrrpt6kcnLOPLLBpvJtI29u8oALcAueWpiFGe7jn1Va2XLEym8Irbjc+KVT0ryvOR+NMjZVu1VB0qoPUBVOnld9zns0sZxbe5J3Lv3mth0hzJGzRue0ocZPfjFXreYjR2Odfzbovc1odYZoAzQghDa9uX6Pp4tfLT0i58MZ51OGMom1BIUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUBq3Kqy2JjuK3k5iAtS3ymkcv25Bxx9Q99cujXyN++Tv4i27EvbCGeWUKpZuAUEnwAya6bGlFnAstiv5OIiLZnIwJJWZR3AKv2gj1VzaNfK39TS7cn76Whls5VHNQHH7h1H3A1rfHMGc1q+U6bD2ystmtwT6KHX3FB532Z9Yqa55hkorM18wvblbXht7XVcSqjTSO4B54J05wOQyDxqKpJR7nDo764V/O8ZbLne7brW0KGFQ8kzBI+sZIznhz7vEVq3g6dTqHXBOHdvYpLLbG0LW4hjvdDR3B0qy6cqx5DKgdZGQe3geFXSOeu6+uaVvdMsN+biVjBaRNoa5Yhm7FXGRw8fdUxO25vKivciP5NbUpgSSh8ekSpGfo45d1WVmC0akibuHfylZbac6pbV9BOc5U50nPX6J49mKWJbo0Q1VmSFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAcLq6jiGqR1Re1mAHhxqk5Riu7LwrnN4gsipuXcKLm7ijYPFq6RGXiBqPEA+792uPSSXUlFbHfrYPpwlLsybvtcsY0to/xlywQdyjGo+HL1E1fVTeFBe5yUR7uT2RcQxx20AHKOJOfco4nxPOt4pVV/RGMnli1bx318plE4t4XyEQIGJXllj3+PsrCKtt75wjKUW+xY2+7XR2L2iPxdXBcjhqbrxnlyHhW0auWHKjOVGa3Be5UJuDClu+tjJNpJD5ICkDKhVzy8fdUKlKJw/DYRrfN3ZF2Bex3K7NjDBpIWdnXrUJGwUn16MVaLTwRp5qzpxW63LneYCW8sIeyR5j3CNeHtP2Vt7HVqPmthE036Xoza3f+RMob6L4DfZ76mJtbumNdVZuhQ3WGraG0ZBy1xp61DA/Z761sfyoIcKyAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUBg0B55sy3XaV/ctPlo7c6UTJA9Jlzw+gSe3I7K86Eevc+bZH0F7+xaWCr3lux42ds2GBdMUaoDzwOfieZrthXCHpPEstnY8zeSp3n2ZO0kNzb6TJBq8xvlBuYHfzHrrDUVybU47otVNJOL9yr2tt4XWzZnVSjKVR1znGWU8D2EffWc7+pS37lJQ5WXd5efB7DpIwDohXT2eiAPVxrozy1rBjN4XYobra17YdFJcuk0EhAfSoVoyRngRz4Z8cdVVUpww5HBbdZS03sx2GCO410nodmvoVWx927e1d3iQhn5kknAznSueQ/pUKKRhVpq6pOUUU28dyLfaVrPJwiaN4ix5KSSQSermPVnsqyML5dO+MnsSfKJMgsJQSPP0BePM6geHbwBNTFdzptkuXcuthyFraFm5mKMnxKDNVZpD09xRvYdoWVxO9rCs0M79IRjJDHmOBBHHxFbLkksMukRpt/7qBl+FWRRCeJ89T36dQwx7quqE18rNFWmux6Dbzq6q6HKsAykdYIyD7DXO1h4MmsM5fDF888fM5/1HaM5HqNQAlvVU4OfTCesjOfDFAY+Gr5wAJKsFwBzOM4Hv9hoTgPho4AKxJJGOHArzByedCDvNIFUseSgk+qgOD3gGvzWwnM8OJ4cBxz10JwZF6vmjjliRjHIg4OfXgesUIwbw3GpmGlhpOCTjGeHfnkc0Bi4uNJA0lic8sdWM8yO2gOZv1xnDY0qxOBhQ3LPH7KDB1+EDXo45xnu8PHl7aA5peAqG0t5x80cMnhntwOHbQkBeAlQFY6s9gxpOGByeYNQQdriUIpY5wBnhzqQcJL9B2nzDJw7B99QMGxu+KjQ2Wz83qPHr788KDBlLsEgYOCSA3USM5A6+o+ypGDAvVIY8fNbTy4k5wMduScUGDBvRy0tq1adPDOcau3GMd9QMGRdjjwbAYLnhgkkL29pqRgwt6D1NghtJwPO088cft50JwdILgPnTxAxx6uIzj2Y9tCDtQBQBQBQEPau0Y7eJppW0onM4zzOAABzJPDFVnJRWZGtFM7rFCHdsR9wpAu0LtRnEgMgyMHBcOvA8R5sgrg0va6SPc4ms6Sp+Ox6GK9E+eCoe3YCRuzapIL60k812lYkdeCeDKO44PrHbXnURT54Ps8m1nsZbY+0uhNpqgaEjRrOdQXsx/wDB8a1Vdyjy+xzTTZjfuQSLBs+I6pXdMjnpVQRqbs7fAGtLNlFHn618yjTHcdYo8ADsAHsGK6Ej0orCwc7y6SJC8jBEUcWY4AqSJzjBZbEXbu/WzplMMkUssZ69Kr4FdTBge/hVoo823W0zXLhkfdfZWyrhxplmcrxWGdgB6gB547gT31Z5RpQqpbNnpCisz0EZxQCz5RrQSbPmzzjAcd2lhn3ZHrrbTvE0a1PEjHk4uC+zoc811p9V2A92KahYmxavmLddnNjBYEFdPoYzxzk5Jyc59prAzN32cpzjgCxOAMc4yn35oDCWGOTecCrZI6wCCSOvOT7akGws2yCGGQWY5XIJbhnAIxgZA8aAkXMWpWXlqBGfEYqCCM9hnpOIw/6vHq4ZzxHCpJCbZ6tyJXgAoXgFwdWcDnxwfVQg7QQMrMSQdRz6OD2AZzyAGOVAZeLLBs8gw+tj+lAR/wCzzjSGwpVVbhzCjGQerI4ddQSdfgnHOeOstnHaNOnwxgeqpByhsSoQAgaCDkJjPm6SDx5kHnUEGY7NlKnWCRqJynMs2SfS4HqoTkk3EWtSvLNSQRG2aMN5x84OOXIPpwPVp99QDoLVsqQVGnPAJw49YGrgccPWakALMgjzuALMoxyLZ5nPEDUeFQSYNgMYBI81By60bUre3PjmpBslochi2W1ajgYHolQAM8BxzUAybbhjPyw/LsYNj3VIMQ2ZUrxyqZ0jHLPDievA4DlUA628OgY72PLHMk/fUkHWgCgCgCgFjyg2Es1oREutkdH0YzqCniMdfbjurn1EXKHY9ThN1deo+8fZpr+5V7i2tw9xPe3CdGXUKAV0ctOSFPEABBz7a59NCXM7J9jp4nOpVxoqecEm93/iVysUbSgc2B0g+HAkjv4VM9ck8RWTjjw+XLmbwW2wt54LrzVJV/mNz78Hka2p1MbO2zOW2iVZ12xu/FcMHJaOVfRkjOlh49tWsojN52ZkpPBWXGwrhVJfaUojAJY6QCAOeWzWfSkl3l2MprKF3Zu81hZueiilkZvSmYrrbtxqOcezNRCyEdu55ktVVTPbL8j9sjasVzH0kTZHI9RU9jDqNdUZKXdHo03RtjmIk71u17tGKy1ERpgvjt062PiFwB4mozmWDzNU3dqFV7DzZbMhiQJHGiqOGAo9/ae81c9ONMIrCQu727pxyI00CiO4Tz1KDTqK8cED5XYe2rRl37lLKVvEs90Nrm6tUlb0+Kvj5y8z6xg+uoksGlcsouqg0Kje9c2N1+wl/gNXq9aL1+pFD5O/zUT/ANR9rVrqvxGXu9Z5hYX8xeP42T00/wAR/nDvrlIx2Lvf68kXaFwFkcAFcAOwA+LTqBowtj0jcCQtYQliSTrySST+MbrNWRnLcX/K3O6Jb6HZctJnSxXPBeeKhloFDubtd44L+RpGJWFAupmOGcui4yeHEioJaIW4wlnvYUMkhVTrYGRiMIM4PHtwPXQPGCy8oe88zzvbxuyRRnS2k4LtjziSOOByx3GpYihX0XFqY5AXiMiiSNlbBZSeB4H3GoJPSIdvvdbIuJGOJY0ZWK8OIAIYY5ZBHvqSmO4kboXspvrYGWQgyLkF2IPPqJqEWa7Ejf68kW/nCySAApgB2AHxa9QNBFdi429tZ5dj20gdg4kVGIYgkokg4kceOAfXUhLuS/JjtArBdyyuzCPSx1MTwCOSBk91QiJCZtPbF1fTAMzEuwCRKcKMnAUDl6zQslgxs/al1YTEKzK0bEPGxyhxzUjl6x6qDcdPKVtIva2k0TMolJbzWIOCgODjnipKpdyN5NNrMy3ULuzHozIupiTwBVsEnvWoQkih3DvJWvrYNJIQWbILsQfi35gnjRbky2Mb63kq31wBJIAH4AOwA81eoGhKXY9K3Zuiuy45GJJWF2JJJPm6zxJ8Kt7FPc8ZW/mwPjpf9R/61U0wei+SO+d/hCO7Njo2Gpi2PSB5+qpRSR6LUlAoAoAoDGKAXd/7kx2MuObaU9TMMj2Zrl1ksVPB3cOgpXrPt3LDYGyUt4URQM4Go44sccST41emqMIIx1F8rLG2xc8oFksIju4wElWQAkcNXAkE9p832E1y6ytRxOO+S9FjknFjnC+pQe0A+0Zrvi8o5WsPAp79yvI0FnGcGdst9EHhnuzk/u1zahttQRhb3XKXFhu5axIEEKNw4l1DM3eSRW0aoxWMEfZ60sNFFaWa2W0lji4RXMbHR1KyZPDu4f7jUJcs8HFGCo1KjHaRX2Y0bdfV8rVj1xAj7DVl6jKHy6159z0MVoeyZoQKPk3TEVwB6PwmQL4AKKvMzq2Y3VQ1KffBsWN0f/Jk96kVpUvnRev1Ip9wkxskd63B/wB0n9KtqPWy1z+c8htH0sjHkrKT6iDXOSWW9O0kubqWdAwVypAYAHgirxwT1ihC2PWfJ5+b4P3/AOY9SjOW4veWH0Lb6Un2LRkwPO4bsrFJGP8AEaInwj1nHtZT6qg0H/yQ7P8Ax85HzY1/ib/jUopMSd5j/e7j9tJ/Eagui433/FbO/wCkT7qFUTt1PzVtH/v5AqVsH6kUG5n5dbftV++oJezJPlC/OE/in8tKliOxBjvv7k8B6p45F9aSK32J7age4xbn/m7aX0B/A1CHuig3Q/Lrb9qn20JZvvr+X3P7Q/YKe4jsXO9B/wDCtneDfZUshblFuvf9BcqxOFYOjeDqV+0g+qoJZ33AH/iFt9Jv5b0QlsY34/L7n6f/ABWjC2H2CbTsAntt3X67Mv8AyqfYp+Y8z2Xa9J0v6kMj/Vx/WoNGNPkmnxduvz4j/tZT95ois9j1urGYUAUAUAUAs+USItYyEc1KN7GA++uTWrNTO/hskr8eexf2M4eNHHJlVvaAa6K2nFM47k4za+or74J8JuLa0HIkySdyjh9mr2iuPU/eWKs3p+WDmxuAruSwjlyKV8R/bEOf8k6fHEn/AM1ySf36yZv1DaK7DQUbx+l2vCo/wImZvFgRj2MvtrHObEebN8+rivBW7/L8Gu7W8HIEK/7pz71Zh6qu13yZa1dO6NqPQEbIyOR5Vc9ZPKyR9p3HRxSSfMR2+qpNFuRJ4TKXyew6bCHtfWx7yzn7sVaW5Wr0jHVTQXfKFNo2fcHtVV+s6r99a0LM0aVeo03Vh0bLiH/kM31gzf8AKl7zNix/OeKW8eoqo+UVHtIFc5Ym7b2Y1rO8DlWZMAlc4OVDcM+NSQj2Dyefm+D9/wDmPUozluL3lh9C2+lJ9i0ZaB5oEOC3UCAfFgxH8J9lQXPS/JBfZSeA/JZZB4MNLe9R7akpMQ95fyu4/bSfxmoLIud9/wAVs7/pE+6hESduof8AwnaP/fyBU+wl6kUG5n5dbftV++oJexJ8of5wn8U/lpQR2KO8tzG5RuYx7wGB9hFCRv3P/Nu0voD+BqFXuih3Q/Lrb9qn20JZvvr+X3P7T7hR7iOxc70fmrZ3732VJC3FJrciNZPkszL61Ck+5hUFi53C/OFt9Nv5b0Ilsab8fl9z9P8A4rUsLYbNpzadgRD5/Rr/AOqW/wCNPYr+YV90ZIl+F