26 Φεβ 2020

Κοροναϊός: Ο ιός εξαπλώνεται σε διεθνές επίπεδο

Η πα­γκό­σμια επέ­λα­ση της νόσου Covid-19 που προ­κα­λεί­ται από τον κο­ρο­ναϊό SARS-CoV-2, αρ­χί­ζει πλέον να φαί­νε­ται αστα­μά­τη­τη, όπως δεί­χνει η αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των και των θυ­μά­των σε ολο­έ­να πε­ρισ­σό­τε­ρες χώρες.
covid nosokomeioΟι επι­στή­μο­νες θε­ω­ρούν πι­θα­νό­τα­το ότι ο ιός εξα­πλώ­νε­ται «στα μου­λω­χτά» σε πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα μέρη από όσα έχουν γίνει γνω­στά μέχρι σή­με­ρα. Επι­δη­μιο­λό­γοι του Κολ­λε­γί­ου Imperial του Λον­δί­νου εκτι­μούν ότι πε­ρί­που τα δύο τρίτα των πε­ρι­στα­τι­κών που μόνο η Κίνα έχει «εξά­γει» σε άλλες χώρες μέσω τα­ξι­διών, δεν έχουν ακόμη ανι­χνευ­θεί, σύμ­φω­να με το «Science».

Δεύ­τε­ρος νε­κρός στη Γαλ­λία και δύο ακόμη νέα κρού­σμα­τα

Δεύ­τε­ρο θα­να­τη­φό­ρο κρού­σμα του Covid-19 κα­τα­γρά­φε­ται στη Γαλ­λία, ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας, ενώ δύο ακόμη άν­θρω­ποι φέ­ρουν τον ιό.  
Σε δή­λω­σή του, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Ζερόμ Σα­λο­μόν ανα­κοί­νω­σε ότι ένας 60χρο­νος Γάλ­λος , διε­γνώ­σθη με τον νέο κο­ρο­ναϊό και νο­ση­λεύ­τη­κε το βράδυ της Τρί­της σε πολύ σο­βα­ρή κα­τά­στα­ση. «Δυ­στυ­χώς πέ­θα­νε τη νύχτα», πρό­σθε­σε ο Γάλ­λος υπουρ­γός.
Ο άν­θρω­πος αυτός ήταν ένα από τα τρία νέα κρού­σμα­τα. Ένας ακόμη Κι­νέ­ζος, 80 ετών, έχασε τη ζωή του στο Πα­ρί­σι, στα μέσα Φε­βρουα­ρί­ου, ενώ ο συ­νο­λι­κός αριθ­μός των κο­ρυ­σμά­των στη Γαλ­λία φθά­νει τα 17 από την αρχή της εξά­πλω­σης της επι­δη­μί­ας.
Έντε­κα από τους αν­θρώ­πους οι οποί­οι έχουν νο­σή­σει, δεν νο­ση­λεύ­ο­νται πλέον, καθώς κρί­θη­κε ότι απο­θε­ρα­πεύ­τη­καν.

Ιράν: 44 νέα κρού­σμα­τα μέσα σε ένα 24ωρο – 19 οι νε­κροί

Ρα­γδαία αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των αλλά και των θα­νά­των στο Ιράν εξαι­τί­ας του κο­ρο­ναϊ­ού, με τη χώρα της Μέσης Ανα­το­λής να κα­τέ­χει τα θλι­βε­ρά πρω­τεία με τον με­γα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θα­νά­των εκτός Κίνας.
Όπως ανα­κοί­νω­σε ο εκ­πρό­σω­πος του ιρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, 19 άν­θρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον COVID-19 και τα κρού­σμα­τα έχουν αυ­ξη­θεί στα 139. Μόνο μέσα στο τε­λευ­ταίο 24ωρο ανα­φέρ­θη­καν 44 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, όπως δή­λω­σε ο εκ­πρό­σω­πος, Κια­νούς Τζα­χαν­πούρ, στην ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τη­λε­ό­ρα­ση.
Το Ιράν έχει τον υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό θα­νά­των λόγω κο­ρο­ναϊ­ού με­τα­ξύ των χωρών εκτός Κίνας, από όπου άρ­χι­σε η δια­σπο­ρά του ιού, στα τέλη του 2019.

