19 Φεβ 2019

Σαν σή­με­ρα 19 Φε­βρουα­ρί­ου – Τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα γε­γο­νό­τα


https://atexnos.gr/wp-content/uploads/2019/02/san-simera-19-fevrouariou.jpg1473 Γεν­νή­θη­κε ο Νι­κό­λα­ος Κο­πέρ­νι­κος, πο­λω­νός αστρο­νό­μος, πα­τέ­ρας της μο­ντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας
1674 Αγ­γλία και Ολ­λαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρίτο Αγ­γλο-Ολ­λαν­δι­κό Πό­λε­μο, υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Westminster, με την οποία η αποι­κία των Ολ­λαν­δών, το Νέο Άμ­στερ­νταμ περνά στα χέρια των Εγ­γλέ­ζων, που την ονο­μά­ζουν Νέα Υόρκη.
1800 Ο Να­πο­λέ­ων Βο­να­πάρ­της χρή­ζει τον εαυτό του Πρώτο Ύπατο της Γαλ­λί­ας.
1844 Στον από­η­χο της εξέ­γερ­σης της 3ης του Σε­πτέμ­βρη 1843 με κύριο αί­τη­μα τη θέ­σπι­ση Συ­ντάγ­μα­τος, επι­δί­δε­ται στον Βα­σι­λιά το εγκρι­θέν από τη Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση (8/11/1843-18/3/1844) σχέ­διο Συ­ντάγ­μα­τος, το οποίο και τε­λι­κά ψη­φί­ζε­ται στο σύ­νο­λό του (4/3/1844) με­τα­βάλ­λο­ντας το πο­λί­τευ­μα σε Συ­νταγ­μα­τι­κή Μο­ναρ­χία.
1878 Ο αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον λαμ­βά­νει δί­πλω­μα ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας για τον φω­νό­γρα­φο, τον οποίο ονο­μά­ζει «Ομι­λού­σα Μη­χα­νή».
1880 Πέ­θα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Μπρου­μί­δης, έλ­λη­νας ζω­γρά­φος, που φι­λο­τέ­χνη­σε το θόλο του αμε­ρι­κά­νι­κου Κα­πι­τω­λί­ου. (Γεν. 26/7/1805)
1908 Στην Ελ­λά­δα, ει­σά­γε­ται η δη­μο­τι­κή γλώσ­σα στην πρω­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση, προ­κα­λώ­ντας θύ­ελ­λα αντι­δρά­σε­ων, ενώ διαι­ρεί­ται η Φι­λο­σο­φι­κή Σχολή. Πα­ραι­τού­νται μέλη των επι­τρο­πών κρί­σης δι­δα­κτι­κών βι­βλί­ων.
1916 Πε­θαί­νει ο Ερνστ Μαχ, αυ­στρια­κός φυ­σι­κός και φι­λό­σο­φος, με ση­μα­ντι­κό έργο στην οπτι­κή και τη μη­χα­νι­κή
1928 Γεν­νή­θη­κε ο αγω­νι­στής δη­μο­κρά­της Νι­κη­φό­ρος Μαν­δη­λα­ράς
1929 Ιδρύ­ε­ται η Διεύ­θυν­ση Ει­δι­κής Ασφα­λεί­ας για την πιο συ­στη­μα­τι­κή δίωξη των αγω­νι­στών του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος.
1936 Υπο­γρά­φε­ται Συμ­φω­νη­τι­κό με­τα­ξύ του Κόμ­μα­τος των Φι­λε­λευ­θέ­ρων και της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του Παλ­λαϊ­κού Με­τώ­που (γνω­στό και ως Σύμ­φω­νο Σο­φού­λη – Σκλά­βαι­να).
Το Συμ­φω­νη­τι­κό με­τα­ξύ άλλων προ­έ­βλε­πε: Την κα­τάρ­γη­ση του Ιδιω­νύ­μου και των Επι­τρο­πών Ασφα­λεί­ας, την πα­ρο­χή γε­νι­κής αμνη­στί­ας στους πο­λι­τι­κούς κρα­τού­με­νους, μια σειρά ευ­ερ­γε­τι­κά μέτρα για τους ερ­γά­τες και τους αγρό­τες, και βε­βαί­ως την «κα­τα­πο­λέ­μη­ση των δι­κτα­το­ρι­κών φα­σι­στι­κών τά­σε­ων».
