7 Δεκ 2018

ΗΠΑ και ΙSIS συμπολεμιστές. Αδέρφια στα όπλα!


Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της
Το πα­σί­γνω­στο υπέ­ρο­χο τρα­γου­δι των Dire Straits “Brothers in arms” θυ­μί­ζει  το άρθρο του Brandon Turbeville για τις ΗΠΑ και τον ISIS.
Ο Brandon Turbeville  συ­ντά­κτης του Activist Post δη­μο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας που ζει στην Ν. Κα­ρο­λί­να στις ΗΠΑ σε ένα εκτε­νές άρθρο του που το πα­ρα­θέ­του­με, έχει συλ­λέ­ξει ει­δή­σεις και πλη­ρο­φο­ρί­ες για την στενή συ­νερ­γα­σία των ΗΠΑ όπως και μιας σει­ράς άλλων χωρών με τον  ISIS. Μέσα από τις γραμ­μές φαί­νε­ται η συ­νερ­γα­σία, η εκ­παί­δευ­ση σε μυ­στι­κά στρα­τό­πε­δα, ο εξο­πλι­σμός με υπερ­σύγ­χρο­νο οπλι­σμό αλλά και η διά­σω­ση και με­τα­φο­ρά, όταν χρειά­ζε­ται, στε­λε­χών του ISIS. Οι πηγές που χρη­σι­μο­ποιεί σε με­ρι­κές πε­ρι­πτώ­σεις είναι αδύ­να­τον να επι­βε­βαιω­θούν σε ένα πό­λε­μο σε μια τε­ρά­στια έκτα­ση με τό­σους πολ­λούς εμπλε­κό­με­νους και συμ­φέ­ρο­ντα. Φαί­νε­ται όμως η αλ­λη­λου­χία των γε­γο­νό­των και οι απο­κα­λύ­ψεις του Συ­ρια­κού στρα­τού. Φαί­νο­νται και οι εκ­βια­σμοί των Αμε­ρι­κα­νών που άφη­ναν τον ISIS να κάνει την βρώ­μι­κη δου­λειά για να εξα­σφα­λί­σουν τις βά­σεις τους στο Ιράκ. Όπως και η βο­ή­θεια στους Τα­λι­μπάν στο Αφ­γα­νι­στάν. Όλα αυτά έχουν κο­στί­σει εκα­τομ­μύ­ρια ζωές χωρίς κα­νείς να ξέρει πόσοι ακόμη θα έχουν την ίδια τύχη. Τα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, το κυ­νή­γι του ιμπε­ρια­λι­στι­κού κέρ­δους κα­τα­σκευά­ζει τέ­ρα­τα διε­στραμ­μέ­να. Ολό­κλη­ρο το άρθρο:
«Παρά το γε­γο­νός ότι η κυ­βέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών συ­στη­μα­τι­κά αρ­νεί­ται ότι συ­νερ­γά­ζε­ται με οποιον­δή­πο­τε τρόπο  με τον ISIS, οι εκ­θέ­σεις εξα­κο­λου­θούν να απο­δει­κνύ­ουν ακρι­βώς το αντί­θε­το, ιδιαί­τε­ρα στη Συρία.
usa isis
Κατά τη διάρ­κεια του πο­λέ­μου και μετά την εμ­φά­νι­ση της τρο­μο­κρα­τι­κής ορ­γά­νω­σης στην πα­γκό­σμια σκηνή, υπήρ­ξαν μια σειρά επει­σό­δια  με «μυ­στη­ριώ­δη ελι­κό­πτε­ρα» που «εξά­γουν» στρα­τιώ­τες του ISIS από τα πεδία μαχών όταν αντι­με­τω­πί­ζουν επι­κεί­με­νη ήττα είτε από την νό­μι­μη κυ­βέρ­νη­ση των χωρών που αγω­νί­ζο­νται, ή από πο­λι­το­φύ­λα­κες υπέρ της κυ­βέρ­νη­σης, ή ακόμα και πριν από αντι-ISIS χτυ­πή­μα­τα «από τον υπο­τι­θέ­με­νο» αντι-ISIS συ­να­σπι­σμό»
Δεν χρειά­ζε­ται να ανα­φερ­θεί κα­νείς σε λε­πτο­με­ρή εξή­γη­ση ή ανά­λυ­ση του κάθε πε­ρι­στα­τι­κού, πα­ρα­κά­τω όμως είναι μια σειρά από εκ­θέ­σεις των «αε­ρο­γέ­φυ­ρων του κακού» που έχουν ανα­κύ­ψει τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Το Πε­ντά­γω­νο, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε, έχει επα­νει­λημ­μέ­να αρ­νη­θεί αυτές τις εκ­θέ­σεις.
