Poutanique τεχνη, εσυ τα φταις ολα!

Να είναι τέχνη; Επάγγελμα ή μήπως ματαιοδοξία;

Ο μουσικός του πεζοδρόμου!!

Ξαφνικά την καλοκαιρινή ηρεμία στο μικρό μας Μεσολόγγι σκέπασε μια γλυκιά μελωδία που έρχονταν από το βάθος του πεζοδρόμου. Όσο πλησίαζε.....

Να πως γινεται το Μεσολογγι προορισμος!

αι θα αξιοποιηθεί. Ακούγονται διάφορες ιδέες και έχουν συσταθεί αρκετές ομάδες πολιτών που προτείνουν υλοποιήσιμες και μη ιδέες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και έμμεσα να επωφεληθούμε όλοι.....

Ποσα κτηρια ρημαζουν στο Μεσολογγι;

Ένα από τα θέματα του δημοτικού συμβούλιου στις 27/ 11 είναι η «Εκμίσθωση χώρου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου». Οι πρώτες σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό είναι πως μετά από τόσα χρόνια και πώς μετά από τόσο κονδύλια έχουμε φτάσει ....

Μεσολόγγι - αδέσποτα ώρα μηδέν.

Αδέσποτα, ένα ευαίσθητο θέμα για όσους είναι πραγματικά φιλόζωοι* και με τις δυο έννοιες της λέξης. Ας αρχίσουμε να μιλάμε για τις αβοήθητες ψυχές που ξαφνικά βρεθήκαν απροστάτευτες στον δρόμο όχι από το τέλος δηλαδή από τα αποτελέσματα που βλέπουμε...

Facebook, φωτογραφιες με σουφρωμενα χειλη...

Κάλος ή κακός αγαπητοί φίλοι διανύουμε μια εποχή που θέλει τους περισσότερους άμεσα εξαρτημένους από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωση τύπου face book. Έρχεται λοιπόν το Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

8 Ιουλ 2020

Η κυβέρνηση αποφασίζει αν θα συγκρουστεί με την Fraport

Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες πως η κοινοπραξία της Fraport Greece (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide & Slentel Limited) έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο δίμηνο αλλεπάλληλες συναντήσεις με στελέχη του υπουργείου Oικονομικών ακολουθώντας μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της πανδημίας. Βάσει της σύμβασης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων η Fraport Greece μπορεί να εξασφαλίσει κρατική στήριξη, σε μια περίοδο όπου η «μαύρη τρύπα» της εταιρίας χρηματοδοτείται με την ανάλωση κερδών των προηγούμενων τριών ετών, ενώ οι μέτοχοι δεν λαμβάνουν μερίσματα. Σύμφωνα με πηγές η Fraport Greece παρουσιάζει απώλειες κύκλου εργασιών της τάξεως των 175εκ, μόνον κατά το πρώτο εξάμηνο, με τις εκτιμήσεις να θέλουν το ποσό να ξεπερνά τα 200εκ. στο επτάμηνο.

Πριν δούμε τι προβλέπει η σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Γερμανική εταιρία, αναφορικά με αποζημιώσεις σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης των αεροδρομίων, ας θυμηθούμε πως η αμοιβή παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων για 40 χρόνια, εκτός από την εφάπαξ καταβολή του 1,2δις και τις δεσμευτικές επενδύσεις ύψους 400εκ, προβλέπει επίσης την ετήσια καταβολή 22,9εκ. ως εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα και κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατ’ έτος στο 28,6% των μεικτών κερδών της εκμετάλλευσής τους.

Την ίδια στιγμή στις παραγράφους που αφορούν τις αποζημιώσεις καθίσταται σαφές πως υπάρχουν δύο λόγοι σχετικοί με την τρέχουσα κατάσταση, για τους οποίους το δημόσιο αποζημιώνει την γερμανική εταιρία:
το Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου και το Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Όπως βλέπουμε στην παράγραφο 30.4 η Fraport έχει την δυνατότητα να ισχυριστεί πως τα αεροδρόμια έκλεισαν με κρατική εντολή απαιτώντας αποζημίωση ίση με την διαφορά που προκύπτει από τον τζίρο της περιόδου και της πρόβλεψης βάσει του Οικονομικού Μοντέλου που συμφωνείται στην σύμβαση.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε πως η συνθήκη της πανδημίας μπορεί να θεωρηθεί πως προβλέπεται στην παράγραφο 25.4, όπου και ορίζεται του τι σημαίνει Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας, καθώς ως τέτοιο θα θεωρηθεί.

 

Χωρίς να είναι διαθέσιμα τα παραρτήματα της σύμβασης έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλισης της Fraport Greece, όπως τίθενται στην παράγραφο 24 με παραπομπή στο παράρτημα 16, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η εταιρία είχε υποχρέωση να ασφαλίσει τις υπηρεσίες της σε περίπτωση πανδημίας έτσι ώστε να ελεγχθεί βάσει της παραγράφου 25.4.1.

Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει τον δρόμο της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος μη αναγνωρίζοντας ευθύνη για την περίοδο της πανδημίας εφόσον η παύση της λειτουργίας των αεροδρομίων έγινε για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας. Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να κινηθεί με πλήρη διαφάνεια και να μην ενδώσει σε πιέσεις ξένων αξιωματούχων ούτε σε εκβιασμούς της εταιρίας, η οποία έχει λάβει υπερεξουσίες από την σύμβαση που υπέγραψε στις 14 Δεκεμβρίου 2015 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως προβλεπόταν δεσμευτικά από το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Σαμαρά.

