23 Μαρ 2020

Το θέατρο Πορεία προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε 12 παραστάσεις από το αρχείο του


Το θέ­α­τρο Πο­ρεία, θέ­λο­ντας να βοη­θή­σει με τον τρόπο του στην αντι­με­τώ­πι­ση της δο­κι­μα­σί­ας που περ­νά­ει η χώρα μας, αλλά και ολό­κλη­ρος ο κό­σμος, προ­σφέ­ρει στο κοινό τη δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρα­κο­λου­θή­σει εμ­βλη­μα­τι­κές θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις από την ει­κο­σα­ε­τή του πο­ρεία, χωρίς κα­νέ­να οι­κο­νο­μι­κό αντί­τι­μο.

Κάθε ημέρα θα είναι δια­θέ­σι­μη μία δια­φο­ρε­τι­κή πα­ρά­στα­ση από το αρ­χείο του. Μέσα από το site του θε­ά­τρου, στον σύν­δε­σμο κάθε πα­ρά­στα­σης, μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε τις πα­ρα­στά­σεις στις ημε­ρο­μη­νί­ες που έχουν ορι­στεί. Η αρχή θα γίνει με τη «Με­γά­λη Χί­μαι­ρα» του Μ. Κα­ρα­γά­τση σε δια­σκευή Στρα­τή Πα­σχά­λη και σκη­νο­θε­σία Δη­μή­τρη Τάρ­λο­ου, τη Τρίτη 24/3, που θα είναι δια­θέ­σι­μη από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το πρωί της επό­με­νης ημέ­ρας. Ο προ­γραμ­μα­τι­σμός πα­ρα­τί­θε­ται ανα­λυ­τι­κά πα­ρα­κά­τω.

Επι­πρό­σθε­τα, οι λή­ψεις των πα­ρα­στά­σε­ών, ιδιαί­τε­ρα εκεί­νων των τε­λευ­ταί­ων ετών (όπως λ.χ. η Με­γά­λη Χί­μαι­ρα, οι Τρεις Αδερ­φές, Το Κτή­νος στο Φεγ­γά­ρι, Το Ευ­χα­ρι­στη­μέ­νο. κ.ά.), πα­ρου­σιά­ζουν και κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό εν­δια­φέ­ρον, καθώς έχουν γυ­ρι­στεί από επαγ­γελ­μα­τί­ες κι­νη­μα­το­γρα­φι­στές με έξι κά­με­ρες και κο­ντι­νά πλάνα.

Επι­πλέ­ον, το κοινό θα έχει ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση και στα προ­σεγ­μέ­να προ­γράμ­μα­τα των πα­ρα­στά­σε­ων αυτών, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα εκ των οποί­ων πε­ριέ­χουν και το κεί­με­νο της πα­ρά­στα­σης.

Στην ανα­κοί­νω­ση του θε­ά­τρου Πο­ρεία επι­ση­μαί­νε­ται με­τα­ξύ άλλων, η θε­με­λιώ­δης δια­φο­ρά της πα­ρα­κο­λού­θη­σης μίας πα­ρά­στα­σης στο θέ­α­τρο απ’ ό,τι στην οθόνη. «Η θε­α­τρι­κή τέχνη παίρ­νει υπό­στα­ση μόνο δια ζώσης και δεν μπο­ρεί να απο­τυ­πω­θεί σε όλη της την έκτα­ση που­θε­νά αλλού παρά στη σκηνή του θε­ά­τρου, καθώς η αμι­γώς κι­ναι­σθη­τι­κή εμπει­ρία που προ­σφέ­ρει το θέ­α­τρο στον θεατή νο­εί­ται μόνο με την αλ­λη­λε­πί­δρα­ση ηθο­ποιών-κοι­νού. Ωστό­σο, το θέ­α­τρο στην πα­ρού­σα συ­γκυ­ρία -έστω δια της οθό­νης- μπο­ρεί να πα­ρη­γο­ρή­σει και κυ­ρί­ως να θυ­μί­σει την αξία όσων θε­ω­ρού­σα­με αυ­το­νό­η­τα. Μπο­ρεί επί­σης να εμ­ψυ­χώ­σει το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο, που τόση ανά­γκη έχει τώρα από ποιο­τι­κή ψυ­χα­γω­γία. Εί­μα­στε βέ­βαιοι ότι το τέλος αυτής της πα­γκό­σμιας πε­ρι­πέ­τειας θα μας βρει δια­φο­ρε­τι­κούς, πιο ενω­μέ­νους, με με­γα­λύ­τε­ρη συ­μπό­νια και αν­θρω­πιά, πιο δη­μιουρ­γι­κούς ου­σια­στι­κά».