Είναι επί­σης ευ­ρέ­ως γνω­στό ότι ο ISIS ήταν μια πα­ρα­γω­γή μα­ζι­κής τρο­μο­κρα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και στρα­τη­γι­κής κα­τάρ­τι­σης από τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, Ιορ­δα­νία,Τουρ­κία και των “Συ­να­σπι­σμό” των χωρών του Κόλ­που Μπα­χρέιν, Κου­βέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σ.Αρα­βία καθώς και τα ενω­μέ­να Εμι­ρά­τα (GCC) .
Ιού­νιος – 2014, ο Aaron Klein αντα­πο­κρι­τής στην Μέση Ανα­το­λή της εφη­με­ρί­δας The Jewish Press  γρά­φο­ντας για το WorldNetDaily, ανα­φέ­ρει ότι μέλη του ISIS είχαν εκ­παι­δευ­τεί το 2012 από τις ΗΠΑ σε  μυ­στι­κή βάση στην Ιορ­δα­νία, σύμ­φω­να με έκ­θε­ση αξιω­μα­τού­χων της Ιορ­δα­νί­ας.
Οκτώ­βρης 2014– Ο «Συ­να­σπι­σμός»  ρί­χνει πο­σό­τη­τες εφο­δί­ων και πυ­ρο­μα­χι­κών που υπο­τί­θε­ται ότι προ­ο­ρί­ζο­νται για τον ιρα­κι­νό λαό και τις αντι-Isis δυ­νά­μεις στο έδα­φος, σε πε­ριο­χή που ελέγ­χε­ται από το ISIS. Το «λάθος» επι­βε­βαιώ­νε­ται από Ιρα­κι­νούς αξιω­μα­τού­χους και κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς.
Οκτώ­βριος 2014 –αε­ρο­με­τα­φο­ρά όπλων, κατά «λάθος», βρέ­θη­κε άμεσα στα χέρια του ISIS στο Ayn al- Arab (Κο­μπά­νι).
Νο­έμ­βριος 2014 – πρά­κτο­ρες ιρα­κι­νών μυ­στι­κών υπη­ρε­σιών απο­κα­λύ­πτουν ότι οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες προ­μη­θεύ­ουν τον ISIS με όπλα και τρό­φι­μα. Το ίδιο ανα­φέ­ρει δη­μο­σί­ευ­μα του ιρα­νι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ει­δή­σε­ων FARS News.
Στα τέλη Δε­κεμ­βρί­ου, 2014, ο Ιρα­κι­νός νο­μο­μα­θής  Nahlah Αλ-Hababi, αμ­φι­σβη­τεί τα κί­νη­τρα και τη δέ­σμευ­ση των ΗΠΑ και του “Συ­να­σπι­σμού” ενά­ντια στον ISIS μετά τις απο­κα­λύ­ψεις  ότι οι τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα λαμ­βά­νουν ένα με­γά­λο αριθ­μό ενι­σχύ­σε­ων μετά από ρί­ψεις από αγνώ­στων στοι­χεί­ων αε­ρο­πλά­να.
Ια­νουά­ριος 2015 – πα­ρό­λο που η πλειο­ψη­φία αυτών των πλη­ρο­φο­ριών  επι­βε­βαιώ­θη­καν το 2018-2017, οι πρώ­τες εκ­θέ­σεις εμ­φα­νί­στη­καν νω­ρί­τε­ρα όπως αυτή τον Ια­νουά­ριο του 2015, όπου ο ιρα­κι­νός βου­λευ­τής Μα­τζίντ Αλ-Gharawi ανα­φέ­ρει ότι “σύμ­φω­να με όλες τις δια­θέ­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες» τα αε­ρο­πλά­να των ΗΠΑ προ­μη­θεύ­ουν εφό­δια στον ISIS, όχι μόνο στην επαρ­χία Salahuddin, αλλά και άλλες επαρ­χί­ες, σύμ­φω­να με δη­λώ­σεις του στο Ιράκ TradeLink.
Δή­λω­σε επί­σης ότι οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες «δεν ασχο­λού­νται στα σο­βα­ρά με την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ορ­γά­νω­σης ISIS, πα­ρό­λο που έχουν τη τε­χνο­λο­γι­κή δύ­να­μη να εντο­πί­σουν την ακρι­βή πα­ρου­σία των ενό­πλων του ISIS και να τους κα­τα­στρέ­ψουν μέσα σε ένα μήνα [αλλά δεν το έχουν κάνει].»