ΠΟΥ-Covid-19: Η επιδημία επιταχύνεται


Η επι­δη­μία Covid-19 «επι­τα­χύ­νε­ται» και προ­κά­λε­σε 400.000 νέα κρού­σμα­τα κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου που πέ­ρα­σε, προει­δο­ποί­η­σε σή­με­ρα ο γε­νι­κός διευ­θυ­ντής του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), επι­ση­μαί­νο­ντας πως δεν έχου­με φθά­σει ακόμη στην κο­ρύ­φω­ση.

«Αν και ο αριθ­μός των θα­νά­των μοιά­ζει να έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί σε διε­θνές επί­πε­δο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ορι­σμέ­νες χώρες έχουν κα­τα­γρά­ψει ση­μα­ντι­κή πρό­ο­δο στη μεί­ω­ση του αριθ­μού των θα­νά­των, ωστό­σο σε άλλες χώρες, οι θά­να­τοι συ­νε­χί­ζουν να αυ­ξά­νο­νται», είπε ο Τέ­ντρος Αντά­νομ Γκε­μπρε­γέ­σους.

Επι­πλέ­ον, ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας πα­ρα­δέ­χθη­κε πως «προ­κύ­πτουν απο­δεί­ξεις» σχε­τι­κά με τη δια­σπο­ρά μέσω του αέρα του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, αφό­του ομάδα επι­στη­μό­νων προ­έ­τρε­ψε τον Ορ­γα­νι­σμό να επι­και­ρο­ποι­ή­σει τις οδη­γί­ες του σχε­τι­κά με τον τρόπο που εξα­πλώ­νε­ται η νόσος.

Κατά τη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης στη Γε­νεύη, η επι­στή­μο­νας του ΠΟΥ Μπε­νέ­τα Αλε­γκράν­τζι είπε ότι ο ορ­γα­νι­σμός πι­στεύ­ει ότι «υπήρ­ξε ανοι­κτός στα στοι­χεία σχε­τι­κά με τους τρό­πους της δια­σπο­ράς» του νέου κο­ρο­νοϊ­ού.

Τα κρού­σμα­τα νέου κο­ρο­νοϊ­ού έφθα­σαν τα 5,9 εκα­τομμ­μύ­ρια στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο

Η Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Κα­ραϊ­βι­κή κα­τα­γρά­φουν το 50% των κρου­σμά­των COVID-19 στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο και ο αριθ­μός των κα­τα­γε­γραμ­μέ­νων κρου­σμά­των συ­νε­χί­ζει να επι­τα­χύ­νε­ται, έχο­ντας ήδη φθά­σει τα 5,9 εκα­τομ­μύ­ρια στην Αμε­ρι­κή, είπε σή­με­ρα η πε­ρι­φε­ρεια­κή διευ­θύ­ντρια του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας Κα­ρί­σα Ετιέν.

«Πρό­κει­ται για μια παν­δη­μία συ­γκλο­νι­στι­κών ανα­λο­γιών και δεν έχου­με άλλη επι­λο­γή από το να συ­νε­χί­σου­με να βά­ζου­με όλη την ενέρ­γειά μας για να την θέ­σου­με υπό έλεγ­χο», επι­σή­μα­νε κατά τη διάρ­κεια δια­δι­κτυα­κής ενη­μέ­ρω­σης από την Ουά­σιγ­κτον με τους διευ­θυ­ντές της Πα­να­με­ρι­κα­νι­κής Ορ­γά­νω­σης Υγεί­ας (PAHO).

Η PAHO ευ­χή­θη­κε στον πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας Μπολ­σο­νά­ρου τα­χεία ανάρ­ρω­ση από τη νόσο COVID-19, με την οποία δια­γνώ­στηκε.

«Το μή­νυ­μα είναι ότι αυτός ο ιός είναι απρό­βλε­πτος και δεν σέ­βε­ται φυλές, τά­ξεις ή αν­θρώ­πους σε εξου­σία, παρά τα μέτρα ασφα­λεί­ας που πε­ρι­βάλ­λουν οποιον­δή­πο­τε πρό­ε­δρο», τό­νι­σε ο διευ­θυ­ντής της PAHO για τις λοι­μώ­δεις ασθέ­νειες Μάρ­κος Εσπι­νάλ.

Όσον αφορά τη Βρα­ζι­λία, το γε­γο­νός ότι ασθέ­νη­σε από τον νέο κο­ρο­νο­ϊό ο πρό­ε­δρος της χώρας θα πρέ­πει να εντεί­νει την ανά­γκη να ενι­σχυ­θεί η εφαρ­μο­γή των οδη­γιών σχε­τι­κά με τα μέτρα κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης και τη χρήση μά­σκας, με στόχο την ανα­χαί­τι­ση της δια­σπο­ράς του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, ση­μεί­ω­σε ο ίδιος.

Πριν από δύο μήνες, οι ΗΠΑ κα­τέ­γρα­φαν το 75% των κρου­σμά­των COVID-19 στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο, υπο­γράμ­μι­σε η Κα­ρί­σα Ετιέν, προει­δο­ποιώ­ντας πως ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας προ­βλέ­πει την επι­τά­χυν­ση των κρου­σμά­των σε διά­φο­ρες αμε­ρι­κα­νι­κές πο­λι­τεί­ες, το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της Κε­ντρι­κής Αμε­ρι­κής και της Νό­τιας Αμε­ρι­κής.

