26 Μαρ 2020

Ο τρίτος δρόμος της Σουηδίας: Διώχνουν τα παιδιά των ανέργων από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία

Το Κρα­τι­κό Σου­η­δι­κό Ρα­διό­φω­νο με­τα­δί­δει πως αρ­κε­τοί Δήμοι πήραν απο­φά­σεις να μην δέ­χο­νται στους παι­δι­κούς σταθ­μούς και στα νη­πια­γω­γεία παι­διά ανέρ­γων. (Τα Σχο­λεία ανή­κουν στην Το­πι­κή Διοί­κη­ση στην Σου­η­δία).
-Οι απο­φά­σεις είναι ασύμ­βα­τες σύμ­φω­να με τον Σχο­λι­κό νόμο αλλά είναι απα­ραί­τη­τες. Έχου­με πολ­λούς από­ντες και εί­μα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να δώ­σου­με προ­τε­ραιό­τη­τα και αυτά τα παι­διά έχουν τους γο­νείς τους στο σπίτι, δη­λώ­νει στο Ράδιο ο Σο­σιαλ­δη­μο­κρά­της δή­μαρ­χος της πόλης Falkenberg.
Με­τα­ξύ των Δήμων υπάρ­χουν κά­ποιοι που απευ­θύ­νουν έκ­κλη­ση στους άνερ­γους γο­νείς να μην αφή­νουν τα παι­διά τους αλλά και ένα με­γά­λο πο­σο­στό που έχουν απα­γο­ρεύ­σει στους γο­νείς να φέρ­νουν τα παι­διά τους.
Ένα πα­ρά­δειγ­μα απα­γό­ρευ­σης είναι η πόλη Λού­λεο, Luleå, στον μα­κρι­νό Βορρά της Σου­η­δί­ας με 78.000 κα­τοί­κους και 1400 ανέρ­γους, στον νομό με τα με­γα­λύ­τε­ρα ορυ­χεία σι­δη­ρο­με­ταλ­λεύ­μα­τος.
Η Διευ­θύ­ντρια Παι­δεί­ας δη­λώ­νει πως «δεν έχου­με αρ­κε­τό προ­σω­πι­κό λόγω πολ­λών αρ­ρώ­στων και είναι πολλά τα παι­διά για το πα­ρα­μέ­νον προ­σω­πι­κό».
Η επί­κλη­ση για έλ­λει­ψη προ­σω­πι­κού λόγω ασθέ­νειας, δεν αφορά τον Convid-19, είναι προ­σχη­μα­τι­κή. Θα μπο­ρού­σαν οι υπη­ρε­σί­ες να προ­σλά­βουν προ­σω­πι­κό. Η απα­γό­ρευ­ση εντάσ­σε­ται στην με­γά­λη «άσκη­ση» που διε­νερ­γούν όλοι οι κρα­τι­κοί και Αυ­το­διοι­κη­τι­κοί ορ­γα­νι­σμοί για να μειώ­σουν στο ελά­χι­στο το προ­σω­πι­κό τους. Μέτρα που βε­βαί­ως επι­θυ­μούν να γί­νουν μό­νι­μα και να ισχύ­σουν και μετά την ετή­σια επι­δη­μία γρίπ­πης της άνοι­ξης αλλά και μετά την παν­δη­μία του Convid-19.
Έτσι ο συλ­λο­γι­κός κα­πι­τα­λι­στής δεί­χνει την τα­ξι­κή του το­πο­θέ­τη­ση. Δια­λο­γή σε “χρή­σι­μους” στρα­τιώ­τες που βέ­βαια τους αφή­νει εκτε­θει­μέ­νους στις αρ­ρώ­στιες αφού στην ουσία δεν έχει παρ­θεί κα­νέ­να μέτρο και σε “άχρη­στους” για την ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρία δη­λα­δή τους ανέρ­γους. Στε­ρού­νται τα παι­διά των ανέρ­γων την παι­δα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία αφού ο παι­δι­κός και το νη­πια­γω­γείο τους είναι ανοι­χτά.