Ιτα­λία: 357 τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα

Τα κρού­σμα­τα του κο­ρο­ναϊ­ού στην Ιτα­λία έχουν φτά­σει τα 357, ενώ οι νε­κροί είναι 11. Συ­νο­λι­κά, υπάρ­χουν ασθε­νείς σε εννέα πε­ρι­φέ­ρειες της χώρας. Πριν από λίγο έγινε γνω­στό ότι ο ιός με­τα­δό­θη­κε και σε ένα κο­ρι­τσά­κι τεσ­σά­ρων ετών στην Λομ­βαρ­δία, αλλά η κα­τά­στα­ση του δεν θε­ω­ρεί­ται σο­βα­ρή. Επί­σης, άλλα τρία παι­διά στην Λομ­βαρ­δία μο­λύν­θη­καν με τον κο­ρο­ναϊό.
Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε ζή­τη­σε από την δη­μό­σια τη­λε­ό­ρα­ση Rai να χρη­σι­μο­ποιεί εφε­ξής πιο χα­μη­λούς τό­νους στο θέμα του κο­ρο­ναϊ­ού για να μην καλ­λιερ­γη­θεί υπερ­βο­λι­κή ανη­συ­χία στους πο­λί­τες και πα­ράλ­λη­λα να μην προ­κλη­θούν κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες στην ιδιω­τι­κή και δη­μό­σια οι­κο­νο­μία της χώρας.