9I6rqtZVTUQNTNjAGeZ4ULM38nk+jaEH62tfrI33gUREtj26pMwoAoAoAoCl3xlVbKfV1oVHeW4Ae2ufVPFTydehi3qI48hua+qygJ+YB7CR91NK81LI1qxfJfUr91fjLm8nbiwk6MdyrngPYPZWOn+ayU3uL/lhGKGqu45BN8oMDoYbuP0oWAPgSCue7PD96uTUxaamjK3t3Gy1uBIiuvouoYeBGRXTGXMsl08rIo7pNr2hfueYYKPAMy/8BWVfebPM0nzaixsleUm2D2LnrRkYfW0n3Ma2lsbcRjmlvwW+7Mpa0t2PMxR5+oKk6dM81Rf0JO1bbpYZY/no6/WUipW5pNZixf8nN8GtBEeEkDMjqeY84kcPaP3TVpIpU+2BqzVOxqIvlZu/wC7RwLxeaQYXrIX/wCxUV06ZfM5GtKw8jWLYRWvRjlHDp+rHj7q55PLZnJ5lk8C2f8AjIvpp/EKoal75QvzjceKfy0oyFsemeTz83wfv/zHqyM5bi95YfQtvpSfYtQy0BN2NadJaXpA4xrA49TuGP1WaoLMmeTi+6K+jB5Shoz6xlfeo9tEJIgb4W5jvbhSOcjMO8P5wPsNBE67y7Vjnjs1TOYbdY3yMYYcwO3lz76BIYN2bcrse+cjg+rHeFVQffn2VJD9Qt7mfl1t+1X76hEy2JHlE/OFx+5/LSjEdjtv7Y6JIJAOE1vEf3kQKfdpqSEWG5UiLs/aHSEhCEUkDJGpWUHHXxIqA90LO7lx0d1A5GdMqEgfSA++hZ7G29Fz0l5cOBjMrjB/VOn7vfQhbDHvdNG2zbDoySq6kyRjJRQrHH0gaELcr7ay6TZMrjnDchvUyKh/iB9VB7kfcL84W302/lvREy2Nd+Py+5+n/wAVoFsXe8c2Nj2CfOYn6ok+9hUkLcW9h7CluzIItPxSa21Ejh2DAPHgagtnBpu9caLq3fslj9hYA+6hDPoGrGQUAUAUByuZgis55KCT4AZNRJ4WS1cOeSj5PMtl/CNsysZX6OCMg6UHLVnSozzbGcsfUONeVFT1Mu77H0uoVXDYJQWZv3Z6VZWqxRrGgwqABR3CvThBRioo+bnNzlzPcSLuaXZt5JJoLW8zZYgdpzz6nBJ4HmD7PPblp7W8dmdb5bakvdDjebVhii6Z3AjIBBHHVqGRpHWTXdK2MYczZxY74FTeDfC2mt5IoxIzyDSqlOs9fPj4DjXPPUxnHliY2v5cDNu5bPFawo/BlRQR2HHL1cvVXTUmoJMtXHEcCbtCSbZt9LOImeCficd5yRn5LBs8+YNZ94Sz5PIs59Ne54yma7W25NtRRbW0DqjEdJI/IAHPVwA5Hnk4xitFLJa2+eq+SEcHoFjbCKNI15IqqPBQB91aHrQjyxUTsaFhR2/utMZvhVlKIpj6YPBX7+RGT1ggg8+B56Rl5KOHfKIDS7f9HRF9L4r28W+6r/d7l0b7C3OuDcrdX0okdcFVB1cR6JJwAAOYVRjPvmVq5eWJpz4WEO88epWXlqBHtBH31zGYjQeTGBWVhcSnSQfRTqIPZTBbnJm3NwYbqeSdp5FMhBIULgYULwzx6qYCkMOwtmLawJArFgmcFsAnLFuOPGpwVbIO9W7Ud8Iw8jJ0ZYjQFOdQA458KNEqWCHsTcmG2SdBK7i4j6NtQUYGGGRjr873VGA5FdaeTWGN0kW5l1IysPNTmpBHV3UwTzl5vNurb3uC+UkUYEiYzj5pB4MKYIUsC7aeS+ENmS4dl+aqhM9xOT7qYJ5xvvNjxPatar8XGyaBpx5o7s8z41OCvN3yLmyvJ5DBNHMs8jGNgwBCYOOo4qMFnM6bd3Bhup3naaRS+MhQhAwoXr8KYClgnbwbpxXccMbSMvQjCsoXJGkKQc/RB9VMEKRFstxoorae3E0hWcoSxC5XQcjHVTBPMQLfyZQIysLiXzWDeinUQccu6pwOc2uvJpA7u5uJQXZmICpgamLY5d9Rgc5MutxYntobYzSBYWdgwC5OskkHq4ZpgcxK2XulFBazWvSOyTasswUEalC8McOGAaYI5u+SDsXyfw208c6zyMYySAwTBypXjgd9MEuRjbHk+huJpJmnkUyHJACYHADhnwpgKeDttHceKaC3gM0gW3DBSAuW1EHJzyxjq7aYHMSN2d0YrLpdMrv0qhTqCjAGeWPH3UwQ5ZKVPJfACCLiXhgjzU6qnlJ5x+FCpmgCgCgIW2hm3mHbHJ/CapZ6Wbab8aH7oUfJEB8FlPbL9iJj7a49B6H+57P8QP7+P7D2K7zwCDtsj4PNkZAikOD14Q1lavkeS0PUhGuV6WPZdtz1KrMO4kc/3Q4rzn80YRNZdmx8ttmwxnKRRqe1UUH2gV6SritkYYJYrQGDQhpPcMUCSWwChJmgCgI20rsQxSStxEaMxx16QTipSy8DdiFtnaW04IUvnmRULIfg6oCND8gzniTjHtrogoN8qNoJN4Hu6mzA7qcZjZlP7pINcs1hMiqKdqT8ng67032Pyqb65rx+tZ5P0hcK0mF92jqu8G0SusT3Ogc2y2kfvYxU9S3Gcmb0HD1Lk5Y58HM70X36VN9c1XrWY3NfhWj/AE0SZ9r7URA7y3So3Jm1BTnlxIxV3O1LLZzw0nDbJckVFvwRfwpvf0qb65qvWs8m74Xo1/1o2bee+HO6l/1KnrWeWVXDdC/yI0/Cq9/S5vrmo6tnkt8L0X8iNhvRffpU3H9c061nkPhWjSzyI2/CS/8A0mb69OtZ7sj4bov5ED7y3453M4zyy54+HbTrWeRHhmiltBGn4UX36VN9c060/Jb4Vo/00H4UX36VN9c06tnkp8N0OccsTP4UX36VN9c1HWs8l/hOk/TQDee+/Spvrmp60/I+FaNf9aNhvHf9VzP9ZqdazyVfDdCvyI1O898Od1MPFzTrWeSfhej/AE0bJvJfnlcznwYmnWs8kPhmiX5EatvRfDndTD98060