14 Απρ 2021

La Stampa: Η Kομισιόν δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαια με AstraZeneca και Johnson & Johnson

 

Η Κο­μι­σιόν απο­φά­σι­σε να μην ανα­νε­ώ­σει τα συμ­βό­λαια για τα εμ­βό­λια κατά της Covid-19 με την AstraZeneca και Johnson & Johnson, όταν θα λή­ξουν το χρό­νου, ανα­φέ­ρει η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Stampa επι­κα­λού­με­νη πηγή από το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ιτα­λί­ας.

«Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, σε συμ­φω­νία με τους ηγέ­τες πολ­λών κρα­τών (της Ε.Ε.) απο­φά­σι­σε ότι δεν θα ανα­νε­ω­θούν μετά τη λήξη τους τα συμ­βό­λαια που ισχύ­ουν για φέτος με τις εται­ρεί­ες που πα­ρά­γουν εμ­βό­λια (ιικού φορέα)» ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα προ­σθέ­το­ντας ότι οι Βρυ­ξέλ­λες -μετά τις ανη­συ­χί­ες με τα πε­ρι­στα­τι­κά θρομ­βώ­σε­ων – θα επι­κε­ντρω­θούν στη χρήση εμ­βο­λί­ων που χρη­σι­μο­ποιούν τε­χνο­λο­γία mRNA, όπως είναι της Pfizer και της Moderna.

Στο με­τα­ξύ η Κο­μι­σιόν ζητά διευ­κρι­νί­σεις από την Johnson & Johnson για την «απρό­σμε­νη» ανα­κοί­νω­ση κα­θυ­στε­ρή­σε­ων στην πα­ρά­δο­ση εμ­βο­λί­ων για την Covid-19 στην ΕΕ, ανέ­φε­ρε Ευ­ρω­παί­ος αξιω­μα­τού­χος στο Reuters.

Η εται­ρεία είχε επι­βε­βαιώ­σει ότι σκό­πευε να πα­ρα­δώ­σει στην ΕΕ 55 εκα­τομ­μύ­ρια δό­σεις του εμ­βο­λί­ου της, όπως προ­βλέ­πει η σύμ­βα­σή της, μέχρι τα τέλη Ιου­νί­ου. Ωστό­σο ανα­κοί­νω­σε χθες ότι θα κα­θυ­στε­ρή­σει τις πα­ρα­δό­σεις των εμ­βο­λί­ων της για την Covid-19 στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και εξε­τά­ζει, σε συ­νερ­γα­σία με τις ευ­ρω­παϊ­κές υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, τις πε­ρι­πτώ­σεις πολύ σπά­νιων θρομ­βο­εμ­βο­λών σε άτομα που είχαν εμ­βο­λια­στεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More