«Η βο­ή­θειά σας, όταν θα ανοί­ξει πάλι το θέ­α­τρο Πο­ρεία, θα είναι πο­λύ­τι­μη. Η συν­δρο­μή σας, που θα σας κάνει Μέλη, Φί­λους, Υπο­στη­ρι­κτές του θε­ά­τρου μας, πέραν των προ­νο­μί­ων που προ­σφέ­ρει, θα μας δώσει τη δυ­να­τό­τη­τα να κά­νου­με πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το πολύ εν­δια­φέ­ρον και εξαι­ρε­τι­κά προ­σεγ­μέ­νο πρό­γραμ­μα της χει­με­ρι­νής πε­ριό­δου ’20-’21, με τη με­γα­λύ­τε­ρη πάντα φρο­ντί­δα στην ποιό­τη­τα και τις λε­πτο­μέ­ρειες που κά­νουν την δια­φο­ρά και μας έχουν κα­τα­στή­σει την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία ση­μα­ντι­κό πο­λι­τι­στι­κό πόλο της Αθή­νας» κα­τα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση.

Μέσα από την ιστο­σε­λί­δα www.​por​eiat​heat​re.​com μπο­ρεί­τε σε συ­γκε­κρι­μέ­νες ημε­ρο­μη­νί­ες να απο­λαύ­σε­τε δω­ρε­άν τις εξής πα­ρα­στά­σεις από το αρ­χείο του θε­ά­τρου Πο­ρεία:

– Η Με­γά­λη Χί­μαι­ρα του Μ. Κα­ρα­γά­τση, σε δια­σκευή Στρα­τή Πα­σχά­λη και σκη­νο­θε­σία Δη­μή­τρη Τάρ­λο­ου, 2015, Τρίτη 24/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Το Ευ­χα­ρι­στη­μέ­νο της Μα­ρί­νας Κα­ρα­γά­τση, σε δια­σκευή Έρις Κύρ­για και σκη­νο­θε­σία Δη­μή­τρη Τάρ­λο­ου, 2018, Τε­τάρ­τη 25/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Ύψωμα 731 σε κεί­με­νο και σκη­νο­θε­σία ‘Αρη Μπι­νιά­ρη, 2019, Πέμ­πτη 26/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Η Αγριό­πα­πια του Χέν­ρικ Ίψεν, σε σκη­νο­θε­σία Δη­μή­τρη Τάρ­λο­ου, 2017, Πα­ρα­σκευή 27/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Οι Τρει­ςευ­τυ­χι­σμέ­νοι του Eugène Labiche, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βαρ­δά, 2017, Σάβ­βα­το 28/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Τρεις Αδερ­φές του Αντόν Τσέ­χωφ, σε σκη­νο­θε­σία Δη­μή­τρη Τάρ­λο­ου, 2016, Κυ­ρια­κή 29/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Μι­ρά­ντα βα­σι­σμέ­νο στην Τρι­κυ­μία του Ουίλ­λιαμ Σαίξ­πηρ σε δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία του Oskaras Korsunovas, 2016, Δευ­τέ­ρα 30/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Το Κτή­νος στο Φεγ­γά­ρι του Richard Kalinoski (Playwright 615 Dove St. Oshkosh, WI 54902 920.232.5635 rkalinoski@​sbcglobal.​net kalinosk@​uwosh.​edu), σε σκη­νο­θε­σία Στάθη Λι­βα­θι­νού, 2009, Τρίτη 31/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Η Υπό­θε­ση της Οδού Λουρ­σίν του Eugene Labiche, σε σκη­νο­θε­σία Μάρ­θας Φριν­τζή­λα, 2010, Τε­τάρ­τη 1/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Βάκ­χες του Ευ­ρι­πί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Renate Jett, 2008, Πέμ­πτη 2/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Το Τυφλό Ση­μείο του Γιάν­νη Μαυ­ρι­τσά­κη, σε σκη­νο­θε­σία Μάρ­θας Φριν­τζή­λα, 2008, Πα­ρα­σκευή 3/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

– Δάφ­νης και Χλόη, Τα­ξί­δι Ανα­ψυ­χής βα­σι­σμέ­νη στο αρ­χαίο ελ­λη­νι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα του Λόγ­γου και στη με­τά­φρα­ση του Ρόδη Ρού­φου, σε σκη­νι­κή σύν­θε­ση και σκη­νο­θε­σία του Cezaris Grauzinis, 2006, Σάβ­βα­το 4/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέ­ρας)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More