/JPwvR+0EY/Ci+/SpvrmnWn5J+FaP9NAd6r39Km+uadWx+5V8M0a7OCM/hRffpU31zTrWeS3wnR/poPwovv0qb65p1p+R8J0n6aPRvJ1vh8IHwedvjlHmsf8AEH/vHvHHtrt01/MuV7nyfGuE/Z5dar0+PA+V2HzoUAUBxvEyjjtVh7QarP0s0qeJxf1EfyQN/d5V7JB70X+lcWh2kvqe1x9ZthL6D9XeeCaTRhlZWGQwII7QRgiqySksBPDyUWw91IraTpA7uwGlNePMB6hjr/qa569KoS5i8rOZYGCuooFAFAYNAYJoRzJbsyKEmTQCTtjf+yBeEpJKhBV2QLpIPAgEsCR31tCqW5KEPb81sYdMF1dScRphlBCoO88m7Biuqvmz3R0QPYZYtFqVPNYSD6o8fdXnWd+YpT+Mv3R86ryFeEfrEdkeybq3cb7NggJVZJklSNSODmPVnI6+09vGvTqadSXk/P8AiFdkNdOxd1Fpv+p5vs/ZDfCxFoPAqVVgflY6MMO4kE/QauOFb6mD6e/XKWj5k90em+UG902LIvEMwiYkfqkkjPXkDiOvPZXbqJLp9j5bg9LnrE329xI3H27pMVsYIHVpVBZ1y/xhxwPI44Vy0WflwfQcY0LkpXqbXbb27FxtnfPoZ5I1gtwquyrmMknSdJZiCMcQeQPAVpZfyvGDz9LwmV1Sm5S7rO5Lu96xHZw3AtoBJK8it5uVAjLAkEDJJwOHfVnclBSwY08Oc9VKnnlhYF7cW7jHw2WWGOQrEZQCoxkMcoAc4BLD2Vjp2nzNo9TjNUkqYQk0s4JV1vJFE5V7aw1KcMojlOD1jWI8cKu7Ut0jkr4fbOPNGUseTjvda28lpHdpD0DmRoXjU+aGAJ1rgAHgnPAyG7hVblFx58YOjhVl1eplp3LmWObJruts+2W1e8mXpRGwVYzwDyHBAbtUAju9InPDCqMVDnZPEb756laeDxn3+h1i8oknIw25Tlo6IquOzVqPDv0+qi1P0IlwHtzKcs+SPvlseExQ3dsmhJ1JaP5jL6QHZ8rIHDK8OdVvgsKUfc04TrLFZLT3PLWzM+Ta3tJZJIp0V5GAMQYkA4zqUcfS5H/+VOmUJZUkTx+epgozqbUffB32rte1tyqnZyEsurAuJMDiVKtlfSBUgjuq85wg8cpyaPSanVRc1c8JlPebxQtcQzR2UaLEDmPVlX7M+bwx1cDWLti5JqJ6lXDbo0Trna3ze/gZNkbxWt1cRxybPtvjGC6lOWUkEjIMYzy7a6IWwlLDijx9Tw6/TUuatfY43+9FrDNIibPtsI7qC3AnQxUthYyBkg9dVldCLwomlHDNRbVGTul3Sf8AcRb24DyO4UIGYtpXkuTnA7q45PmbZ9RRDp1qDece7PXt2dEC2tqYozmDpJ3bHmtIwEa8eZdiwx+rXp1pRSi17HwWunO2c7lJ+rCXnG/9jyvbloIpnQDTpZ1IznBVyOHcV0n1159ixLB9rw+6VtSk37L+xX1md50gmZGDoSrKQVI5gjkRUptPKM7a42RcJLsz2/cfelb2LDYE6AdIo6/11HYfca9Wi5WL6n5zxbhstJb29L2Geug8kKAwah7MmPZnn3kvOmW8i+a4/wBrSKfurg0bxOSPoONLmrqn9D0GvQPnjVpADxIGe01VySJw/BvVvYgKAKAwaAXN9d5PgcQ04MsmQgPIAc3I6wPtNQ3g4dZqelHC3YhybobRuV6eTzmbiFlkOs+CkYXwyPVVo/U877NqLFztl15NNqzCWS0lLEKpZQ+SUKkBl49XHl3VaSO7RTl6Zew2733phs53BwdGkHsLkID6tWaiKzI9CTE7yY7vxyK9xKivhtEYYAgYALNg8CeIHqNbWzx2QiNr7oWRlWboFDqcjSSq5HEEoDpJ9VZdaWMZNFNlptL8TL+zf+E1lL0stR+LH90fNq8q8P3P1mOw6WlwY7bZko/wpLmQjtVHDOB36A1dcHiMGfM6hKV+ojL3UV/X2PSLuK2gSS8whCh5QdIJzgkaW5j0n4dsjV2vlS5j5WrqzsVH1webxK/9murgh/huWB7Wj1H7a4u7q7+T6lckNdFw25P8dhe3bkxcwd80H81awq9SPZ4lHOmn+z/wG8jE3dxnqml/mNS31snh0V9lhjwWe1pM7Ns8f5lz/FWk/wAKJw6WP/I258IleTuz6ZrqLIGu2cAnkDqXBPdmraZZbX0Mv4gnyQrmltL/AEMt1unZPcNJM0YVxqbF1jzz6Q0afRznjqrfow5ss8WHE9ZGrpwT7dtvYqt9ryH4MkCyJIyyPLI0f4vWysqxqc8cagcccBOPMZzuceTB2cHqt67saxlYWd8FRbsf7LAHyrmX/bbMazj+Fj6noXY+I5f8q/yK7cjXMj3ZbDxvNKV2dCAcf3q6XxXpJeHhXXb2qR8vwyClrpt+E/6iVE7KwKkhgQVK8wc8MY681yrs+x9NbGEoNT29xu3/ABlbdpABclMzhfRBwMZ7HIxkDu7s9Oo2WdzwOB9rLFD0Z7CdXKfRl5uWwF5B29LHj/cD9tbUetHlcXTemn+xF3gHxzd7TH/9iYfdVbfUa8Nlmlf0/wAI47Is+mnii+e6qfAkZ92aiCzJI21tvS085+Ex92g80lzKIx8VcSvEXGnzFgQRxkE8tEpZ/wB2u2TfNhHyFcalSnN94rOPLe/912KnyiWXxomBUiaJJCUOVLLiOTBHMcUNY6mPzZPV4Fqcw6b9m1/fuhMrlPpAoGX+41rcPeR/ByVZTl2+SqfK1doPLHWfCt9OpOa5TyeNWUQ0zVq32/c96FeufmzM0Bg0B51uw/RbYuY+p+k9uVkHuLV5lL5dQ0fR61dTh9cvA+39yIopJDyRWb2DNehY+WLkfPVx5pJHnlru7Jd28l5LI2sh2QcwdOefYDggYry40Stg7GzvssjCXIkNu4140tmhcklSy5PMhTwyfDA