15 Οκτ 2020

Αντί για επίταξη ΜΕΘ νέο μπόνους στους κλινικάρχες

 

Η κυ­βένρ­νη­ση αντί να επι­τά­ξει τις ΜΕΘ ιδιω­τι­κών δομών τους πα­ρα­χω­ρεί νέο μπό­νους με τη δυ­να­τό­τηα αύ­ξη­σης κατά 40% των κλι­νών ΜΕΘ με το ίδιο προ­σω­πι­κό! ΜΕΘ που θα πα­ρα­χω­ρη­θούν (με το αζη­μί­ω­το) στο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας για τις ανά­γκες που δη­μιουρ­γεί η παν­δη­μία. Γί­νε­ται φα­νε­ρό πως όταν η κυ­βέρ­νη­ση μιλά για σχέ­διο αύ­ξη­σης των κλι­νών ΜΕΘ, εν­νο­εί μπό­νους και δώρα αρ­κε­τών εκατ. ευρώ στους κλι­νι­κάρ­χες.

«Με ει­δι­κή ρύθ­μι­ση το υπουρ­γείο Υγεί­ας προ­σφέ­ρει τη δυ­να­τό­τη­τα στις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές να αυ­ξή­σουν κατά 40% τον αριθ­μό των κλι­νών εντα­τι­κής με το ίδιο προ­σω­πι­κό! Η ρύθ­μι­ση θα ισχύ­σει κατ’ εξαί­ρε­ση των κεί­με­νων δια­τά­ξε­ων και θα μπο­ρεί να γίνει με απλή γνω­στο­ποί­η­ση της ιδιω­τι­κής κλι­νι­κής στην αρ­μό­δια Πε­ρι­φέ­ρεια, στην οποία υπά­γο­νται και στην τε­χνι­κή υπη­ρε­σία και τη Διεύ­θυν­ση Ορ­γά­νω­σης και Λει­τουρ­γί­ας Νο­ση­λευ­τι­κών Μο­νά­δων και Επο­πτευό­με­νων Φο­ρέ­ων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας.

Στό­χος της ρύθ­μι­σης είναι προ­φα­νώς η αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Η ρύθ­μι­ση ορί­ζει ότι οι νέες κλί­νες θα δια­τί­θε­νται απο­κλει­στι­κά για να κα­λυ­φθούν οι ανά­γκες του πλη­θυ­σμού από το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας. Με τη λήξη της κρί­σης, οι συ­γκε­κρι­μέ­νες κλί­νες ΜΕΘ υπο­χρε­ού­νται να υπο­στούν έλεγ­χο κα­ταλ­λη­λό­τη­τας για να δια­τη­ρη­θούν, άλλως θα κα­ταρ­γη­θούν αυ­το­δι­καί­ως. Η ρύθ­μι­ση ισχύ­ει για το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 01.10.2020 και έως την 31.12.2020.

Με­τα­φο­ρά ασθε­νών στον ιδιω­τι­κό τομέα

Η ρύθ­μι­ση ορί­ζει ότι αν έχου­με έξαρ­ση των πε­ρι­στα­τι­κών covid-19 τότε σε πε­ρί­πτω­ση που δεν επαρ­κούν οι κλί­νες στις δη­μό­σιες δομές, δύ­να­ται να δια­τί­θε­νται κλί­νες νο­ση­λεί­ας και κλί­νες ΜΕΘ σε ιδιω­τι­κά θε­ρα­πευ­τή­ρια-κλι­νι­κές, οι οποί­ες δια­θέ­τουν σύμ­φω­να με την άδεια λει­τουρ­γί­ας τους αντί­στοι­χα τμή­μα­τα για τη νο­ση­λευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη των ασθε­νών, καθ’ υπέρ­βα­σιν του αριθ­μού όσων δια­τί­θε­νται στον ΕΟΠΥΥ δυ­νά­μει σχε­τι­κών Μνη­μο­νί­ων Συ­νερ­γα­σί­ας, κατ’ εφαρ­μο­γή του άρ­θρου 21 του ΕΚΠΥ. Οι δια­κο­μι­σθέ­ντες ασθε­νείς σε ΜΕΘ ιδιω­τι­κών θε­ρα­πευ­τη­ρί­ων κλι­νι­κών, σε πε­ρί­πτω­ση συ­νέ­χι­σης της νο­ση­λεί­ας σε απλό θά­λα­μο νο­ση­λεί­ας, επα­να­με­τα­φέ­ρο­νται στις δομές του ΕΣΥ, εφό­σον υπάρ­χει δια­θε­σι­μό­τη­τα.