«Οι ΗΠΑ προ­σπα­θούν να πα­ρα­τεί­νουν τον πό­λε­μο κατά του ISIS μέχρι να  πά­ρουν εγ­γυ­ή­σεις από την ιρα­κι­νή κυ­βέρ­νη­ση για να πα­ρα­μεί­νουν οι βά­σεις τους στις επαρ­χί­ες της Μο­σού­λης και Anbar», το­νί­ζει, χωρίς να πάρει απά­ντη­ση.
Μάιος 2017 – Ο κυ­βερ­νή­της στην βό­ρεια επαρ­χία Σαρ-έ Πολ του Αφ­γα­νι­στάν, Μο­χά­μεντ Zaher Wahdat, απο­κα­λύ­πτει πως ελι­κό­πτε­ρα χωρίς δια­κρι­τι­κά είχαν προ­σγειω­θεί σε μια πε­ριο­χή γνω­στό προ­πύρ­γιο των αντι­πά­λων. Το πε­ρι­στα­τι­κό συ­νέ­βη τη νύχτα,  και οι αφ­γα­νι­κές δυ­νά­μεις ασφα­λεί­ας δεν ήταν σε θέση να πά­ρουν ει­κό­νες.
Μάιος 2017 – ανώ­νυ­μη το­πι­κή πηγή στην  Συρία αποκαλύπτει ότι στρα­τιω­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα των ΗΠΑ με­τέ­φε­ραν  διοι­κη­τές του ISIS από το οχυρό τους στην Raqqa παίρ­νοντάς τους γιά «άγνω­στη το­πο­θε­σία.»
29 Δε­κεμ­βρί­ου 2017 –Το Συ­ρια­κό πρα­κτο­ρείο  SANA ανα­φέ­ρει ότι ελι­κό­πτε­ρα των ΗΠΑ πήραν διοι­κη­τές του ISIS από την επαρ­χία  Deir ez-Zour και τους με­τέ­φε­ραν στην επαρ­χία της al-Hasakah στη βο­ρειο­α­να­το­λι­κή Συρία.
Φε­βρουά­ριος, 2018– Κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Συ­ρί­ας ανα­φέ­ρουν τη με­τα­φο­ρά διοι­κη­τών του ISIS και μελών της οι­κο­γέ­νειάς τους στο Sabah al-Khair από ελι­κό­πτε­ρα των ΗΠΑ. Το Sabah al-Khair είναι πε­ρί­που 20 χι­λιό­με­τρα νότια του al-Hasakah, όπου όλα τα ση­μά­δια δεί­χνουν ότι οι ΗΠΑ λει­τουρ­γούν εκεί μια βάση εκ­παί­δευ­σης τρο­μο­κρα­τών.
19 Μαρ­τί­ου 2018 – Το SANA ανα­φέ­ρε­ται σε ανώ­νυ­μη πηγή που δη­λώ­νει πως τρία στρα­τιω­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα των ΗΠΑ με­τα­φέ­ρουν διοι­κη­τές του ISIS από πε­ριο­χές της βο­ρειο­α­να­το­λι­κής Συ­ρί­ας.  Ανα­φέ­ρει ότι τα ελι­κό­πτε­ρα προ­σγειώ­θη­καν με­τα­ξύ al-Jissi και Kalu, 2 χλμ νότια του Tal Hamis στην πε­ριο­χή Qamlishi της επαρ­χί­ας Αλ-Hasakah.
23 Αυ­γού­στου 2018– Το TASS ανα­φέ­ρει ότι η Ρωσία είχε κα­τα­γρά­ψει μυ­στη­ριώ­δεις πτή­σεις ελι­κο­πτέ­ρου προς μο­νά­δες του ISIS στο Αφ­γα­νι­στάν, που με­τέ­φε­ρε όπλα στους στρα­τιώ­τες του.
«Θα θέ­λα­με να επι­ση­μά­νου­με για μια ακόμη φορά τις πτή­σεις των αγνώ­στων ελι­κο­πτέ­ρων στο βό­ρειο Αφ­γα­νι­στάν, τα οποία πα­ρα­δί­δουν όπλα και πυ­ρο­μα­χι­κά στις το­πι­κές μο­νά­δες του ISIS και μέλη των Τα­λι­μπάν που συ­νερ­γά­ζο­νται με τον ISIS . Ει­δι­κό­τε­ρα, τα Αφ­γα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης και οι κά­τοι­κοι δη­λώ­νουν ότι τα εν λόγω ελι­κό­πτε­ρα, πα­ρα­τη­ρή­θη­καν στην επαρ­χία Pol Sar-e” δη­λώ­νει η εκ­πρό­σω­πος τύπου του ρω­σι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Maria Zakharova.