Πε­ρισ­σό­τε­ροι από 130.000 οι νε­κροί στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ ξε­πε­ρά­στη­κε χθες Δευ­τέ­ρα το όριο των 130.000 θα­νά­των εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού, ενώ η χώρα κα­τέ­γρα­ψε νέο εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κό ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό νέων κρου­σμά­των μό­λυν­σης, που ανήλ­θαν σε σχε­δόν 55.000, σύμ­φω­να με τα δε­δο­μέ­να που συ­γκε­ντρώ­νει το πα­νε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπ­κινς.

Το 24ωρο ως τις 20:30 χθες Δευ­τέ­ρα (το­πι­κή ώρα· 03:30 σή­με­ρα Τρίτη ώρα Ελ­λά­δας), κα­τα­γρά­φη­καν 54.999 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, σύμ­φω­να με την κα­τα­μέ­τρη­ση της σχο­λής αυτής ια­τρι­κής της Βαλ­τι­μό­ρης. Συ­νο­λι­κά, έχουν κα­τα­γρα­φεί 2,93 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 αφό­του η παν­δη­μία άρ­χι­σε να εξα­πλώ­νε­ται στη χώρα.

Πα­ράλ­λη­λα, με 357 επι­πλέ­ον θα­νά­τους σε 24 ώρες, οι ΗΠΑ θρη­νούν πλέον 130.248 νε­κρούς εξαι­τί­ας του COVID-19.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υπο­στεί — σε από­λυ­τους αριθ­μούς — μα­κράν το βα­ρύ­τε­ρο πλήγ­μα εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, τόσο ως προς τους θα­νά­τους όσο και ως προς τα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης, γνω­ρί­ζουν από τον Ιού­νιο εκρη­κτι­κή αύ­ξη­ση των μο­λύν­σε­ων που ώθησε αρ­κε­τές πο­λι­τεί­ες να ανα­στεί­λουν τη δια­δι­κα­σία άρσης των μέ­τρων πε­ριο­ρι­σμού, με ορι­σμέ­νες να κά­νουν άλ­μα­τα προς τα πίσω και να κλεί­νουν τα μπαρ.

Ο ημε­ρή­σιος αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των μό­λυν­σης έφθα­σε σε επί­πε­δο που απο­τε­λού­σε νέο θλι­βε­ρό ρεκόρ την Πα­ρα­σκευή, όταν ανήλ­θε σε 57.683.

Ενώ το όριο των 100.000 νε­κρών ξε­πε­ρά­στη­κε ήδη την 27η Μαΐου, ο Ρε­που­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ εκ­φρά­ζει τε­λευ­ταία ικα­νο­ποί­η­ση διότι οι ημε­ρή­σιοι απο­λο­γι­σμοί των θα­νά­των βρί­σκο­νται σε πτώση, πα­ρό­τι ει­δι­κοί προει­δο­ποιούν πως εν­δέ­χε­ται να ακο­λου­θή­σουν την ίδια τρο­χιά με την κα­μπύ­λη των νέων μο­λύν­σε­ων σε με­ρι­κές εβδο­μά­δες.

Μο­λα­ταύ­τα, το εν­δε­χό­με­νο να υπάρ­ξει εκ νέου ανα­στο­λή της οι­κο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας επ’ ου­δε­νί βρί­σκε­ται στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη της κυ­βέρ­νη­σής του, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μετά τα κα­τα­στρο­φι­κά δε­δο­μέ­να για την απα­σχό­λη­ση που δη­μο­σιο­ποι­ή­θη­καν τον Μάρ­τιο και τον Απρί­λιο, εξαι­τί­ας των μέ­τρων πε­ριο­ρι­σμού.

Ο κυ­βερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης Άντριου Κουό­μο κά­λε­σε τη Δευ­τέ­ρα τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ να μην είναι ένας «συ­νω­μό­της» του κο­ρω­νοϊ­ού και να ανα­γνω­ρί­σει το «μεί­ζον πρό­βλη­μα» που εγεί­ρει ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των του ιού αυ­ξά­νε­ται ρα­γδαία σε δε­κά­δες πο­λι­τεί­ες των ΗΠΑ, καθώς κά­ποιες βιά­στη­καν να άρουν τους πε­ριο­ρι­σμούς.

«Οπότε, κύριε Πρό­ε­δρε, μην είστε ένας συ­νω­μό­της του Covid», δή­λω­σε ο Κουό­μο σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου. «Ανα­γνω­ρί­στε στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό ότι ο Covid υφί­στα­ται, είναι ένα με­γά­λο πρό­βλη­μα, αυτό πρό­κει­ται να συ­νε­χι­στεί έως ότου το πα­ρα­δε­χτού­με και κα­θέ­νας από εμάς ανα­λά­βει το ρόλο που του αντι­στοι­χεί».

Ο κυ­βερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης είπε ότι ο Τραμπ «διευ­κο­λύ­νει» τον ιό αν δεν ανα­γνω­ρί­σει τη σο­βα­ρό­τη­τα της κα­τά­στα­σης και επέ­κρι­νε τις δη­λώ­σεις του Ρε­που­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου ότι η άνο­δος των κρου­σμά­των στις ΗΠΑ οφεί­λε­ται σε αυ­ξη­μέ­να τεστ.