Το Σύμ­φω­νο υπο­γρά­φη­κε 6 μόλις ημέ­ρες μετά το διο­ρι­σμό του Ι. Με­τα­ξά στη θέση του Πρω­θυ­πουρ­γού από το βα­σι­λιά Γε­ώρ­γιο Β’. Τε­λι­κά, το Κόμμα των Φι­λε­λευ­θέ­ρων, δεν τή­ρη­σε τα συμ­φω­νη­θέ­ντα, έδωσε ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στην κυ­βέρ­νη­ση Με­τα­ξά και επω­μί­στη­κε έτσι βα­ριές ευ­θύ­νες για την εγκα­θί­δρυ­ση της με­τα­ξι­κής δι­κτα­το­ρί­ας. (902.​gr)
1943 Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου κλέ­βο­νται έργα τέ­χνης από την Ολ­λαν­δία με προ­ο­ρι­σμό την πι­να­κο­θή­κη του Χί­τλερ, στο Λιντς της Αυ­στρί­ας.
1947 Απο­φα­σί­ζε­ται από την κυ­βέρ­νη­ση Μα­ξί­μου η ίδρυ­ση του στρα­το­πέ­δου πο­λι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στη Μα­κρό­νη­σο, κατά τη διάρ­κεια του εμ­φυ­λί­ου πο­λέ­μου.
1956 Εκλο­γές στην Ελ­λά­δα, όπου για πρώτη φορά ψη­φί­ζουν οι Ελ­λη­νί­δες. Επι­κρα­τεί η ΕΡΕ του Κων­στα­ντί­νου Κα­ρα­μαν­λή, λόγω του «τρι­φα­σι­κού» εκλο­γι­κού συ­στή­μα­τος
1959 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο με­τα­ξύ Βρε­τα­νί­ας, Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας συμ­φω­νία για το κα­θε­στώς στην Κύπρο, με την οποία επι­κυ­ρώ­θη­κε η συμ­φω­νία της 11/2/1959 από τους Κα­ρα­μαν­λή – Με­ντε­ρές στη Ζυ­ρί­χη.
1962 Πέ­θα­νε ο διε­θνούς φήμης Έλ­λη­νας για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής Γε­ώρ­γιος Πα­πα­νι­κο­λά­ου. Η Μέ­θο­δος Πα­πα­νι­κο­λά­ου (το γνω­στό «τεστ-παπ) χρη­σι­μο­ποιεί­ται σή­με­ρα πα­γκο­σμί­ως για την διά­γνω­ση του καρ­κί­νου της μή­τρας, επί της προ­καρ­κι­νι­κής δυ­σπλα­σί­ας και άλλων κυτ­τα­ρο­λο­γι­κών ασθε­νειών του γυ­ναι­κεί­ου ανα­πα­ρα­γω­γι­κού συ­στή­μα­τος.
1974 Η Χού­ντα πιά­νει 35 στε­λέ­χη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ανά­με­σά τους και πολλά κα­θο­δη­γη­τι­κά στε­λέ­χη, όπως οι Ν. Κα­λού­δης, Α. Αμπα­τιέ­λος, Μ. Γιάν­νου, Ν. Κου­τρού­μπας, Κ. Κου­κου­βί­της, Δ. Γό­ντι­κας, Κ. Κάπ­πος.
1986 Η αμε­ρι­κα­νι­κή Γε­ρου­σία μετά από 37 χρό­νια ανα­μο­νής ψη­φί­ζει τη συν­θή­κη, που απα­γο­ρεύ­ει τις γε­νο­κτο­νί­ες.
1986 Η ΕΣΣΔ εκτο­ξεύ­ει τον δια­στη­μι­κό σταθ­μό MIR, τον πρώτο δια­στη­μι­κό σταθ­μό στην ιστο­ρία της αν­θρω­πό­τη­τας. Ο MIR πα­ρέ­μει­νε σε τρο­χιά για 15 χρό­νια, παρά την κα­κο­δια­χεί­ρη­ση και εγκα­τά­λει­ψη που υπέ­στη μετά την ανα­τρο­πή του σο­σια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ.
1991 Χιόνι πέ­φτει στην έρημο Σα­χά­ρα, για πρώτη φορά μετά από 30 χρό­νια
2016 Πέ­θα­νε ο Ου­μπέρ­το Έκο, ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και πα­νε­πι­στη­μια­κός. (Γεν. 5/1/1932)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More