9Vdukk5VrJx3JKZf11GQUBq7AAknAHEk9XfQhvCyzzvYcf9o7Qe5cZhhxoB5HBPRj7XPqrOPdnj0L7Te5vZDRvZvJHZR5I1SNno07cfKPYo4fZWqR6Go1Cpj9fBX7jbFkQyXdx+PuOOMY0qTniOonhw6gBUyZXS1yS55+508pZ/uD97x/xg/dVqvUdEtiTuDAEsIO8M31nY/fUWeoshhqhJG2n+Jl/Zv/AAmqy9LNaPxI/uj5tXkK8M/WI7IcLiWS32fYTpjIa6GSMjMhIwR1+bqrqbca4tHz8IQv1t9UvdR/8KZ947goIywKjHAgkcP1SdPHwrLrSxg7lwqhT5kMklyzbLe5IBZrvU3j0fR59vGt3Jurm+p5MaFHiCoWyjj/AGK+7URa7tlHPpovc4J9wrnqWZo9ziMuXS2N+DpvZAUvblT/AJrn6x1D3Gl3abK8KnzaSt/QstqWpGybNzy6aYfWJI/gNazX3KOHS2J8Ttj9Eabo2rPDtArzFqR45bP2KailZjJ/QtxeaVtEX/ML7z5OQqL3BF4e0VhzHqxoilh9zV5C3M5xy7vAdVQaRhGL7IdNy1W4tZbYYMqSdKiEgF1aMxSKpPysFvWVrroxKDifNcYU6dRG78rWM/XOTNj5PGd8NJIFHEqYHRiB8nW3mAnlnJFTHS59yt38QpQwo9/3MeUGVY4re0ypkQySzBTkK0rFtOfFm9QHbUamSSUUX4DVOdk72uz7I4bt7HaCEbQkTWchbaPBILk4Er45IvE+rwqKa+Vc7/oX4lrlbZ9lg8L8z/0iu23sq6MzCRlkfPMH0iTkkA9pP/eKrOubfk6NFrtLXX8vb/4VF9ZSQuY5VKOuMg9/EeNYuLi8M9ai+u6CnB5RY7nIWvrYD/NU+zifcDV6fWjk4vJR0dmfBG3gRlup1bmsso9RkZv+WfXVbcqbyX4e4vTQlHwi78n8apJNeOMraRM4HazAhR7NXtFbadYbk/Y8/jk3KMNPHebwWMnlAHAfA7UgEnGWPFuLEHRjJ68Vo9Vj2OKH8PtrLsZ32rff2ls6SURrG1o/BUPm9GVGRyHsx8mk5dWtvwU01Hw7XRg3lTX/AKeeVxH1x1tbZ5HWNFLO5AUDrJqYpyeEZXXRqg5zfZHu25+7iWUAQYMjcZG7T2D9UchXr01KuOPc/NuJa+Wsucnsti/rY84KADQHlm8tx8E2v0+CR5jkDhkFOjbHfwNePfLpahSPqNJFX6Dp/uTt5t9EnhMMCPl8BmcAcM+iACck8qvfrFYuSK3PPq4e6nzTa7DfLb9DZMg+RAw9kZ++u3l5aceEebJ81mSi3H2zbRWio8qI4ZywY45sSDx58MVz6S2EK8Nk3J82S8beazH/APoj9ufsrq68PJzOSW5Fn30sV5zg/RRz9gqetDyc89ZVDditvXvoLiPoLZXxJwZiMFgfkKvPj15rOVql2ieZqtf1V06luNu5+xvgtsqN6befJ9I44eoYHqraEcI9LR0dKvDE3a91G22h8IIEURRRq9EYj1rnPIa2z7K0RwWzT1fzbI9FTaEJ4iWM+DqfvqMM9dTi12YneUfblu1sYEkV5GZDhCG0hW1EsRwHLGOfGtaovmIlJbDDuV+Q237NarP1F1sXVUJI20VJikAGSUcADr808KiXpZpS0rIt+UeBJu3e4/JZ/wDTavGdM/B+lx4ppEl94jq2wr8qENvcFVJIUo5UE8yByBNTyWYxgpHX6GMnNSjl+5z/AAbvf0Wf/Tao6U/Bp8U0n6iOg2Df6dHwe405zp0vpJ7dPLPfU9OzGMFHr9C58/NHPk1Td2+BBFtOCCCCEYEEciCORqOnZvgmXEdHJOMpxaZmXd++YlmtrhmJySUYkntJPOjrse6EOI6KEeWM0kbNsK/KhDb3JRSSFKPpBPMheQNT07MYwVWu0Km5qUcv3CHYm0EDBILlQ40tpRxqHYe0UVdi2RFmu0FjTnKLxscvwbvf0Wf/AE2/pUdKfg1+KaT9RB+Dd7+iz/6bf0p0p+B8T0n6iNo9375SGW2uFYciEYEd4I4ipVVi2RSXENFNcspposz/AGzp0/33Hg+fbzq+b8Y7nH/xOeb5SrO7t6Tk205J4kmNsnvNZ9Ozwdq4loorCmi6sLnbUEaxRJcKi50joFOMnOMshNaxlfFYR510OE2zdk2sv6smptzbo/w5T424+5RVue/wc70nCHtLH9Sl2zZbSupOlmt5mbAHCIgADkMAd5rOcbJvLR6Ok1HD9LXyVzWP3I1rsO/jdXS3uFdTlWEbZB9lVVdieUja3X6K2DhOaaZifYN+7M7287MxJYmNsknmTwo67G8tMmvX6KuKjCaSRmPYe0FVlWC4CvgMAjgNjiMjroq7F2wyJa7QykpSnFtbHL8G739Fn/02/pUdKfg0+KaT9RHRNg36hgLe4AbgwCOA2OQYDn66np2eDOWv0MpKUpRbWxz/AAavf0Wf/Tb+lR0rPBp8U0n6iPSvJxuj8GX4RMuJnHmqeca/c56+wcO2u/TUciy9z5DjnFftEulX6V/6PWK6z54zQBQBQFRtvdy3uyplU6l4BlJU47OHMVhbRGzc69PrLaO0GQ7Lcq0idXCsxUgjU5IyOIOORrOGjri8lrdfdYsP3GFkyCDyPPNdWMrBxZwKF95P4WJMcjR/q4DAeGeOPXXFLQxbyjR2NkM+Tn/8n/0//tVVose5zTr5jKeTSPm1w58FUfbmto6VI4p8NjN5bL/Ym6dtanUiln+e5yR4dQ9QraNaibUaKqp5S7l5itDsF3b+5ttdv0j61fABKEDVjlkEEE44ZqU8HJdo67ZczKkeTK1/zZv9n/tq3ORDRRiS7byd2S8xI/0nwPYuKdRm8a1EaoIlRQqgBVAAA4AADAA7sVTOTU6UAUBig2M0AUAUAUBigM0AUAUBigM0GQoMhQBQBQBigCgyFAFAFAFQDFSAxQGaAKAKAKAKA1kxg55YOefLr5VD2JQubHnEaKVPmdL52ctIsRV9HSnnq1Y488EZ45NO+Cfc5jbM4jw3CUaSw0ej/cjK2RjA+N7e4ddRkYO1ztaQ6yrFUAOlhHnLCFGEYBU5yzN1Z83A41LI7Gsl9I7yRNghDAcaeLdJLCWHL/DBOcZ/GITjrDsTtk3kjyEOSfMJZSmBG+vGgHHHA7Sc8+RFEGTpbhkR3dR5gYgISxYAZHyR5x7BmjIFcG5SIxGOQyiSOZS+G5AySgMjMOLxyKBnh0yjGMULYRNa7l6WUopVJWiCHQSfNeOOViDwGVfh+zJohsYjvJTLE+Cwj6aORtJyQ8rJGQFwCdUC6gPng8AagYNk2jP0cbBi7SERsNK/Fu4GluCr5q4bKnJ4jJqQbPdSMZI5RmJHEUp08HV8nVw4gBGiBIxxZuyoBtaXtwWjLkgFolKlAudcbMScjIIIHDhjiD3SiGXeX1YwunHPUdWezTpxjvz6qEC4ZrjppJESTEgkSPVpMeYhmPzdRK6ikuWKjOteJ4URY3baczBXy6B9DRr0XFlebToYMpKlYtLEcCC5zwFCOwT30yZXpGLn4QU1ImXMThY48KoyG1ZOOJ6iKInsbS38+ogFgS5DARj4ofCY40IJXjqiZ287VnGRgAig7GhuJtWpyT0TgLqRRq1XMkBJIA/w8cscwaBllfXEqzRRr6MuBnA8zQdUmfpJkDsIFPchbFfZbRnYw6yys3Q5To+DBodbyE6crh8rzAGnHWKJhkraU0ySNpd9AWM4CIQuqTQ7DzcnSnnYz45HCnuDM144tXYk6iWRH04OGk6NJSAOWCGJwBgZ4CjHuVazsselGLJbLKyswLajGU6LLtkt8W5BOckg8eFQSSW2tKeCk8DKHYJnQFukjDcsZEZc9Y4ZIOKkgkXkrPZSs+c6ZApwVLAOwjfA5FgFPDt4AVD2C3O18FkkgQAlRIQ4wwGOgdlz1EcV7s99S9wtjfYT4iRDnUAxwwbl0jgcT4cuzFSCkjhuFZWy5jFxO6jLFiSZxoK9aAKpUcj0gA5Cq9yzx3O0u0J+i82RtRRyCEVvjQF0Q/iwOOWOMZ4c+HGSpvc3UrCWM6mLCaMqU4JmRYoGyoHB1bWePLJGkKaE9jpFfzkoCSr4iXTo4MSzJM+SOS6SwwQOWchhQHL+1Lnow+OJfoMaRgSeh0/bo6UEY+bg1GRg3F1KhYDK+fMVAjz0rfCGXSTjh5uDkY9LPIGpBO2ZdSO+ls+aravNxhukIUZx8wZ4dx6xUkMtKEBQBQBQBQBQBQBmgOZhXzvNHn+lwHncNPndvAAceoUwDoKA5JboCCFUEasEAZGsgvx7yAT24oDrQBQBQBQGscYUYUADJOAMcWJJPiSSfXQA6A4yAcHIz1EciO+gBEAJIABY5JA5nAGT2nAA9VADxg4yAcHIyOR7R2HifbQG1AFAFAamMZDYGQCAesA4yM9hwPYKA2oDWSMMMMARkHBGeIIIPqIB9VADRgkEgErnBI4jIwcdnCgNqAKAKA1lQMCrAEHgQRkHuIoAjQKMAADJOAMcSSSfEkk+ugNqAKAKAKAKAKAKA59AmMaVxq1YwPSzq1eOeOe2gOlAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAf//Z
Έχουμε κατά καιρούς σχολιάσει τα “ανδραγαθήματα” της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου επί προεδρίας του κ. Σκαρμούτσου. Κατά πως φαίνεται όμως και ο νέος Πρόεδρος κ. Ψυλογιάννης, συνεχίζει το ίδιο βιολί. Με τις υπ’ αριθ. 192 και 193/26-2-2019 αποφάσεις του, προέβη σε απευθείας ανάθεση στην ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε. – συμφερόντων υιού Ι. Τέγα – συνολικού ποσού 5.972 ευρώ με ΦΠΑ, για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ Αιτωλικού και Νεοχωρίου, τα οποία φιλοξενούνται σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου!

Ντροπή σας! Τη στιγμή κατά την οποία ο Δήμος απασχολεί 50 έως 60 άτομα στην καθαριότητα, από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, εσείς κάνετε απευθείας αναθέσεις με συναφές αντικείμενο εργασιών, σπαταλώντας δημοτικό χρήμα και υπηρετώντας τη διαπλοκή σε όλη της το μεγαλείο… Σύντομα λοιπόν, θα πρέπει να απολογηθείτε γι’ αυτό, να μην νομίζετε ότι είστε στο απυρόβλητο…

ΥΓ1. Στο χθεσινό (26/2/2019) Δημοτικό Συμβούλιο, λάβατε τη συνηθισμένη πλέον απόφαση περί αδυναμίας εκτέλεσης εκ μέρους του Δήμου, εργασιών για τον καθαρισμό των Νεκροταφείων και την απεντόμωση κοινοχρήστων χώρων, όπως και στο παρελθόν έχετε πράξει. Γνωρίζουμε δε που θα κατευθυνθούν οι εν λόγω αναθέσεις.