Ο «χαρ­της» εξά­πλω­σης του κο­ρο­ναϊ­ού

Κρού­σμα­τα του κο­ρο­ναϊ­ού επι­βε­βαιώ­θη­καν χθες Τρίτη σε τέσ­σε­ρις νέες χώρες: στην Αυ­στρία, στην Ελ­βε­τία, στην Κρο­α­τία και στην Αλ­γε­ρία. Ο COVID-19 πλήτ­τει πλέον, πέρα από την Κίνα, πε­ρί­που τριά­ντα έξι χώρες όπου έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε πάνω από 40 αν­θρώ­πους. Τα κρού­σμα­τα ανέρ­χο­νται σε πε­ρί­που 2.700.
Ο ιός, που εμ­φα­νί­στη­κε τον Δε­κέμ­βριο στην κε­ντρι­κή Κίνα, μοιά­ζει να έχει πλέον ξε­πε­ρά­σει την κο­ρύ­φω­σή του στη χώρα αυτή: οι αρχές έκα­ναν λόγο σή­με­ρα για 52 νέους θα­νά­τους τις προη­γού­με­νες 24 ώρες ένα­ντι 71 την προη­γου­μέ­νη, τον χα­μη­λό­τε­ρο αριθ­μό των τε­λευ­ταί­ων τριών εβδο­μά­δων και πλέον.
Πο­λι­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις και αθλη­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις ακυ­ρώ­θη­καν, η οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα πα­ρέ­μει­νε σε νάρκη, οι χρη­μα­τι­στη­ρια­κοί δεί­κτες συ­νέ­χι­σαν να πέ­φτουν: σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο, η επι­δη­μία και οι συ­νέ­πειές της συ­νε­χί­ζουν να προ­κα­λούν έντο­νη ανη­συ­χία, που­θε­νά πε­ρισ­σό­τε­ρο από ότι στον Πα­γκό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΫ).
Ο κό­σμος «απλού­στα­τα δεν είναι έτοι­μος» να αντι­με­τω­πί­σει την επι­δη­μία του COVID-19, προει­δο­ποί­η­σε χθες Τρίτη ο Μπρους Έιλ­γουορντ, ο επι­κε­φα­λής της κοι­νής απο­στο­λής ΠΟΫ/Κίνας, κατά την επι­στρο­φή του από το Πε­κί­νο. Πρέ­πει να γίνει προ­ε­τοι­μα­σία για τη δια­χεί­ρι­ση της κρί­σης σε πολύ «με­γα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα» και «πρέ­πει να γίνει γρή­γο­ρα», πρό­σθε­σε.
Στη Νότια Κορέα, όπου η κα­τά­στα­ση είναι «πολύ σο­βα­ρή», σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο Μουν Τζε-ιν, ο αριθ­μός των κρου­σμά­των κα­τέ­γρα­ψε νέο άλμα και ξε­περ­νά πλέον τα χίλια.
Ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός, ο οποί­ος δια­τη­ρεί το τρέ­χον διά­στη­μα 28.500 στρα­τιώ­τες στη χώρα, ανα­κοί­νω­σε ότι ένας στρα­τιώ­της έχει μο­λυν­θεί σε βάση κοντά στην πόλη Ντέ­γκου (νο­τιο­α­να­το­λι­κά). Στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πόλη έχουν κα­τα­γρα­φεί μα­κράν τα πε­ρισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα.
Η Νότια Κορέα – η οποία κα­τα­με­τρού­σε 11 νε­κρούς σύμ­φω­να με τον επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό που δό­θη­κε στη δη­μο­σιό­τη­τα σή­με­ρα, 12 κατά δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες – έχει πλέον με­τα­τρα­πεί στη με­γα­λύ­τε­ρη εστία του ΠΟΫ πέραν της Κίνας. Τα κρού­σμα­τα αυ­ξή­θη­καν σε 1.146 (+169) το πρωί και αρ­γό­τε­ρα κατά ακόμη 115 στα 1.261.
Στην πλειο­νό­τη­τά τους τα κρού­σμα­τα συν­δέ­ο­νται με μια χρι­στια­νι­κή αί­ρε­ση, μια πιστή της οποί­ας μό­λυ­νε εκα­το­ντά­δες άλ­λους ομό­θρη­σκούς της.
Στην Ευ­ρώ­πη, η Ιτα­λία είναι η χώρα η οποία πλήτ­τε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο, με πάνω από 300 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, στην πλειο­νό­τη­τά τους στο βό­ρειο τμήμα της χώρας. Δέκα άν­θρω­ποι έχουν υπο­κύ­ψει, όλοι τους ηλι­κιω­μέ­νοι με σο­βα­ρά υπο­κεί­με­να νο­σή­μα­τα. Αρ­κε­τά ιτα­λι­κά ΜΜΕ έκα­ναν λόγο και για εν­δέ­κα­το νεκρό.
Οι γει­το­νι­κές χώρες δε­σμεύ­θη­καν να κρα­τή­σουν ανοι­κτά τα σύ­νο­ρα κατά τη διάρ­κεια συ­νά­ντη­σης σε επί­πε­δο υπουρ­γών χθες στη Ρώμη.
Όμως η Γαλ­λία «συ­νέ­στη­σε» στους υπη­κό­ους της να απο­φεύ­γουν τις πε­ριο­χές της Ιτα­λί­ας που πλήτ­το­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο.
Δυο ξε­νο­δο­χεία τέ­θη­καν σε κα­ρα­ντί­να στην Ευ­ρώ­πη, ένα στο Ίν­σμπρουκ (Αυ­στρία) και ένα στο ισπα­νι­κό νησί της Τε­νε­ρί­φης (Κα­νά­ρια).
Στη Γαλ­λία τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα είναι πια 14, στη Γερ­μα­νία 16, Ελ­βε­τία, Ισπα­νία, Κρο­α­τία έχουν επι­βε­βαιώ­σει από ένα κρού­σμα έκα­στη και Αυ­στρία δύο, οι Έλ­λη­νες λοι­μω­ξιο­λό­γοι εκτι­μούν ότι είναι θέμα χρό­νου η εμ­φά­νι­ση κρού­σμα­τος και στην Ελ­λά­δα.

Ο κο­ρο­ναϊ­ός φαί­νε­ται πια αστα­μά­τη­τος και οι τα­ξι­διω­τι­κοί πε­ριο­ρι­σμοί ολο­έ­να πιο ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κοί

Ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) απο­φεύ­γει ακόμη να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον όρο «παν­δη­μία» και προ­τι­μά να ανα­φέ­ρε­ται σε «επι­δη­μί­ες σε δια­φο­ρε­τι­κά μέρη του κό­σμου». Όμως πολ­λοί επι­στή­μο­νες θε­ω­ρούν ότι, άσχε­τα με την ονο­μα­σία, το πα­ρά­θυ­ρο ευ­και­ρί­ας για τον έλεγ­χο του ιού έχει πια σχε­δόν σί­γου­ρα κλεί­σει.
«Μοιά­ζει σαν ο ιός να έχει πραγ­μα­τι­κά ξε­φύ­γει από την Κίνα και να με­τα­δί­δε­ται ευ­ρύ­τα­τα. Νιώθω πλέον πολύ πιο απαι­σιό­δο­ξος ότι είναι δυ­να­τό να τεθεί υπό έλεγ­χο», δή­λω­σε ο επι­δη­μιο­λό­γος Κρί­στο­φερ Ντάι του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Οξ­φόρ­δης.
«Η ανα­τα­ρα­χή στην κα­θη­με­ρι­νή ζωή μπο­ρεί να είναι σο­βα­ρή. Ζη­τού­με από το αμε­ρι­κα­νι­κό κοινό να συ­νερ­γα­στεί μαζί μας για να προ­ε­τοι­μα­στού­με για μια κα­τά­στα­ση που μπο­ρεί να είναι άσχη­μη», δή­λω­σε η Νάνσι Με­σο­νιέ, αρ­μό­δια για τον κο­ρο­ναϊό στα Κέ­ντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νο­ση­μά­των των ΗΠΑ.
Αρ­κε­τοί επι­στή­μο­νες πι­στεύ­ουν ότι δεν έχει πια τόσο νόημα να εστιά­ζο­νται οι προ­σπά­θειες στην ανά­σχε­ση του ιού στα σύ­νο­ρα, όσο στη σωστή προ­ε­τοι­μα­σία των υπη­ρε­σιών υγεί­ας των χωρών για τη σωστή αντα­πό­κρι­ση στα κρού­σμα­τα. Εφό­σον ο ιός απο­κτά στα­δια­κά πα­γκό­σμια διά­στα­ση, οι τα­ξι­διω­τι­κοί πε­ριο­ρι­σμοί μπο­ρεί να γί­νουν ολο­έ­να λι­γό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κοί, από ό,τι τα κα­το­πι­νά μέτρα για τη μεί­ω­ση της επί­πτω­σής του (προ­ε­τοι­μα­σία νο­σο­κο­μεί­ων, κλεί­σι­μο σχο­λεί­ων, κα­ρα­ντί­νες κ.α.).
Η έμ­φα­ση ανα­μέ­νε­ται να δοθεί πε­ρισ­σό­τε­ρο στην -χω­ρίς πα­νι­κό- κατά τό­πους αντι­με­τώ­πι­ση της νόσου, έως ότου υπάρ­ξει δια­θέ­σι­μο ένα εμ­βό­λιο σε με­γά­λες πο­σό­τη­τες -κάτι που πά­ντως θα πάρει αρ­κε­τό χρόνο. Πρα­κτι­κά, η κα­τά­στα­ση μπο­ρεί μελ­λο­ντι­κά να θυ­μί­ζει μια πολύ άσχη­μη πε­ρί­ο­δο γρί­πης ή κάτι ορια­κά χει­ρό­τε­ρο.
Οι ει­δι­κοί σε θέ­μα­τα δη­μό­σιας υγεί­ας δια­φω­νούν όμως πόσο γρή­γο­ρα πρέ­πει να χα­λα­ρώ­σουν οι τα­ξι­διω­τι­κοί πε­ριο­ρι­σμοί που έχουν εφαρ­μο­στεί κατά την πρώτη φάση της επι­δη­μίας. Με­ρι­κές χώρες π.χ. έχουν απα­γο­ρεύ­σει όλες τις πτή­σεις από και προς την Κίνα.
Οι τα­ξι­διω­τι­κοί πε­ριο­ρι­σμοί έχουν «δου­λέ­ψει» σε ένα βαθμό, λένε οι επι­στή­μο­νες. «Αν δεν εί­χα­με εφαρ­μό­σει τα­ξι­διω­τι­κούς πε­ριο­ρι­σμούς, θα εί­χα­με πολλά, πολλά, πολλά πε­ρισ­σό­τε­ρα πε­ρι­στα­τι­κά από ό,τι έχου­με τώρα», δή­λω­σε ο δρ Anthony Fauci, επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Ιν­στι­τού­του Αλ­λερ­γί­ας και Λοι­μω­δών Νόσων των ΗΠΑ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More