«Κα­τα­σκευά­ζει γε­γο­νό­τα. Σκαρ­φί­ζε­ται επι­στή­μη», τό­νι­σε, ανα­φε­ρό­με­νος σε πο­λυά­ριθ­μες προη­γού­με­νες δη­λώ­σεις του Τραμπ για τον ιό, όπως ότι αυτός θα εξα­φα­νι­ζό­ταν σαν θαύμα από την αύ­ξη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας τους κα­λο­και­ρι­νούς μήνες.

«Είπε όλα αυτά τα πράγ­μα­τα, κα­νέ­να από αυτά δεν ήταν αλή­θεια», συ­νέ­χι­σε ο Δη­μο­κρα­τι­κός κυ­βερ­νή­της. «Και τώρα έχου­με πρό­βλη­μα σε 38 πο­λι­τεί­ες, επει­δή κά­ποιοι τον πι­στεύ­ουν».

Βρα­ζι­λία: 620 νέοι θά­να­τοι και 20.229 νέα κρού­σμα­τα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 620 νέους θα­νά­τους ασθε­νών εξαι­τί­ας του COVID-19 και 20.229 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ωρο.

Πλέον στη χώρα της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού ανέρ­χε­ται επι­σή­μως σε 65.487 νε­κρούς επί συ­νό­λου 1.623.284 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Με­ξι­κό: 480 νέοι θά­να­τοι και 4.902 νέα κρού­σμα­τα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Με­ξι­κού ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 480 νέους θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19 και 4.902 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ά­ω­ρο, με τον απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού να δια­μορ­φώ­νε­ται έτσι σε του­λά­χι­στον 31.119 νε­κρούς επί συ­νό­λου 261.750 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Ο Με­ξι­κα­νός υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Ούγκο Λό­πες-Γκα­τέλ έχει το­νί­σει επα­νει­λημ­μέ­να ότι οι πραγ­μα­τι­κοί αριθ­μοί των αν­θρώ­πων που έχουν μο­λυν­θεί από τον κο­ρω­νο­ϊό και αυτών οι οποί­οι έχουν υπο­κύ­ψει εξαι­τί­ας του οξέος συν­δρό­μου του ανα­πνευ­στι­κού που προ­κα­λεί είναι πι­θα­νόν πολύ υψη­λό­τε­ροι από αυ­τούς που κα­τα­γρά­φο­νται επί­ση­μα.

Αρ­γε­ντι­νή: Συ­νο­λι­κά 75 θά­να­τοι μόνο σε μία μέρα

Οι αρχές της Αρ­γε­ντι­νής ανα­κοί­νω­σαν ότι κα­τέ­γρα­ψαν χθες Δευ­τέ­ρα 75 θα­νά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19. Συ­νο­λι­κά η παν­δη­μία, που εξα­πλώ­νε­ται στη χώρα της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής, έχει στοι­χί­σει μέχρι σή­με­ρα τη ζωή σε 1.582 αν­θρώ­πους επί συ­νό­λου 80.434 κρου­σμά­των μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2.

Η πρω­τεύ­ου­σα Μπου­έ­νος Άιρες και η μη­τρο­πο­λι­τι­κή της πε­ρι­φέ­ρεια, όπου ζουν 14 εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι και συ­γκε­ντρώ­νε­ται πάνω από το 90% των μο­λύν­σε­ων, τέ­θη­κε εκ νέου υπό αυ­στη­ρό πε­ριο­ρι­σμό από την 1η ως τη 17η Ιου­λί­ου, στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας των αρχών να επι­βρα­δύ­νουν την εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού.

Με βάση τα νε­ό­τε­ρα δε­δο­μέ­να για την επι­δη­μιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση, συ­νο­λι­κά 676 ασθε­νείς νο­ση­λεύ­ο­νται σε μο­νά­δες εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ), δη­λα­δή αριθ­μός αυ­ξη­μέ­νος κατά 26% σε σύ­γκρι­ση με αυτόν που κα­τα­γρα­φό­ταν μία εβδο­μά­δα νω­ρί­τε­ρα.

Τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού που είχαν επι­βλη­θεί στην πρω­τεύ­ου­σα από την 20ή Μαρ­τί­ου είχαν αρ­χί­σει να χα­λα­ρώ­νουν προ­ο­δευ­τι­κά τις προη­γού­με­νες εβδο­μά­δες, ωστό­σο ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των συ­νέ­χι­σε να αυ­ξά­νε­ται με ταχύ ρυθμό.

Ο πρό­ε­δρος Αλ­μπέρ­το Φερ­νά­ντες το­νί­ζει ότι οι ατέ­λειω­τες εβδο­μά­δες του πε­ριο­ρι­σμού «έσω­σαν ζωές» καθώς επέ­τρε­ψαν στο σύ­στη­μα υγεί­ας να εφο­δια­στεί και να προ­ε­τοι­μα­στεί.

Η παν­δη­μία έχει βαρύ αντί­κτυ­πο στην οι­κο­νο­μία της Αρ­γε­ντι­νής, καθώς βρί­σκε­ται ήδη σε ύφεση από το 2018.

Οκτώ νέα κρού­σμα­τα στην Κίνα

Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι έως τα με­σά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας ενη­με­ρώ­θη­κε για οκτώ νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, ένα­ντι τεσ­σά­ρων την προη­γου­μέ­νη. Όλα ήταν «ει­σα­γό­με­να», διευ­κρί­νι­σε η ίδια πηγή, ανα­φε­ρό­με­νη σε τα­ξι­διώ­τες από το εξω­τε­ρι­κό που δια­γνώ­στη­κε πως έχουν προ­σβλη­θεί αφού ει­σήλ­θαν στην κι­νε­ζι­κή επι­κρά­τεια. Στο Πε­κί­νο, δεν κα­τα­γρά­φη­κε κα­νέ­να νέο κρού­σμα εντό­πιας με­τά­δο­σης. Την προη­γου­μέ­νη, γι­νό­ταν λόγος για ένα κρού­σμα.