22 Σε­πτεμ­βρί­ου 2018 – Το SANA ανα­φέ­ρει ότι ο Συ­να­σπι­σμός υπό την ηγε­σία των ΗΠΑ διε­νερ­γεί επι­χεί­ρη­ση, προ­σγεί­ω­σης, στα πε­ρί­χω­ρα του χω­ριού al-Mrashde  που βρί­σκε­ται σε πε­ριο­χή που έλεγ­χαν δυ­νά­μεις του ISIS. Αυτή η πε­ριο­χή είναι στην Νο­τιο­α­να­το­λι­κή ύπαι­θρο της Deir ez-Zor. Η εί­δη­ση ανα­φέ­ρει πως με­τα­φέρ­θη­καν διοι­κη­τές του ISIS από τα ελι­κό­πτε­ρα.
7 Οκτω­βρί­ου 2018 –  Πάλι το SANA πλη­ρο­φο­ρεί πως κά­τοι­κοι της πόλης της al-Shaafah, ήταν μάρ­τυ­ρες στην με­τα­φο­ρά από αμε­ρι­κα­νι­κά ελι­κό­πτε­ρα διοι­κη­τών του ISIS από την  Abu Kamal στην επαρ­χία Deir ez-Zour.
Νο­έμ­βριος 10-11 2018. Το SANA ανα­φέ­ρει ότι αμε­ρι­κά­νι­κο αε­ρο­πλά­νο προ­σγειώ­θη­κε στην επαρ­χία Deir ez-Zour, και πα­ρέ­λα­βε τρία μέλη του ISIS.
«Απο­θή­κη γε­μά­τη από Αμε­ρι­κα­νι­κά, Ευ­ρω­παϊ­κά και Ισ­ραη­λι­νά ” θα­να­τη­φό­ρα όπλα ” βρέ­θη­κε από τον Συ­ρια­κό στρα­τό, με­τα­δί­δει το Sputnik International τον Νο­έμ­βριο του 2017
-Τε­ρά­στιες πο­σό­τη­τες Αμε­ρι­κα­νι­κών όπλων βρέ­θη­καν σε απο­θή­κες ή κρύ­πτες στο έδα­φος του ISIS στην συ­νοι­κία Deir ez-Zor μετά την ανα­κα­τά­λη­ψη της από τον Συ­ρια­κό στρα­τό .
Σύμ­φω­να με τις Συριακές στρα­τιω­τικές πηγές υπήρ­χαν πολλά όπλα κα­τα­σκευ­ής ΗΠΑ αλλά  και στρα­τιω­τι­κός εξο­πλι­σμός της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης και ισ­ραη­λι­νής πα­ρα­γω­γής. Εκτός από Μ-16 αυ­τό­μα­τα του­φέ­κια, βρέ­θη­καν βλή­μα­τα TOW για κα­τα­στρο­φή τάνκς και πυ­ρο­βό­λα όπλα 155 χι­λιο­στών των ΗΠΑ.
Υπήρχαν επί­σης κρυμ­μέ­να οχή­μα­τα Hummer!!  τα οποία είχαν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί είτε για τη με­τα­φο­ρά ατό­μων είτε ήταν γεμάτα εκρη­κτι­κά  στο εσω­τε­ρι­κό τους έτοιμα να εκραγούν. Βρέ­θη­καν ακόμη Ισ­ραη­λι­νά drowns ανα­γνώ­ρι­σης, σύγ­χρονα ισ­ραη­λινά προ­στα­τευ­τι­κά εν­δύ­μα­τα για τη διε­ξα­γω­γή βομ­βι­στι­κών εργασιών” ανα­φέ­ρει το Sputnik Arabic επι­κα­λού­με­νο στρα­τιω­τι­κή πηγή.
Η ίδια πηγή ανα­φέ­ρει ακόμη ότι βρέ­θη­κε τε­χνο­λογικός εξο­πλι­σμός συ­στη­μά­των  ανα­γνώ­ρι­σης αέρος και εδά­φους, δο­ρυ­φο­ρι­κές επι­κοι­νω­νί­ες και κι­βώ­τια με C-4 εκρη­κτι­κά. Υπήρ­χαν επί­σης κι­βώ­τια με πυ­ρο­μα­χι­κά και όπλα απο­θη­κευ­μέ­να σε υπό­γεια κα­τα­φύ­για, ακόμη και άρ­μα­τα μάχης και αυ­το­κί­νη­τα που ήταν κα­λυμ­μένα με αμε­ρι­κα­νι­κό δίχτυ κα­μου­φλάζ για την προ­στα­σία από βομ­βαρ­δι­σμούς ρω­σι­κών και συ­ρια­κών αε­ρο­πλά­νων.