Σε πε­ρί­πτω­ση ανα­γκαί­ας δια­κο­μι­δής ασθε­νούς από δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο σε θά­λα­μο νο­ση­λεί­ας ιδιω­τι­κού θε­ρα­πευ­τη­ρί­ου-κλι­νι­κής, κα­τό­πιν σχε­τι­κής συ­ναί­νε­σης και απο­δο­χής του πε­ρι­στα­τι­κού από την ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή, τότε η νο­ση­λεία απο­ζη­μιώ­νε­ται σύμ­φω­να με το φύλλο νο­ση­λεί­ας του ασθε­νούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημε­ρή­σιο νο­σή­λιο και τα εξαι­ρού­με­να αυτού, όπως πε­ρι­γρά­φο­νται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Σε πε­ρί­πτω­ση νο­ση­λεί­ας σε ΜΕΘ ιδιω­τι­κού θε­ρα­πευ­τη­ρί­ου-κλι­νι­κής, η τιμή ημε­ρή­σιας απο­ζη­μί­ω­σης ΜΕΘ, για την εφαρ­μο­γή της πα­ρού­σας, αντι­στοι­χεί στο ημε­ρή­σιο νο­σή­λιο της παρ. 8 του άρ­θρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 4898/2018), πολ­λα­πλα­σια­ζό­με­νο με τον συ­ντε­λε­στή μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους 2,09 όπως προ­βλέ­πε­ται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουρ­γι­κή από­φα­ση (ΦΕΚ Β’3096/2012). (…)

Η ανω­τέ­ρω δια­δι­κα­σία απο­ζη­μί­ω­σης των συμ­βε­βλη­μέ­νων ιδιω­τι­κών θε­ρα­πευ­τη­ρί­ων-κλι­νι­κών για τις κλί­νες νο­ση­λεί­ας και ΜΕΘ που θα δια­τε­θούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρ­βα­σιν του αριθ­μού όσων δια­τί­θε­νται στον ΕΟΠΥΥ δυ­νά­μει σχε­τι­κών Μνη­μο­νί­ων Συ­νερ­γα­σί­ας κατ’ εφαρ­μο­γή του άρ­θρου 21 του ΕΚΠΥ και οι σχε­τι­κές δα­πά­νες θα υπο­βάλ­λο­νται στον ΕΟΠΥΥ δια­κρι­τά και θα κα­λυ­φθούν με έκτα­κτη οι­κο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΟΠΥΥ που ορί­ζε­ται ως φο­ρέ­ας υλο­ποί­η­σης σύμ­φω­να με το άρθρο 5 της ΠΝΠ. Κάθε λε­πτο­μέ­ρεια για τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής, ελέγ­χου και απο­ζη­μί­ω­σης των δα­πα­νών ρυθ­μί­ζε­ται με από­φα­ση ΔΣ ΕΟΠΥΥ. Για τις ως άνω δα­πά­νες δεν εφαρ­μό­ζε­ται ο μη­χα­νι­σμός αυ­τό­μα­της επι­στρο­φής (clawback) και το μη­νιαίο κλι­μα­κω­τό πο­σο­στό έκ­πτω­σης (rebate) του άρ­θρου 100 του ν. 4172/2013»

Πηγή: virus.​com.​gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More