Δεν δια­πι­στώ­θη­κε κα­νέ­νας νέος θά­να­τος εξαι­τί­ας του COVID-19, σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Επι­τρο­πή (το υπουρ­γείο) Υγεί­ας.

Εντο­πί­στη­καν 15 νέες πε­ρι­πτώ­σεις ασυμ­πτω­μα­τι­κών φο­ρέ­ων του κο­ρω­νοϊ­ού, ένα­ντι 11 μία ημέρα νω­ρί­τε­ρα, κατά την ίδια πηγή. Οι κι­νε­ζι­κές αρχές δεν χα­ρα­κτη­ρί­ζουν τους ασυμ­πτω­μα­τι­κούς φο­ρείς του SARS-CoV-2 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα εάν δεν ασθε­νή­σουν.

Επι­σή­μως, ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στη χώρα όπου ξέ­σπα­σε αρ­χι­κά στα τέλη του Δε­κεμ­βρί­ου ανέρ­χε­ται σε 4.634 νε­κρούς επί συ­νό­λου 83.565 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί.

Πε­ρισ­σό­τε­ρα από 30.000 τα κρού­σμα­τα στο Ισ­ρα­ήλ

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Ισ­ρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 791 νέα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, εξέ­λι­ξη που αύ­ξη­σε το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί σε 30.749.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, άλλοι τρεις ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν στον COVID-19, με το σύ­νο­λο των θυ­μά­των της παν­δη­μί­ας να ανέρ­χε­ται πλέον σε 334, ενώ ο αριθ­μός των ασθε­νών που νο­ση­λεύ­ο­νται σε σο­βα­ρή ως κρί­σι­μη κα­τά­στα­ση αυ­ξή­θη­κε σε 88 από 86, από το σύ­νο­λο των 349 αν­θρώ­πων που έχουν ει­σα­χθεί στα νο­σο­κο­μεία. Ο αριθ­μός των λε­γό­με­νων ενερ­γών κρου­σμά­των έφθα­σε τα 12.359, αριθ­μό που απο­τε­λεί θλι­βε­ρό ρεκόρ.

Στον αντί­πο­δα, άλλοι 106 ασθε­νείς κρί­θη­κε ότι απο­θε­ρα­πεύ­θη­καν, με το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχουν ιαθεί στο Ισ­ρα­ήλ να ανέρ­χε­ται σε 18.056.

Νω­ρί­τε­ρα χθες η κυ­βέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νε­τα­νιά­χου ανα­κοί­νω­σε ότι επα­να­φέ­ρει σε ισχύ μέτρα που είχαν ήδη αρθεί για να αντι­με­τω­πι­στεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας: απο­φά­σι­σε να κλεί­σουν άμεσα μπαρ, νυ­κτε­ρι­νά κέ­ντρα, γυ­μνα­στή­ρια και αί­θου­σες εκ­δη­λώ­σε­ων, με­τέ­δω­σε το ισ­ραη­λι­νό ρα­διό­φω­νο. Απο­φα­σί­στη­κε επί­σης να κλεί­σουν οι πι­σί­νες και οι συ­ναυ­λί­ες και οι πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις να ακυ­ρω­θούν. Τα εστια­τό­ρια δεν θα μπο­ρούν να υπο­δέ­χο­νται παρά έως 20 πε­λά­τες σε κλει­στές αί­θου­σες και άλ­λους 30 σε εξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους. Στις συ­να­γω­γές, ο αριθ­μός των πι­στών απο­φα­σί­στη­κε να πε­ριο­ρι­στεί σε 19 το μέ­γι­στο. Στα λε­ω­φο­ρεία δεν θα μπο­ρούν να επι­βι­βά­ζο­νται πάνω από 20 επι­βά­τες.

Το­πο­θε­τού­με­νος κατά τη διάρ­κεια της δη­μό­σιας φάσης της συ­νε­δρί­α­σης του υπουρ­γι­κού του συμ­βου­λί­ου, ο Νε­τα­νιά­χου είπε ότι το Ισ­ρα­ήλ έπρε­πε να αντι­στρέ­ψει την πο­ρεία που έχει πάρει για να απο­φύ­γει την επι­βο­λή ευ­ρύ­τε­ρου lockdown το οποίο θα πα­ρέ­λυε την οι­κο­νο­μία, την ώρα που η ανερ­γία έχει ξε­πε­ρά­σει το 20%.

Η Τρά­πε­ζα του Ισ­ρα­ήλ, το κε­ντρι­κό πι­στω­τι­κό ίδρυ­μα της χώρας, προ­έ­βλε­ψε χθες ότι η ισ­ραη­λι­νή οι­κο­νο­μία θα συρ­ρι­κνω­θεί κατά 6%.

Μόλις το 37% των Ισ­ραη­λι­νών δη­λώ­νει ότι εμπι­στεύ­ε­ται τον τρόπο που η κυ­βέρ­νη­ση υπό τον Νε­τα­νιά­χου δια­χει­ρί­ζε­ται την κρίση που έχει προ­κα­λέ­σει η παν­δη­μία, ενώ το 59% δη­λώ­νει το αντί­θε­το, κα­τα­δει­κνύ­ει δη­μο­σκό­πη­ση που αναρ­τή­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα στον ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο N12 News του δω­δέ­κα­του κα­να­λιού της ισ­ραη­λι­νής τη­λε­ό­ρα­σης.