ΥΓ2. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με σχετική απόφασή του (177/20-2-2019) αναθέτει στο ΣΟΛ – Ορκωτούς Λογιστές, την σύνταξη σχετικής έκθεσης για το έτος 2014! Για τα επόμενα χρόνια μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται;

ΥΓ3. Τι ακριβώς έγινε με τις ενστάσεις στο διαγωνισμό της προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 15331/20-11-2018 και προστρέξατε σε νομική γνωμάτευση;    
       
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Κυκλοφορώντας άνετα και με ασφάλεια στην πόλη.


Βιώσιμη Κινητικότητα
Κυκλοφορώντας άνετα και με ασφάλεια στην πόλη.

Με τον όρο βιώσιμη κινητικότητα ορίζεται η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεάνετο και ασφαλή τρόπο, σεβόμενοι ο ένας τον άλλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων πλέον κινείται στις πόλεις, επομένως η κινητικότητα μέσα και γύρω από την πόλη (η αστική και η περιαστική κινητικότητα) είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα μας.
Το πως κινούμαστε καθημερινά (δηλαδή το πως θα πάμε στην δουλειά μας, στο σχολείο μας, για ψώνια, για βόλτα, για γυμναστήριο, για καφέ) επηρεάζει πολλούς παράγοντες της ζωής μας όπως είναι η υγεία μας, το περιβάλλον μας, η ασφάλειά μας, η τσέπη μας.
Η Βιώσιµη κινητικότητα, για να υλοποιηθεί σε μια σύγχρονη πόλη πρέπει να εγκαταλείψει το µοντέλο του 20ού αιώνα που στηρίζεται στην εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου και να στραφεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στο ποδήλατο, στους πεζούς.
Τα στοιχεία που οφείλει μια κοινωνία και κατ' επέκταση μια κοινότητα να λάβει υπόψη της για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα βιώσιμο πλάνο κίνησης για τους ανθρώπους και τα αγαθά της είναι:
- οι χρήσεις γης (ποιες είναι δημοτικές, ποιες δημόσιες και ποιες ιδιωτικές εκτάσεις).
-η στάθμευση ( που χρειάζεται περισσότερη).
-τα τροχαία  ατυχήματα την τελευταία πενταετία (π.χ. οδός Ναυπάκτου, διασταυρώσεις σε παλαιό νοσοκομείο, πυροσβεστική, ραδιομέγαρο, κλπ)
- οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου (στην Πύλη, στον Κήπο των Ηρώων, στην Παπαδιαμαντοπούλου, στην Σπύρου Μουστακλή, στην πλατεία Κέννεντυ, κλπ).
- οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα χαρακτηριστικά τους (αστικά ΚΤΕΛ και υπεραστικά).
- το οδικό δίκτυο και η σήμανση.
- η σηματοδότηση.
- οι υποβαθμισμένοι αστικοί  χώροι.
- τα δίκτυα μεταφοράς αγαθών (εφοδιασμός καταστημάτων-ωράρια).
- τυχόν νέες συγκοινωνίες στην Κοινότητα  όπως π.χ. ακτοπλοϊκή σύνδεση (ειδική πρόβλεψη).
- νέες χρήσεις κτιρίων (π.χ. αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Άλατος, κ.α.).
- κίνηση μαθητών και φοιτητών (3 νέα σχολεία).
-τρίτη ηλικία μέσα στην πόλη και ειδικές ομάδες που χρειάζονται για την μετακίνηση τους ειδική πρόβλεψη (π.χ. ΑΜΕΑ).
- παλαιά μέσα μεταφοράς (π.χ. άμαξα/άλογα, παλαιά σιδηροδρομική γραμμή).
Η μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μια πόλη δεν συνεπάγεται βλάβη της  οικονομικής δραστηριότητας, αντιθέτως οι ορθές παρεμβάσεις στον αστικό  ιστό μπορούν να ενισχύσουν την οικονομία της πόλης και να ωφελήσουν στα μέγιστα και το περιβάλλον.  Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτα καινούργιο παρά να αντιγράψουμε επιτυχημένες πρωτοβουλίες άλλων πόλεων, προσαρμόζοντας αυτές σωστά στα μέτρα μας καθώς το Μεσολόγγι έχει δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η όμορφη πλατεία-γειτονιά του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία όμως έχει καταντήσει σε πάρκινγκ αυτοκινήτων (όχι από τους κατοίκους αλλά από καθημερινούς επισκέπτες) με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται ο πεζόδρομος, η εκκλησία, η γραφικότητα της γειτονιάς. Υπάρχουν τρόποι για την προστασία τέτοιων χώρων που θα αναδείξουν την γειτονιά και θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.
Μια γεύση του μεγέθους του κυκλοφοριακού θέματος της πόλη μας μπορεί κανείς να πάρει αν κινηθεί -προτείνουμε με τα πόδια - σε ώρα αιχμής στην συμβολή των οδών Σπύρου Μουστακλή και Σπύρου Τρικούπη. Συνωστισμός, εκνευρισμός, κορναρίσματα και αργοπορία!  Άλλο δύσκολο σημείο με μεγάλη επικινδυνότητα και με πέντε σοβαρά ατυχήματα τα πέντε τελευταία χρόνια παρατηρείται στην συμβολή των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Πετρούλια,(έναντι του Βασιλόπουλου). Ολόκληρη η περιοχή εκεί θυμίζει ναρκοπέδιο με αυτοκίνητα που εισέρχονται των οδών με ταχύτητες εθνικής οδού!
Σκεφτείτε λοιπόν την οδό Σπύρου Μουστακλή χωρίς διπλό παρκαρισμένα οχήματα δεξιά και αριστερά και την απογοήτευση των εγκλωβισμένων επιβατών λεωφορείων αλλά μια οδό φιλική προς τους πεζούς με ποδηλατοδρόμους και διαβάσεις πεζών καλά διατηρημένες και ενισχυμένες με ευδιάκριτη και φωτισμένη σήμανση προτεραιότητας των πεζών κατά μήκος της οδού. Παράλληλα σκεφτείτε σαμαράκια στις οδούς που θα αποκόπτουν τις μεγάλες ταχύτητες και γιατί όχι και κάποιον κυκλικό κόμβο που θα ρυθμίζει ορθά την κυκλοφορία στο σημείο και χωρίς την επικινδυνότητα που προκαλεί η τωρινή κατάσταση. 
