12 Μαρ 2021

Δανία, Νορβηγία, Ιταλία διακόπτουν την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca

 astrazeneca99

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της Δα­νί­ας και της Νορ­βη­γί­ας ανα­κοί­νω­σαν σή­με­ρα ότι δια­κό­πτουν προ­σω­ρι­νά την χο­ρή­γη­ση του εμ­βο­λί­ου της AstraZeneca, έπει­τα από ανα­φο­ρές για εμ­φά­νι­ση θρόμ­βων σε ορι­σμέ­να από τα άτομα που εμ­βο­λιά­σθη­καν, ενώ πα­ράλ­λη­λα η ιτα­λι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή φαρ­μά­κων ανα­κοί­νω­σε ότι δια­κό­πτει την χο­ρή­γη­ση εμ­βο­λί­ων από την παρ­τί­δα που ήταν σε χρήση στην Αυ­στρία.

Η Αυ­στρία διέ­κο­ψε την χρήση εμ­βο­λί­ων από συ­γκε­κρι­μέ­νη παρ­τί­δα της AstraZeneca για όσο διαρ­κεί η έρευ­να για έναν θά­να­το από θρόμ­βω­ση και ένα πε­ρι­στα­τι­κό πνευ­μο­νι­κής εμ­βο­λής.
Τέσ­σε­ρις ακόμη χώρες – η Εσθο­νία, η Λι­θουα­νία, το Λου­ξεμ­βούρ­γο και η Λε­το­νία – έχουν δια­κό­ψει την χρήση εμ­βο­λί­ων της παρ­τί­δας αυτής για όσο θα συ­νε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες.

Η συ­χνό­τη­τα των πε­ρι­στα­τι­κών στα εμ­βο­λια­σμέ­να άτομα είναι αντί­στοι­χη με την συ­χνό­τη­τα στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό

Ει­δι­κοί του τομέα υγεί­ας δη­λώ­νουν ότι δεν υπάρ­χουν ικανά στοι­χεία που να υπο­δει­κνύ­ουν ότι το εμ­βό­λιο της AstraZeneca δεν πρέ­πει να χο­ρη­γεί­ται και ότι τα πε­ρι­στα­τι­κά εμ­φά­νι­σης θρόμ­βων αντι­στοι­χούν στο πο­σο­στό εμ­φά­νι­σης τέ­τοιων πε­ρι­στα­τι­κών στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό.

«Πρό­κει­ται για υπερ­βο­λι­κά προ­σε­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση που βα­σί­ζε­ται σε ορι­σμέ­να με­μο­νω­μέ­να πε­ρι­στα­τι­κά στην Ευ­ρώ­πη», δή­λω­σε ο Stephen Evans, κα­θη­γη­τής Φαρ­μο­α­κο­ε­πι­δη­μιο­λο­γί­ας στο London School of Hygiene & Tropical Medicine.

«Το πρό­βλη­μα με τα σπο­ρα­δι­κά πε­ρι­στα­τι­κά για ύπο­πτες πα­ρε­νέρ­γειες σε ένα εμ­βό­λιο είναι η τε­ρά­στια δυ­σκο­λία διά­κρι­σης ανά­με­σα σε μία άμεση συ­νέ­πεια και την σύμ­πτω­ση», είπε προ­σθέ­το­ντας ότι η Covid-19 έχει ισχυ­ρή σύν­δε­ση με την δη­μιουρ­γία θρόμ­βων.

Ο Ευ­ρω­παϊ­κός Ορ­γα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ανα­κοί­νω­σε χθες ότι δεν υπάρ­χουν μέχρι στιγ­μής στοι­χεία που να συν­δέ­ουν το εμ­βό­λιο της AstraZeneca με τα δύο πε­ρι­στα­τι­κά στην Αυ­στρία.