79 νέοι θά­να­τοι και 969 νέα κρού­σμα­τα στην Αί­γυ­πτο

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Αι­γύ­πτου ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 79 νέους θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19 και 969 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το προη­γού­με­νο 24ωρο, με τον αριθ­μό των αν­θρώ­πων που προ­σβάλ­λο­νται από τον κο­ρω­νο­ϊό να υπο­χω­ρεί κάτω από το όριο των χι­λί­ων ημε­ρη­σί­ως για πρώτη φορά από την 27η Μαΐου.

Επι­σή­μως, ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στην πο­λυ­πλη­θέ­στε­ρη αρα­βι­κή χώρα ανέρ­χε­ται σε 3.422 νε­κρούς επί συ­νό­λου 76.222 κρου­σμά­των μό­λυν­σης.

Το Κάιρο άνοι­ξε εκ νέου δη­μο­φι­λείς προ­ο­ρι­σμούς στους ξέ­νους του­ρί­στες την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα. Ο το­μέ­ας του του­ρι­σμού πα­ρέ­λυ­σε τον Μάρ­τιο, εξαι­τί­ας των μέ­τρων που επι­βλή­θη­καν προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας.

Η Αί­γυ­πτος δεν συ­μπε­ρι­λή­φθη­κε στον αρ­χι­κό κα­τά­λο­γο των «ασφα­λών προ­ο­ρι­σμών» για τους τα­ξι­διώ­τες που κα­ταρ­τί­στη­κε από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και ανα­κοι­νώ­θη­κε την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα.

Ο του­ρι­σμός ει­σφέ­ρει πε­ρί­που το 5% του ΑΕΠ της Αι­γύ­πτου, κατά στοι­χεία της κυ­βέρ­νη­σης. Ανα­λυ­τές το­πο­θε­τούν το μέ­γε­θος αυτό περί το 15%, καθώς συ­νυ­πο­λο­γί­ζουν τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και τις υπη­ρε­σί­ες που συν­δέ­ο­νται έμ­με­σα μαζί του.

Στα 71 τα νέα κρού­σμα­τα στη Λιβύη

Το Εθνι­κό Κέ­ντρο Ελέγ­χου Ασθε­νειών της Λι­βύ­ης ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 71 νέα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2, με το σύ­νο­λο των αν­θρώ­πων που έχει επι­βε­βαιω­θεί πως προ­σβλή­θη­καν να ανέρ­χε­ται πλέον σε 1.117.

Έως σή­με­ρα το Κέ­ντρο κα­τα­γρά­φει 34 θα­νά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19. Στον αντί­πο­δα, 269 άν­θρω­ποι έχουν αναρ­ρώ­σει.

Χθες Δευ­τέ­ρα η διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νη κυ­βέρ­νη­ση πα­ρέ­τει­νε τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού για δέκα ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της απα­γό­ρευ­σης των δη­μό­σιων συ­να­θροί­σε­ων στις πε­ριο­χές οι οποί­ες τε­λούν υπό τον έλεγ­χό της.

Ινδία: Ξε­πέ­ρα­σαν τους 20.000 οι νε­κροί, σχε­δόν 720.000 κρού­σμα­τα

Στην Ινδία ξε­πε­ρά­στη­κε σή­με­ρα το όριο των 20.000 θα­νά­των εξαι­τί­ας της COVID-19, ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 συ­νε­χί­ζει να αυ­ξά­νε­ται με τα­χείς ρυθ­μούς και πλη­σιά­ζει πλέον τα 720.000 συ­νο­λι­κά, καθώς η χώρα της νό­τιας Ασίας συ­νε­χί­ζει να χα­λα­ρώ­νει τα μέτρα πε­ριο­ρι­σμού που επέ­βα­λε η κυ­βέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Να­ρέ­ντρα Μόντι, εν μέσω των ολο­έ­να πιο δυ­σοί­ω­νων προ­βλέ­ψε­ων για την ιν­δι­κή οι­κο­νο­μία.

Οι θά­να­τοι και τα κρού­σμα­τα αυ­ξά­νο­νται με τους τα­χύ­τε­ρους ρυθ­μούς των τε­λευ­ταί­ων τριών μηνών καθώς οι αρχές αί­ρουν το lockdown στη γι­γα­ντιαία χώρα του 1,3 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ου κα­τοί­κων, αφού τα μέτρα άφη­σαν εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους άνερ­γους και ανά­γκα­σαν εται­ρεί­ες να κλεί­σουν.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ιν­δί­ας ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι κα­τέ­γρα­ψε 467 θα­νά­τους εξαι­τί­ας της COVID-19 το προη­γού­με­νο 24ωρο, με το σύ­νο­λο των νε­κρών να ανέρ­χε­ται πλέον σε 20.160. Τα κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 το ίδιο διά­στη­μα ανήλ­θαν σε 22.252, με το σύ­νο­λό τους να φθά­νει τα 719.665. Η Ινδία ξε­πέ­ρα­σε χθες Δευ­τέ­ρα τη Ρωσία και κα­τα­τάσ­σε­ται πλέον στην τρίτη θέση στον πλα­νή­τη ως προς τον αριθ­μό των κρου­σμά­των μό­λυν­σης, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και τη Βρα­ζι­λία.