Υφί­στα­νται και ένα κοι­νω­νι­κό bullying που πέ­φτει και στους ώμους των γο­νιών τους σαν να είναι φταί­χτες που δεν μπο­ρούν να πάνε τα παι­διά στα σχο­λεία τους.
Μια απάν­θρω­πη, τα­ξι­κή πο­λι­τι­κή δια­κρί­σε­ων. Δεν εν­δια­φέ­ρε­ται ο κα­πι­τα­λι­σμός για την απα­σχό­λη­ση, για την Υγεία και για την Παι­δεία των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των παι­διών τους. Εν­δια­φέ­ρε­ται μόνον να κα­θυ­στε­ρή­σει όσο μπο­ρεί την μεί­ω­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας. Σε αυτό τον αγώνα έχει σύμ­μα­χο και μπρο­στά­ρη το κρά­τος και τους μη­χα­νι­σμούς του που σκορ­πί­ζουν δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια σε επι­δό­μα­τα και φο­ρο­α­παλ­λα­γές και αφή­νει τους ερ­γα­ζό­με­νους εκτε­θει­μέ­νους και άνερ­γους. Φαί­νε­ται άλ­λω­στε και από την ανε­πάρ­κεια των μέ­τρων προ­στα­σί­ας.
Απα­γο­ρεύ­ουν τους όρ­θιους στα μπαρ
Για να φανεί το μέ­γε­θος της υπο­κρι­σί­ας αλλά και γε­λοιό­τη­τας των μέ­τρων ανα­φέ­ρου­με πως απα­γό­ρευ­σε πρό­σφα­τα η Σου­η­δία τους όρ­θιους(!) στα μπαρ λες και κα­θή­με­νος δεν μπο­ρεί κα­νείς να κολ­λή­σει ή να με­τα­δώ­σει τον ιό στον δι­πλα­νό του. Κατά τα άλλα επι­τρέ­πο­νται οι συ­γκε­ντρώ­σεις και εκ­δη­λώ­σεις έως 500 άτομα. Πρό­σφα­τα σε καλ­λι­τε­χνι­κή εκ­δή­λω­ση επι­τρά­πη­καν 499 άτομα να την πα­ρα­κο­λου­θή­σουν. Επι­τρέ­πο­νται οι μα­ζι­κές με­τα­κι­νή­σεις ενώ μειώ­θη­καν τα δρο­μο­λό­για και φυ­σι­κά όλες οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις, τα εμπο­ρι­κά κέ­ντρα είναι ανοι­χτά όπως συ­νή­θως. Το μόνο συ­γκε­κρι­μέ­νο μέτρο που πάρ­θη­κε είναι η εξ απο­στά­σε­ως δι­δα­σκα­λία στα Λύ­κεια που όμως γί­νε­ται με τους κα­θη­γη­τές συ­γκε­ντρω­μέ­νους στον ίδιο χώρο του Σχο­λεί­ου.. Κι ας έχουν φθά­σει τα κρού­σμα­τα πάνω από 2800 και οι νε­κροί 74. (26 Μαρ­τί­ου)
Το απο­κο­ρύ­φω­μα της υπο­κρι­σί­ας αλλά και της προ­στα­σί­ας των επι­χει­ρη­μα­τιών είναι ότι τα Χιο­νο­δρο­μι­κά Κέ­ντρα θα είναι ανοι­χτά την εβδο­μά­δα του Πάσχα όπου ανα­μέ­νε­ται με­τα­κί­νη­ση και συ­νω­στι­σμός εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων αν­θρώ­πων και οι­κο­γε­νειών με μόνο όπλο, «το καλό πλύ­σι­μο των χε­ριών».
Ο “τρί­τος” δρό­μος της Σου­η­δί­ας είναι το απο­κο­ρύ­φω­μα της κα­πι­τα­λι­στι­κής πο­λι­τι­κής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More