31 Μαρ 2019

Ελιές Κα­λα­μών, οι πιο υγιει­νές στον κόσμο

https://www.bakalis.gr/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/l/elia-kalamon.jpg

Οι επι­τρα­πέ­ζιες ελιές είναι γνω­στό ότι απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο στοι­χείο της ελ­λη­νι­κής και με­σο­γεια­κής δια­τρο­φής. Όμως, τα τε­λευ­ταία χρό­νια σύγ­χρο­νες έρευ­νες έρ­χο­νται και ανα­δει­κνύ­ουν τα ση­μα­ντι­κά οφέλη που προ­σφέ­ρει η κα­τα­νά­λω­σή τους στην αν­θρώ­πι­νη υγεία.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα το δείγ­μα επι­τρα­πέ­ζιων ελιών Κα­λα­μών που εξε­τά­στη­κε από ομάδα Ελ­λή­νων ερευ­νη­τών και επι­στη­μό­νων του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου των Αθη­νών, σε συ­νερ­γα­σία με το 401 Γε­νι­κό Στρα­τιω­τι­κό Νο­σο­κο­μείο Αθη­νών.
Σε αυτή την κλι­νι­κή με­λέ­τη συμ­με­τεί­χαν εθε­λο­ντι­κά εί­κο­σι υγιή άτομα, ηλι­κί­ας 22 – 65 ετών, και που για εξή­ντα ημέ­ρες «έβα­λαν» στη δια­τρο­φή τους τις επι­τρα­πέ­ζιες Ελιές Κα­λα­μών. Ση­μειώ­νε­ται ότι σε όλο το διά­στη­μα της έρευ­νας, κα­νείς από τους συμ­με­τέ­χο­ντες δεν λάμ­βα­νε κά­ποια φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.
Η ομάδα ερευ­νη­τών, η οποία απο­τε­λεί­ται με­τα­ξύ άλλων από τον δρ. Μα­γιά­τη Προ­κό­πη, τη δρ. Μέλ­λιου Ελένη, την ερευ­νη­τι­κή τους ομάδα καθώς και τη δρ. Μάρθα Σπυ­ρι­δού­λα Κα­τσα­ρού. Μά­λι­στα η κ. Κα­τσα­ρού ανα­κοί­νω­σε και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πλέον πρό­σφα­της κλι­νι­κής με­λέ­της πάνω στα οφέλη του καρ­πού της ελιάς στην αν­θρώ­πι­νη υγεία, και συ­γκε­κρι­μέ­να στο λι­πι­δαι­μι­κό προ­φίλ και στα συμ­πτώ­μα­τα των καρ­διαγ­γεια­κών νο­ση­μά­των.
Τα απο­τέ­λε­σμα αυτής της έρευ­νας ήταν θε­α­μα­τι­κά, καθώς σε αυ­τούς τους υγιείς εθε­λο­ντές πα­ρα­τη­ρή­θη­κε ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση της HDL (‘καλή χο­λη­στε­ρό­λη’) και του λόγου της ολι­κής προς την LDL χο­λη­στε­ρό­λης (‘κακή χο­λη­στε­ρό­λη’). Επί­σης, πα­ρα­τη­ρή­θη­κε ση­μα­ντι­κή μεί­ω­ση στον λόγο της ολι­κής προς την HDL χο­λη­στε­ρό­λη και στον λόγο LDL/HDL στο 95% της στα­τι­στι­κής αντι­στοι­χί­ας.

Σε εξέ­λι­ξη και δεύ­τε­ρη έρευ­να

Αι­σιό­δο­ξα είναι τα μη­νύ­μα­τα που λαμ­βά­νο­νται και από τη δεύ­τε­ρη έρευ­να, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα εν­δεί­ξεις.
Οι εθε­λο­ντές είναι πέντε φορές πε­ρισ­σό­τε­ροι σε σχέση με την πρώτη έρευ­να που έγινε, καθώς σε αυτή λαμ­βά­νουν μέρος 100 άτομα. Όλοι τους έχουν υπερ­χο­λη­στε­ρο­λαι­μία ενώ κά­ποιοι από αυ­τούς λαμ­βά­νουν και φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.
Στό­χος της εν λόγω έρευ­νας είναι να με­λε­τη­θούν οι επι­δρά­σεις της κα­τα­νά­λω­σης ελιών Κα­λα­μών στο λι­πι­δαι­μι­κό τους προ­φίλ. «Συ­νε­χί­ζου­με τη με­λέ­τη και έχου­με εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, καθώς ση­μειώ­θη­κε ση­μα­ντι­κή στα­τι­στι­κή μεί­ω­ση της χο­λη­στε­ρό­λης και βελ­τί­ω­ση των δει­κτών των λι­πι­δί­ων του αί­μα­τος στους συ­γκε­κρι­μέ­νους εθε­λο­ντές συμ­με­τέ­χο­ντες» υπο­γραμ­μί­ζει η δρ. Μέλ­λιου. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δεύ­τε­ρης φάσης ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν σύ­ντο­μα.
Σύμ­φω­να με ερευ­νη­τές η κα­τα­νά­λω­ση κα­θη­με­ρι­νά ελιών Κα­λα­μών μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει θε­τι­κά το λι­πι­δαι­μι­κό προ­φίλ και μπο­ρεί να συμ­βά­λει στη μεί­ω­ση των συμ­πτω­μά­των των καρ­διαγ­γεια­κών νο­ση­μά­των. Το συ­μπέ­ρα­σμα αυτό, στην εποχή μας, έχει βα­ρύ­νου­σα ση­μα­σία, καθώς μια από τις κύ­ριες αι­τί­ες θα­νά­του πα­γκο­σμί­ως αφορά καρ­διαγ­γεια­κά νο­σή­μα­τα. «Υπάρ­χει με­γά­λη ανά­γκη στην επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα να δη­μιουρ­γη­θούν φάρ­μα­κα που μπο­ρούν να προ­στα­τέ­ψουν και να βοη­θή­σουν σε τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις», ση­μειώ­νει η δρ. Μάρ­θα-Σπυ­ρι­δού­λα Κα­τσα­ρού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More