Πά­ντως ο δεί­κτης θνη­τό­τη­τας πα­ρα­μέ­νει χα­μη­λός: είναι 0,15, ένα­ντι 3,97 στις ΗΠΑ και 6,65 στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, κατά τους υπο­λο­γι­σμούς του πρα­κτο­ρεί­ου ει­δή­σε­ων Ρόι­τερς.

Γερ­μα­νία: 8 θά­να­τοι, 390 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης σε 24 ώρες

Οκτώ ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν στην COVID-19 τις προη­γού­με­νες 24 ώρες στη Γερ­μα­νία, ενώ εντο­πί­στη­καν 390 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2, με τον απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νοϊ­ού στην ισχυ­ρό­τε­ρη οι­κο­νο­μι­κή δύ­να­μη της ευ­ρω­ζώ­νης να ανέρ­χε­ται σε 9.024 νε­κρούς επί συ­νό­λου 196.944 αν­θρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί, κατά τα δε­δο­μέ­να τα οποία συ­γκε­ντρώ­νει το Ιν­στι­τού­το Ρό­μπερτ Κοχ.

Αυ­στρα­λία: Κλεί­νουν τα σύ­νο­ρα Βι­κτώ­ριας-Νέ­ας Νό­τιας Ουα­λί­ας λόγω κο­ρω­νοϊ­ού

Εκα­το­ντά­δες αστυ­νο­μι­κοί και άν­δρες των αυ­στρα­λια­νών ένο­πλων δυ­νά­με­ων ανα­πτύσ­σο­νται για να επι­βά­λουν το κλεί­σι­μο των πο­λυά­σχο­λων συ­νό­ρων των δύο πο­λυ­πλη­θέ­στε­ρων πο­λι­τειών της Αυ­στρα­λί­ας, καθώς οι αρχές της μιας δυ­σκο­λεύ­ο­νται ολο­έ­να πε­ρισ­σό­τε­ρο να πε­ριο­ρί­σουν το πρό­σφα­το ξέ­σπα­σμα της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού.

Τα σύ­νο­ρα της Νέας Νό­τιας Ουα­λί­ας με τη Βι­κτώ­ρια, που έχουν μήκος εκα­το­ντά­δων χι­λιο­μέ­τρων, θα κλεί­σουν για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία 100 χρό­νια.

Αυτό συμ­βαί­νει διότι η Πο­λι­τεία Βι­κτώ­ρια ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα νέο αριθ­μό κρου­σμά­των μό­λυν­σης. Συ­γκε­κρι­μέ­να 191 κρού­σμα­τα σε 24 ώρες. Χθες Δευ­τέ­ρα είχαν κα­τα­γρα­φεί 127.

Ο επι­κε­φα­λής της πο­λι­τεια­κής κυ­βέρ­νη­σης Ντά­νιελ Άντριους εξή­γη­σε πως κα­τα­γρά­φε­ται «πάρα πολύ υψη­λός αριθ­μός νέων κρου­σμά­των», ο οποί­ος συ­νε­πά­γε­ται πως ήταν από­λυ­τη ανά­γκη να λη­φθούν μέτρα.

Η απα­γό­ρευ­ση διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή από τη νύχτα της Τρί­της προς Τε­τάρ­τη. Το μέτρο θα ισχύ­σει για έξι εβδο­μά­δες.

Όσοι επι­χει­ρή­σουν να πε­ρά­σουν τα σύ­νο­ρα χωρίς άδεια θα συλ­λαμ­βά­νο­νται και θα αντι­με­τω­πί­ζουν τον κίν­δυ­νο επι­βο­λής προ­στί­μου 11 χι­λιά­δων δο­λα­ρί­ων Αυ­στρα­λί­ας (6,8 χι­λιά­δων ευρώ) και ποι­νής φυ­λά­κι­σης έξι μηνών.

Ημε­ρή­σιες άδειες με­τα­κί­νη­σης προ­βλέ­πε­ται να χο­ρη­γού­νται σε αν­θρώ­πους που ζουν σε πα­ρα­με­θό­ριες πό­λεις και κοι­νό­τη­τες.

Ο Κέβιν Μακ, δή­μαρ­χος του Όλ­μπε­ρι, μιας πόλης που βρί­σκε­ται στην πλευ­ρά της Νέας Νό­τιας Ουα­λί­ας, επι­σή­μα­νε ότι, καθώς γί­νο­νται του­λά­χι­στον 50.000 δια­συ­νο­ρια­κές με­τα­κι­νή­σεις με αυ­το­κί­νη­τα την ημέρα, τα πράγ­μα­τα θα είναι «εφιαλ­τι­κά για όλους».

Το κλεί­σι­μο των συ­νό­ρων αναγ­γέλ­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα ως αντί­δρα­ση στην έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στη Μελ­βούρ­νη, την πρω­τεύ­ου­σα της Βι­κτώ­ριας, η οποία ανά­γκα­σε τις αρχές να επα­να­φέ­ρουν σε ισχύ την ισχυ­ρή σύ­στα­ση για την τή­ρη­ση της κοι­νω­νι­κής από­στα­σης σε πάνω από 30 συ­νοι­κί­ες και να επι­βά­λουν lockdown σε εννέα πο­λυ­κα­τοι­κί­ες.

Στη Βι­κτώ­ρια ση­μειώ­θη­καν τα 191 από τα 199 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον SARS-CoV-2 που ανα­κοι­νώ­θη­καν σή­με­ρα. Πρό­κει­ται για τον υψη­λό­τε­ρο ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό από τις αρχές Απρι­λί­ου.

