21 Νοε 2018

Βρετανία: 14 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ


Στην άλ­λο­τε κρα­ταιά αυ­το­κρα­το­ρία των αποι­κιών, εκεί που έλαβε χώρα η βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση και άν­θι­σε ο κα­πι­τα­λι­σμός, στη Με­γά­λη Βρε­τα­νία, σή­με­ρα, εν έτει 2018, πε­ρί­που 14.000.000 άν­θρω­ποι ζουν σε συν­θή­κες φτώ­χειας. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ BRITAIN POVERTY
Σε αυτό το συ­μπέ­ρα­σμα κα­τέ­λη­ξε πρό­σφα­τα, σε σχε­τι­κή του έκ­θε­ση, ο ει­δι­κός εκ­πρό­σω­πος του ΟΗΕ για την ακραία φτώ­χεια και τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα Φίλιπ Άλ­στον. Σύμ­φω­να με τον κα­θη­γη­τή Άλ­στον, ο οποί­ος επι­σκέ­πτη­κε 9 πό­λεις της Βρε­τα­νί­ας σε διά­στη­μα 12 ημε­ρών, το χάσμα με­τα­ξύ πλου­σί­ων-φτω­χών βα­θαί­νει ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρο, οι κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες διευ­ρύ­νο­νται επι­κίν­δυ­να ενώ επι­δει­νώ­νε­ται η οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση των φτω­χό­τε­ρων στρω­μά­των.
Επι­βε­βαιώ­νο­ντας το γε­γο­νός ότι η κα­πι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη νο­μο­τε­λεια­κά αυ­ξά­νει τις ανι­σό­τη­τες, απο­δί­δο­ντας κέρδη για το κε­φά­λαιο και μι­ζέ­ρια για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λαϊκά στρώ­μα­τα, η έκ­θε­ση του ΟΗΕ κάνει λόγο για πο­σο­στό φτώ­χειας με­τα­ξύ των παι­διών στη Βρε­τα­νία που θα μπο­ρού­σε να ανέλ­θει σε 40% ενώ, βάσει των εθνι­κών κρι­τη­ρί­ων, 1 στους 5 βρε­τα­νούς ζει κάτω από το όριο της φτώ­χειας. Στην ίδια χώρα, το 2017 κα­τα­γρά­φτη­καν πε­ρισ­σό­τε­ροι από 300.000 άστε­γοι.
Η έκ­θε­ση του Φ. Άλ­στον δό­θη­κε στη δη­μο­σιό­τη­τα με­σού­σης της κυ­βερ­νη­τι­κής κρί­σης στη Βρε­τα­νία, με την πρω­θυ­πουρ­γό Τε­ρέ­ζα Μέι να βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με μια «ανταρ­σία» των μελών του κόμ­μα­τός της, που στη­ρί­ζουν ένα σκλη­ρό Brexit. Όπως ση­μεί­ω­σε σε συ­νέ­ντευ­ξη του ο εκ­πρό­σω­πος του ΟΗΕ το Brexit θα έχει ανα­γκα­στι­κά αντί­κτυ­πο στη βρε­τα­νι­κή οι­κο­νο­μία, ασχέ­τως του εί­δους της συμ­φω­νί­ας για το δια­ζύ­γιο με την Ευ­ρω­παϊ­κή Ενωση.
Ωστό­σο, ασχέ­τως της μορ­φής που θα έχει το Brexit και ανε­ξάρ­τη­τα από τις εν­δο­α­στι­κές διερ­γα­σί­ες εντός και εκτός Βρε­τα­νί­ας, οι ερ­γα­ζό­με­νοι και τα φτωχά λαϊκα στρώ­μα­τα της χώρας δεν θα δουν φως στον ορί­ζο­ντα όσο τα κλει­διά της οι­κο­νο­μί­ας πα­ρα­μέ­νουν στα χέρια του κε­φα­λαί­ου και των μο­νο­πω­λια­κών ομί­λων.  
Πηγές: Guardian / BBC.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More