Για να συμβούν τα παραπάνω δεν χρειάζονται κονδύλια εκατομμυρίων αλλά ένα πλάνο διαχείρισης της μετάβασης από το σημερινό χάος στην ασφαλή και οργανωμένη κυκλοφορία!

Στην Κοινότητα Μεσολογγίου η τελευταία επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη έγινε το 2002. Έκτοτε στην πόλη μας έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας νέας μελέτης που θα σχεδιάσει το Μεσολόγγι σαν ολοκληρωμένη αστική δομή, εντός και εκτός πύλης,  με τα νέα δεδομένα που έχουν προστεθεί στην περιοχή (ΙΟΝΙΑ οδός, άνοιγμα προς το θαλάσσιο μέτωπο, Καλλικρατικός δήμος).
Ένα πρόσφατο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι τοΣχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Η πόλη μας έχει λάβει χρηματοδότηση (40.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο) για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας. Πρόσφατα διαβάσαμε στον τοπικό τύπο ότι η διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου έχει ξεκινήσει "σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία ειδικών σε θέματα αστικών μεταφορών και στρατηγικού σχεδιασμού" και "Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από τους πολίτες και η συμμετοχή τους σε κρίσιμα ορόσημα αυτού αποτελούν βασικές παράμετροι της επιτυχίας του Σ.Β.Α.Κ.".
Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός μας “Για την κοινότητα Μεσολογγίου” καταθέτει σήμερα τις προτάσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα.
Αν σκεφτούμε ότι την επόμενη δεκαετία καλώς εχόντων των πραγμάτων αυξηθεί ο πληθυσμός της πόλης (επέκταση σχεδίου πόλης, τουρισμός, ερευνητές, φοιτητές)μια παράμετρος που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους οι μελετητές του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας αλλά και όλοι μαςκαι λαμβάνοντας υπόψη τις κομβικές δημόσιες υπηρεσίες (Δημαρχείο, Δικαστήρια, Σχολεία) και τα πολιτιστικά σημεία της πόλης με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα,  προτείνουμε:
     Μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων μέσα στο κέντρο της πόλης και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας όπου οι ταχύτητες των αυτοκινήτων υποχρεωτικά θα είναι χαμηλές. Σαμαράκια σε δρόμους όπου κριθεί απαραίτητο. Δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά της πόλης.
     Ενθάρρυνση της χρήσης των αυτοκινήτων από κοινού, μια λύση που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελβετία και την έχουν υιοθετήσει χιλιάδες νοικοκυριά σε αστικές περιοχές.
     Βιώσιμη δημόσια συγκοινωνία και χρήση πράσινων οχημάτων, mini bus που θα συνδέει συγκεκριμένα κομβικά σημεία της πόλης.
     Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου, συμβατικών και μηχανοκίνητων, ένα μέσο μεταφοράς που λόγω της μορφολογίας του εδάφους της πόλης μας μπορεί να καταστεί ως το πιο  εμβληματικό μέσο μεταφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών στην πόλη μας.  Θα ήταν ότι καλύτερο για την πόλη μας η δημιουργία δικτύου οδών για ποδηλατικές διαδρομές μεγάλων αποστάσεων που θα τη συνδέει με άλλες περιοχές του δήμου μας. (Αιτωλικό, Νεοχώρι, Ευηνοχώρι)
     Προώθηση του περπατήματος διευρύνοντας το δίκτυο των πεζόδρομων και εφαρμόζοντας πολιτικές βελτίωσης του μικροκλίματος των οδών με δημιουργία ζωνών πρασίνου και απώτερο στόχο τη  μείωση φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο νέο Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας. Για αυτό το λόγο απαιτούμε άμεσα δημόσια διαβούλευση για το θέμα που θα επηρεάσει τις ζωές μας για τις επόμενες δεκαετίες. Η δημόσια διαβούλευση οφείλει να υλοποιηθεί από τους μελετητές του Σχεδίου.Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει μια διαβούλευση είναι πολλοί και θα δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία στους μελετητές να διαμορφώσουν το σχέδιο στα μέτρα μας και στις ανάγκες των φορέων που εμπλέκονται. Τρόποι διαβούλευσης: ερωτηματολόγια, τοπική συνέλευση, εργαστήριο πολιτών, ηλεκτρονικό φόρουμ, συναντήσεις γειτονιάς. 
Ήδη στον τοπικό τύπο υπάρχουν προτάσεις για συγκεκριμένες αλλαγές που αφορούν μονοδρομήσεις, την είσοδο-έξοδο της πόλης, τον αποχαρακτηρισμό των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Αγίου Αθανασίου από Περιφερειακές σε Δημοτικές οδούς και λοιπές προτάσεις που μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα δομημένο εργαστήριο δημοτών μαζί με τους μελετητές ώστε να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα για την πόλη μας.
Για καλές πρακτικές από λοιπούς Δήμους και το εξωτερικό αρκεί ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σε τέσσερις χώρες από το 2017 ισχύουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους χρησιμοποιούν  στην καθημερινότητα τους το ποδήλατο (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία), με τον Βέλγο ποδηλάτη να ανταμείβεται με 23 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο μετακίνησης. Τα οφέλη για την υγεία είναι γνωστά. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στην πόλη μας είναι η ασφάλεια του ποδηλάτη: οι πολλές λακκούβες, η απουσία καλού φωτισμού σε ορισμένα σημεία, η παραβίαση των κανόνων που ισχύουν στους ποδηλατόδρομους δημιουργεί το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας  στη  χρήση του.  Από την άλλη πλευρά η σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά του ποδηλάτη και τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ποδηλάτες ( χρήση κράνους), μπορεί να διευκολύνει την κίνηση των αυτοκινήτων.
Θεσμικά η Δημοτική αρχή αλλά και οι μελετητές του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας οφείλουν να λάβουν υπόψη τους και την άμεση ισχύ του, ώστε να μην υπάρξουν θέματα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πόλης και ενδεχόμενο ανάγκης νέων μελετών (συζήτηση και θέμα που έχει προκύψει με την ισχύ των ΣΒΑΚ, θέμα που οφείλει να παρακολουθεί η πόλη).

"Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"
Συνδυασμός για τις Δημοτικές Εκλογές, Μάιος 2019
Επικεφαλής Κίνησης Όλγα Δασκαλή

Τηλ: 0030 698 776 7587
Email: koinotitamessolonghi@gmail.com
Web Site: https://koinotitamessolonghi.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/koinotitamessolonghi/

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More