Ο EMA ανα­κοί­νω­σε ότι η συ­χνό­τη­τα των θρομ­βο­εμ­βο­λι­κών πε­ρι­στα­τι­κών σε αν­θρώ­πους που έχουν λάβει το εμ­βό­λιο της AstraZeneca δεν είναι υψη­λό­τε­ρη από την συ­χνό­τη­τα που πα­ρα­τη­ρεί­ται στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό, με 22 τέ­τοια πε­ρι­στα­τι­κά με­τα­ξύ των 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ατό­μων που είχαν λάβει το εμ­βό­λιο μέχρι την 9η Μαρ­τί­ου.

Σου­η­δία και Ισπα­νία συ­νε­χί­ζουν τους εμ­βο­λια­σμούς

Οι σου­η­δι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι δεν έχουν στην διά­θε­σή τους αρ­κε­τά στοι­χεία για να δια­κό­ψουν τον εμ­βο­λια­σμό. Η Σου­η­δία εντό­πι­σε δύο πε­ρι­στα­τι­κά θρομ­βο­εμ­βο­λι­κών επει­σο­δί­ων σε άτομα εμ­βο­λια­σμέ­να με το εμ­βό­λιο της AstraZeneca και δέκα πε­ρι­στα­τι­κά σε άτομα εμ­βο­λια­σμέ­να με το εμ­βό­λιο των Pfizer-BioNTech.

«Δεν βρί­σκου­με λόγο να ανα­θε­ω­ρή­σου­με την έγκρι­ση», δή­λω­σε η Βε­ρό­νι­κα Αρ­τουρ­σον, επι­κε­φα­λής της Σου­η­δι­κής Υπη­ρε­σί­ας Φαρ­μα­κευ­τι­κών Προ­ϊ­ό­ντων. «Δεν υπάρ­χει τί­πο­τε που να δεί­χνει ότι αυτό το εμ­βό­λιο προ­κα­λεί αυτό το είδος των θρόμ­βων».

Η Ισπα­νία δεν έχει κα­τα­γρά­ψει πε­ρι­στα­τι­κά σχη­μα­τι­σμού θρόμ­βων που να σχε­τί­ζο­νται με το εμ­βό­λιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 μέχρι στιγ­μής και θα συ­νε­χί­σει την χο­ρή­γη­ση του εμ­βο­λί­ου, ανα­κοί­νω­σε η υπουρ­γός Υγεί­ας Κα­ρο­λί­να Ντα­ρί­ας.

Η υπουρ­γός δή­λω­σε ότι ενη­με­ρώ­θη­κε για πε­ρι­στα­τι­κά σχη­μα­τι­σμού θρόμ­βων με­τα­ξύ ατό­μων που εμ­βο­λιά­σθη­καν πρό­σφα­τα στην Αυ­στρία, αλλά πρό­σθε­σε ότι «μέχρι στιγ­μής, δεν έχει απο­δει­χθεί συ­σχέ­τι­ση ανά­με­σα στο εμ­βό­λιο και τα πε­ρι­στα­τι­κά εμ­φά­νι­σης θρόμ­βων» και ο Ευ­ρω­παϊ­κός Ορ­γα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA ) αξιο­λο­γεί την κα­τά­στα­ση.

EMA: «Ο αριθ­μός των θρομ­βο­εμ­βο­λι­κών επει­σο­δί­ων με­τα­ξύ των εμ­βο­λια­σμέ­νων ατό­μων δεν είναι υψη­λό­τε­ρος αυτού που έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό»

Ο Ευ­ρω­παϊ­κός Ορ­γα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα ότι τί­πο­τε δεν πα­ρα­πέ­μπει μέχρι σή­με­ρα σε κίν­δυ­νο εμ­φά­νι­σης αι­μα­τι­κών θρόμ­βων στα άτομα που έχουν εμ­βο­λια­σθεί κατά της Covid-19.

«Τα μέχρι σή­με­ρα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία δεί­χνουν ότι ο αριθ­μός των θρομ­βο­εμ­βο­λι­κών επει­σο­δί­ων με­τα­ξύ των εμ­βο­λια­σμέ­νων ατό­μων δεν είναι υψη­λό­τε­ρος αυτού που έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της ευ­ρω­παϊ­κής ρυθ­μι­στι­κής αρχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More