Συ­νο­λι­κά στην Αυ­στρα­λία, κα­τα­με­τρού­νται 8.800 κρού­σμα­τα μό­λυν­σης από τον κο­ρω­νο­ϊό και 106 θά­να­τοι εξαι­τί­ας της COVID-19. Οι αριθ­μοί αυτοί είναι μεν θε­α­μα­τι­κά χα­μη­λό­τε­ροι από ό,τι σε άλλες χώρες, αλλά το ξέ­σπα­σμα στη Μελ­βούρ­νη έχει θο­ρυ­βή­σει την το­πι­κή και την πο­λι­τεια­κή κυ­βέρ­νη­ση.

Για τις επι­χει­ρή­σεις στην πε­ριο­χή της με­θο­ρί­ου, που έκλει­σε για τε­λευ­ταία φορά κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας της ισπα­νι­κής γρί­πης, εν έτει 1919, οι επό­με­νες εβδο­μά­δες ανα­μέ­νο­νται εφιαλ­τι­κές. «Σχε­δόν το ένα τέ­ταρ­το των υπαλ­λή­λων μου, όπως κι εγώ, ζούμε στη Νέα Νότια Ουα­λία. Περ­νά­με, λοι­πόν, κα­θη­με­ρι­νά τα σύ­νο­ρα για να έρ­θου­με στη δου­λειά» εξη­γεί ο Πολ Άρμ­στρονγκ, ο οποί­ος διευ­θύ­νει πρα­τή­ριο καυ­σί­μων στην πα­ρα­με­θό­ρια πόλη Ουο­ντόν­γκα, στη Βι­κτώ­ρια. «Δεν ξέρω καν εάν θα μπο­ρούν να έρ­χο­νται» προ­σθέ­τει ο ίδιος.

5 Ιουλ 2020

Τι είν’ η παιδεία μας

 
Παντελής Μπουκάλας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

Καλλιτεχνικά μαθήματα; Καταργητέα. Μουσική; Εξοβελιστέα. Κοινωνιολογία; Απορριπτέα – δώστε της μια ωρίτσα να τελειώνουμε, πάρτε την από τη Φυσική. Ελεύθερο Σχέδιο; Εξοριστέο. Γραμμικό Σχέδιο; Περιττό. Σαρωτικά τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου, καταργούν χωρίς εξηγήσεις μαθήματα προφανούς χρησιμότητας. Αν, βέβαια, πρέπει να συνδέσουμε καλά και σώνει την παιδεία με τη χρησιμοθηρία.

Η εκπαίδευση, ναι, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και τη νομοθετούμε ανέκαθεν, είναι ένα κουτό, άτερπνο κυνήγι βαθμών: δεν διαβάζεις για να μάθεις, αλλά για να περάσεις το μάθημα, την τάξη, το γυμνάσιο. Εξού και η κυριαρχία της αποστήθισης ως μεθόδου επιτυχίας. Η παιδεία όμως αρχίζει εκεί ακριβώς όπου σταματάει η εκπαίδευση. Κι αν το σχολείο δεν είναι και τόπος παιδείας, καλλιέργειας, αγωγής (ο όρος χρησιμοποιείται εδώ με την ακριβώς αντίθετη σημασία από την παιδονομική με την οποία τη χρησιμοποιεί το κοσμιότατο υπουργείο), αν δεν σε βοηθάει να γίνεις άλλος άνθρωπος από αυτόν που προοικονομεί η τάξη σου, η καταγωγή, η οικογενειακή σου περιουσία ή παράδοση, τότε περιττεύει συνολικά. Ή τουλάχιστον περιττεύει στη δημόσια μορφή του.

Στην ουσία άλλωστε κάτι τέτοιο γίνεται. Με ποικίλους τρόπους, ήπιους ή βίαιους, το δημόσιο σχολείο αποδυναμώνεται. Υποβιβάζεται σε παραπαίδι, και σίγουρα δεν αρκούν τα λιγοστά Πρότυπα για να υποστηριχθεί ότι συμβαίνει το αντίθετο. Οι λυκειόπαιδες που περίμεναν πώς και πώς την ώρα του Σχεδίου για να δουλέψουν καθοδηγούμενοι από το ταλέντο τους, δεν περιμένουν πια. Αν μολαταύτα επιμένουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στις πολυτεχνικές σχολές, πρέπει να πάνε σε ιδιωτικό ή να κάνουν φροντιστήριο επί τριετία. Διότι στις Πανελλαδικές θα εξεταστούν και στο Σχέδιο. Που όμως δεν θα το έχουν διδαχθεί, κι ας είναι προαπαιτούμενο. Εξοχη ιδέα.

Συν τοις άλλοις, τα νέα ωρολόγια προγράμματα αποστρατεύουν αιφνιδίως πολλούς ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, που θα αδυνατούν πλέον να βρουν οργανική θέση. Αλλους πάλι, που βλέπουν να πετσοκόβονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματός τους, τους μετατρέπουν σε νομάδες, αναγκάζοντάς τους να μετακινούνται ταχύτατα από γυμνασίου εις γυμνάσιον, για να καλύπτουν το υποχρεωτικό πεντάωρο. Και δεν έχουν δυστυχώς όλες οι πόλεις μας ωραίους ποδηλατόδρομους, όπως η Αθήνα, ώστε να πηγαίνουν ποδηλατώντας από το ένα σχολείο στο άλλο, μνημονεύοντας προς αυτοπαραμυθία το του Ανδρέα Εμπειρίκου: «Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου».

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More