Σε συ­νέ­ντευ­ξή του στην ιστο­σε­λί­δα Syria Media Center ο Σύ­ριος στρα­τη­γός  Ali al-Ali δη­λώ­νει ότι “οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες παρέ­δω­σαν πα­ρά­νο­μα  του­λά­χι­στον 1.500 φορ­τη­γά με όπλα και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στους τρο­μο­κρά­τες στη Συρία με­τα­ξύ 5η Ιου­νί­ου και 15 Ιου­νί­ου του τρέ­χο­ντος έτους. Παρά το γε­γο­νός ότι η Ουά­σιγ­κτον δηλώ­νει ότι τα όπλα αυτά προ­ο­ρί­ζο­νταν για τους συμ­μά­χους των ΗΠΑ, αυτά πάντα πέ­φτουν στα χέρια των τρο­μο­κρα­τών”.
Σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα, το πι­στό­λι αυ­στρια­κής κα­τα­σκευ­ής Glock 19 είναι το πιο δη­μο­φι­λές όπλο με­τα­ξύ των στρα­τιω­τών του Daesh συμ­μά­χων του ISIS. Μια ματιά πίσω στο 2014, δεί­χνει σε βί­ντεο εκτέ­λε­σης ότι οι τρο­μο­κρά­τες χρη­σι­μο­ποιού­σαν τα εν λόγω πι­στό­λια. Αρ­γό­τε­ρα απο­κα­λύ­φθη­κε ότι αυτά τα πι­στό­λια πα­ρα­δό­θη­καν στα όρ­γα­να επι­βο­λής του νόμου του Ιράκ το 2003-2004!!
Σύμ­φω­να με τον στρα­τη­γό, γε­νι­κά, τα αμε­ρι­κά­νι­κα Μ-16 όπλα εφό­δου έγιναν το σύμ­βο­λο της κρί­σης στη Συρία αφού βρί­σκο­νται πα­ντού. Ο συ­ρια­κός στρα­τός έχει επα­νει­λημ­μέ­να βρει κι­βώ­τια σε απο­θή­κες του ISIS όπου ανα­γρά­φε­ται « ιδιο­κτη­σία ΗΠΑ». Η φήμη πως είναι κι­νέ­ζι­κα αντί­γρα­φα είναι εσφαλ­μέ­νη συ­νε­χί­ζει ο στρα­τη­γός.
Επι­πλέ­ον, ο συ­ρια­κός στρα­τός σε αρ­κε­τές πε­ρι­πτώ­σεις βρήκε στις απο­θή­κες των τρο­μο­κρα­τών  το ελα­φρύ αυ­τό­μα­το του­φέ­κι FN FAL, όπλο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται από το ΝΑΤΟ. Αυτό το του­φέ­κι είναι εξο­πλι­σμέ­νο ει­δι­κά για ελεύ­θε­ρους σκο­πευτές και χρη­σι­μο­ποιεί­ται γε­νι­κά σε αστι­κές πε­ριο­χές.
Οι τρο­μο­κρά­τες του Daesh έχουν επί­σης χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το Heckler & Koch MP5 δη­μο­φιλές οπλο­πο­λυ­βό­λο, στις Αμε­ρι­κα­νι­κές και Ευρω­παϊ­κές υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου” σύμ­φω­να με τον στρα­τη­γό”, τε­λειώ­νει το άρθρο.
Είναι δύ­σκο­λα και για τον πιο δύ­σπι­στο να αμ­φι­σβη­τη­θούν όλες αυτές οι “συμ­πτώ­σεις”. Αι­μα­το­κύ­λι­σαν τον μισό κόσμο οι Αμε­ρι­κά­νοι και οι σύμ­μα­χοί τους προ­ω­θώ­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, δεν λυ­πή­θη­καν άμα­χους, γυ­ναί­κες και παι­διά, κα­τέ­στρε­ψαν πό­λεις, χωριά, υπο­δο­μές, και μνη­μεία πο­λι­τι­σμού και μό­λυ­ναν την φύση. Οι λαοί πρέ­πει να δώ­σουν την δική τους απά­ντη­ση όσο το δυ­να­τόν γρη­γο­ρό­τε­ρα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More