6 Μαρ 2019

Όλο και λιγότερα παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία, γεννούν οι γυναίκες

Αποτέλεσμα εικόνας για λι­γό­τε­ρα παι­διά
Όλο και λι­γό­τε­ρα παι­διά σε όλο και με­γα­λύ­τε­ρη ηλι­κία, γεν­νούν οι γυ­ναί­κες όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στο πό­ρι­σμα της Δια­κομ­μα­τι­κής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής για το Δη­μο­γρα­φι­κό που συ­ζη­τεί­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής.
Η ανά­λυ­ση της γο­νι­μό­τη­τας των γε­νε­ών δεί­χνει ότι η ατε­κνία με­τα­ξύ των Ελ­λη­νί­δων δεν φαί­νε­ται να απο­τε­λεί συ­νει­δη­τή επι­λο­γή, όπως συμ­βαί­νει σε άλλες ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, όπως π.χ. η Γερ­μα­νία ή η Ια­πω­νία. Αντί­θε­τα, είναι μάλ­λον το απο­τέ­λε­σμα κα­τα­στά­σε­ων και συν­θη­κών που επι­βάλ­λο­νται από το ευ­ρύ­τε­ρο κοι­νω­νι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πε­ρι­βάλ­λον και δυ­σκο­λεύ­ουν την από­φα­ση για τε­κνο­ποί­η­ση, η δε πρό­σφα­τη κρίση επι­δεί­νω­σε έτι πε­ραι­τέ­ρω το πε­ρι­βάλ­λον αυτό.
Ταυ­τό­χρο­να η συ­νε­χής αύ­ξη­ση της μέσης ηλι­κί­ας στην τε­κνο­γο­νία θα συμ­βάλ­λει και αυτή στην αύ­ξη­ση του πο­σο­στού της ατε­κνί­ας.
Στοι­χεία της Eurostat για τη μέση ηλι­κία στην γέν­νη­ση, δεί­χνουν ότι ενώ στην Ελ­λά­δα μια γυ­ναί­κα γεν­νού­σε το 1960, κατά μέσο όρο στα 28,7 έτη της ηλι­κί­ας της, το 2015 γεν­νού­σε στα 31,3 έτη.
Την ίδια ώρα νέες προ­σεγ­γί­σεις για τη δια­μόρ­φω­ση της δη­μο­γρα­φι­κής πο­λι­τι­κής στα χρό­νια που έρ­χο­νται απαι­τούν τα νέα οι­κο­γε­νεια­κά πρό­τυ­πα. Ο αριθ­μός των μο­νο­γο­νεϊ­κών οι­κο­γε­νειών έχει αυ­ξη­θεί, κυ­ρί­ως ως απο­τέ­λε­σμα της αύ­ξη­σης των δια­ζυ­γί­ων και, δευ­τε­ρευό­ντως, λόγω της αύ­ξη­σης των εκτός γάμου γεν­νή­σε­ων. Το φαι­νό­με­νο αφορά κυ­ρί­ως τις γυ­ναί­κες. Ο αριθ­μός αυτών που με­γα­λώ­νουν μόνες τα παι­διά τους είναι πε­ντα­πλά­σιος του αριθ­μού των πα­τέ­ρων. Οι εκτός γάμου γεν­νή­σεις αν και πα­ρα­μέ­νουν σε ένα χα­μη­λό για τα ευ­ρω­παϊ­κά δε­δο­μέ­να επί­πε­δο, έχουν σχε­δόν τρι­πλα­σια­στεί ως από­λυ­το μέ­γε­θος τα τε­λευ­ταία 25 χρό­νια. Έτσι ενώ το πο­σο­στό των εκτός γάμου γεν­νή­σε­ων ήταν 2% το 1990, το 2017 εγ­γί­ζει το 9%.
Ταυ­τό­χρο­να το μέσο μέ­γε­θος της οι­κο­γέ­νειας μειώ­νε­ται, ενώ πα­ράλ­λη­λα αυ­ξά­νε­ται ο αριθ­μός των οι­κο­γε­νειών χωρίς παι­διά. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της απο­γρα­φής του 2001, οι συ­ζυ­γι­κές οι­κο­γέ­νειες είχαν στην πλειο­νό­τη­τά τους δύο παι­διά. Το 2011, άνω του 65% των ζευ­γα­ριών (πα­ντρε­μέ­νων και συμ­βιού­ντων) έχουν το πολύ ένα παιδί, το 27% έχουν δύο παι­διά και μόλις το 7% έχουν τρία ή πε­ρισ­σό­τε­ρα παι­διά. Το 37% των πα­ντρε­μέ­νων ζευ­γα­ριών και το 85% των ζευ­γα­ριών που συμ­βιώ­νουν, χωρίς να έχουν πα­ντρευ­τεί, δεν έχουν παι­διά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More